Næste møde.  Se referatet

Møde onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 163

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Erling. 

 2. Debatoplæg: Samtalekort om fællesskab

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Provstisamråd den 6. april i Skærbæk fritidscenter kl. 19. Alle kan deltage

 4. Årsregnskab 2016 til godkendelse ved Trine.
  Momsberegningen er godkendt med arealberegning model 1.
  Regnskabet er behandlet og afleveret 08-03-2017 kl. 20.13.37 og menighedsrådet har godkendt det.

 5. Nyt fra udvalgene.
  Kontrakter for landudlejning sendes forlods til godkendelse i provstiudvalget.

 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 26/3 Mette; 16/4 Inge og 28/5 Kurt
  Mad til miniafslutning ved Inge og Mette; Inge sidder ved telegrammerne ved konfirmationen.

 7. Eventuelt.

 8. Næste møder: tirsdag den 2.maj kl. 18.00; onsdag den 7. juni; onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

                                                         

Møde onsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 162

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.

 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. 

 5. PWC beholdningseftersyn den 25.10.2016.
  Underskrevet
   

 6. Kirkegårdstakster 2017
  omregningsfaktor 41,174 fra provstiet bliver indregnet i oversigten.  

 7. Fastsættelse af vedtægter og honorarer for menighedsrådsmedlemmerne.
  Honorarer og vedtægter uforandret.
   

 8. Skal vi have en RAMS repræsentant?
  Ingen meldte sig som repræsentant. 

 9. Gennemgang af synsudsat arbejde.
  Gennemgået 

 10. Mobiltelefonaftale iflg. tilbud fra TDC
  Trine arbejder videre på at få en aftale. 

 11. Nyt fra udvalgene.
  Spiseaften den 29/1 kl. ca 12; Holger Lissner til en sangaften; Inger Lauridsen fortælle personer på kirkegård og bevaringsværdige gravsten. 

 12. Sognepræsten orienterer.
  Ansat i Hostrup og Højst i januar og februar; Våbenhuskaffe den 26/2 Erik
  Hjemmeside skal fornys inden 1. marts – nyt domæne købt 

 13. Eventuelt.
  Forespørgsel om at lægge en ekstra gravsten på gravsted 403-404, fra et nedlagt gravsted andet sted. Det så vi ikke noget problem i, hvis han selv ordner det. 

 14. Næste møder
  Onsdag den 8/3; tirsdag den 2/5 kl. 18; onsdag den 7/6; onsdag den 21/6 kl. 18 Landudlejning; Tirsdag den 12/9; søndag den 15/10 Udflugt; onsdag den 15/11; Jubilæum for præsten den 3/12 efter gudstjenesten

 Møde, onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr.    161

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erlik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen

 Dagsorden & referat

Konstituerende møde

 1. Godkendelse af dagsorden
  godkendt

 2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.
  Alle er valgbare

 3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.
  Ingen nye medlemmer

 4. Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.
  Kurt Nissen valgt

 5. Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3.
  Erik Larsen valgt

 6. Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.
  Inge Rahr valgt

 7. Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.
  Trine Aaløkke valgt

 8. Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.
  Erling Bjerrum-Petersen valgt

 9. Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.
  Anne Mette Rathcke valgt

 10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.
  Jens Otto Jordt valgt

 11. Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.
  Trine Aaløkke valgt

 12. Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).
  Landudvalg
  Erik Larsen og Kurt Nissen


  Kirkegårdsudvalg

  Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Inge Rahr.


  Økonomiudvalg

  Trine Aaløkke, Inge Rahr og Kurt Nissen


  Aktivitetsudvalg
  Erik Larsen, Mette Rathcke, Inge Rahr og Erling Bjerrum-Petersen

 13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18
  Ikke aktuelt

 14. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.
  Trine Aaløkke, Inge Rahr og Kurt Nissen

 15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.
  Kurt Nissen

 16. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).
  udsat

 17. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden. for hele året 2017, husk kalender
  17. januar kl. 19
  Resten af år 2017 aftales til januar

 18. Eventuelt
  Bilag til regnskabsinstruks blev underskrevet.

 Møde onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr.    160

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.

 2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

 3. Regnskab ved kasserer
  a. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

 4. b.      Revisionsprotokollat for regnskab 2015 gennemgået:
  Bemærk: Redegørelse for at vi ikke længere er omfattet af pengeinstitutionernes indskydergarantiordning.
  Underskrevet.

  c.       Anmeldt kasseeftersyn – intet at bemærke.

  d.      Godkendelse og aflevering af budget for 2017; ved Trine.
  Godkendt, men vi mener ikke, at vi har frie midler på 261.000 den 31.12.2016, hvor vi kan bruge 146.000 kr. til at medfinansiere budgettet for 2017

 5. Udskrift af beslutningsprotokol underskrives af valgbestyrelsen.
  underskrevet
   

 6. Høstoffer fordeles mellem Danmission og Kirkens Korshær

 7. Nyt fra udvalgene.
  Spisning den 16.11. Inge og Mette laver mad.
  Kirkegårdsudvalget: Nøddehegnet bliver beskåret i januar/februar
  Kastanjetræet er dårligt og vi bliver nødt til at fjerne det. Erik fælder det

 8. Sognepræsten orienterer.
  kaffe 27.11 Trine; 26.12 Mette; 1.1.2017 Inge
  Oplæsning til de 9 læsninger: Mette, Erik. Inge laver kaffe.

 9. Eventuelt.

Møde tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 159

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Trine Aaløkke

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Henriette. (Livstræet)

 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.
  Nye og gamle samler – emnekortet diskuteres.

 3.  3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Bibelselskabet er udkommet med en ny konfirmandbibel – er en meget interaktiv udgave med illustrationer for mer læring. Der er blevet bestilt til konfirmandholdet.

 4.  Budgetopfølgning, kvartalsrapport.
  Kvartalsrapport tages til evaluering.

 5. Nyt fra udvalgene.
  Der pyntes kirke til høstgudstjenesten lørdag den 17. september. Inge kan hjælpe med maden til høstgudstjenesten søndag den 18. september. Anne Mette handler ind.
  Der aftales en kirkegårdsvandring sent forår/tidlig sommer, hvor Inger Lauridsen skal kontaktes.

 6. Menighedsrådsvalget / Orienteringsmøde. 
  Vi mødes kl. 18.30 tirsdag den 13. september. Udvalg forbereder sig på at fremlægge hvad der arbejdes med. Orienteringsmødet afholdes kl. 19.30.

 7. Sognepræsten orienterer.   
  Kirkebladet er udkommet. Den 23. oktober er der kirkekaffe (Erik) Den 6. november er der kirkekaffe (Anne Mette).

 8. Eventuelt.
  Intet at bemærke.

 9. Næste møde:  (11. september udflugt); 16. november.

Møde onsdag den 8. juni 2016; kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 158

Dagsorden /Referat

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

 1. Indledning ved Inge.  (Henriette, Trine, Anne Mette, Erling, Erik, Kurt.)

 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. 

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017 ved Trine
  Budget afleveret/sendt kl. 20.25

 5. Klipning af hegn mod vest (henvendelse fra lodsejerne Kirkevej 10)
  Vi undersøger om det er et fælles hegn og hvem, der skal betale udgifterne ved klipning.
   

 6. Idrætsforeningen anmoder igen at give beløb til fælles morgenmad lørdag den 18. juni kl 9
  De får 2000 kr til morgenmaden.

 7. Håndliste til gangbesværede.
  Erik undersøger muligheder bl.a. hos Okholm 

 8. Nyt fra udvalgene. 

 9. Menighedsrådsvalget
  Kurt kontakter provstiet om en fælles annonce for menighedsrådsvalget. 

 10. Sognepræsten orienterer.
  Pinsegudstjeneste i præstegårdshaven, Gudstjeneste for hørehæmmede.
  Våbenhuskaffe: 12.6: Mette;10.7, Trine; 14.8. Inge 

 11. Eventuelt.

 12. Næste møde: 6. september; (11. september udflugt); 16. november.

  

Møde onsdag den 10. maj 2016 kl. 18,30 ved kirken nr. 157

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen (var med ved syn 18.30-19.30)
 

Dagsorden /Referat

 1.  Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken) 

 2. Derefter i konfirmandstuen indledning ved Inge. 

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. 

 4. Synsudskrift udfyldes.

 5. Kirkegårdsudvalget har været rundt og bestemt i prioriteret rækkefølge:
  Alternative kistegravsteder 666-670 med en lille opretstående sten laves
  Øst for kirken slettes 525-529. 524 flyttes til 530
  544-548 forberedes til urnegrave med sten, som står op og grus. Hække fjernes.
  85-86 ryddes
  101 slettes og hækkene fjernes
  474-477 slettes helt med hække. Træ og buske plantes
  15+16 staudebed; 47+48 staudebed, 37-38 bunddække;
  85-86 ryddes og en enkelt busk i midten,
  698 – 706 laves om til kistebegravelse i plæne 

 6. Eventuelt. 

 7. Næste møde: 8. juni; 6. september; (11. september udflugt); 16. november.

  

 Møde onsdag den 27. april, 2016; kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 156

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Kurt. (vi synger nr. 141) (Inge, Henriette, Trine, Anne Mette, Erling, Erik.)

 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.
  Vi diskuterer kort ”Samtale om Gudstjenesten). Der stilles spørgsmål om forskellige emner og dette debatteres.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Der har været generalforsamling i den sønderjyske forening for menighedsråd. Den 11. august er der arrangeret et valgkursus på Aabenraa Folkehjem.
  Provstiudvalget har haft møde den 15. marts. Abild har søgt 35.000,-kr.
  Landsby Graverforeningen Sønderjylland arrangerer kirkegårdsvandring den 31. maj kl. 19.00. Foregår ved Notmark kirke. Tilmeldingsfrist er den 24. maj – tlf. 40 56 63 60
  Kursusaften12. maj: ”Det gode menighedsrådsarbejde”. Afholdes på Aabenraa Folkehjem.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Trine gennemgår budget og kvartalsrapport. Der er lagt budgettal ind for 2017

 5.  Nyt fra udvalgene.
  Kirkegårdsudvalget foreslår at der plantes blomster på nogle tomme gravsteder. Der tages overblik onsdag den 4. maj kl. 19.00 (Erling, Inge, Mette og Henriette deltager).  

 6. Takster for organist- og kirkesangervikarer
  Der køres efter honorar for 2012 og der er efterspurgt nye tal ved provstiet. Der er reguleres fremadrettet efter de nye takster. Dette er godkendt ved menighedsrådet.

 7. Menighedsrådsvalget
  Der forslås at kirkebladet bringer emnet for at fortælle om valget. Der er opstillingsmøde den 13. september 2016. Der forslås at formand skriver lidt om menighedsrådets arbejde og lidt om hvad der er sket i løbet af sidste valgperiode.

 8.  Tilbud på projektor i kirken.
  Der er modtaget tilbud fra AV-Center Kolding. Projekter er en 16/10 og tilbud er inkl. kabler og tilslutning. Projekter installeres den 10. maj 2016.

 9. Sognepræsten orienterer.
  Hvis der er frie midler efter køb af projekter, ønskes der et batteridrevet klaver, som kan tilsluttes udendørs højtaler. Klaver vejer ca. 5 kg og højtaler har vi.
  Pinsegudstjeneste 2. pinsedag. Der skal planlægges næste uge. FDF kommer og spiller. Erik vil gerne sætte et mindre telt op, således at der er lidt læ. Teltet er 3x6 meter. Erik sørger for et kors i birketræ samt et bord.
  Mette laver kage til dagen.
  Der er kommet nyt tillæg til salmebog som indeholder 100 salmer hvoraf de 90 er helt nye.
  Menighedsråd giver stadig underskudsgaranti for præsten til blå mandag.

 10. Eventuelt.
  Intet under eventuelt

 11. Næste møde: 10. maj med syn kl. 18.30  og møde 8. juni; 6. september; (11. september udflugt); 16. november.

 

 Møde onsdag den 2. marts; kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr.155

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Erik Larsen

Referat

 1. Indledning ved Erik. (Kurt, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette, Erling) Vi synger nr. 262: ”Den blå anemone”

 2. Debatoplæg: side 78 – 83 fra ”Bibel Magasinet”.
      Biblen – rekordernes bog og Hans Edvard Nørregård-Nielsen.

 3.  Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
      Modtaget spørgeskema fra Aarhus stift vedr. kommuners betaling ved boudlæg.
  Modtaget invitation fra danske Sømands- og Udlandskirker vedr. kirkevandring den 30. april.
  Modtaget referat fra Kirkehøjskolens årsmøde den 9. februar.
  Indkaldelse til provstisamråd den 9. marts klokken 19.00. Erik, Kurt og Inge deltager.

 4.  Fremlæggelse og aflevering af Årsregnskab 2015, ved Trine.
  Trine redegjorde om momsmetode. Der er valgt model 1 (arealanvendelse)
  Årsregnskab 2015 er gennemgået og viste et driftsunderskud på 400.299,18- kr. og frie midler derefter på 115.299,96- kr.
  Årsregnskab afleveret 2. marts 2016 klokken 20.36. Årsregnskab godkendt

 5. Godkendelse af kirkegårdstaksterne.
  Godkendt.

 6. Personale – ferie.
  Der er elektronisk lønindberetning. Ansatte skal melde ferie ind senest 1måned før afholdelse

 7. Menighedsrådsvalget 2016.
  Der er orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget tirsdag den 13. september klokken 19.00.

 8. Nyt fra udvalgene.
  Henriette har tilbudt at give lidt undervisning i sang. Bekendtgøres i næste kirkeblad

 9. Tilbud på projektor i kirken.
  Modtaget 2 tilbud på hhv. trådløst og med ledning. Erling overvejer hvilket system, der skal bruges. Der sendes en ansøgning om provstiudvalgets 5 pct. middel pulje.

 10. Sognepræsten orienterer.
  Kurt deltager 29. maj til gudstjeneste for hørehæmmede og våbenhuskaffe
  Inge deltager 24. april
  Trine deltager påskedag
  Erik bliver spurgt om han kan læse tekster den 25. marts

 11. Eventuelt.
  Klage behandlet
  Våbenhuskaffe skal være i børnehjørnet og Kurt undersøger hvad 2 cafeborde koster

 12. Næste møde: 27. april; 10. maj syn kl 18,30 + møde; 8. juni; 6. september; (11. september udflugt); 16. november.

 

Møde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr.    154

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling. ( Erik, Kurt, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette)

 2. Debatoplæg: side 74 – 77 fra ”Bibel Magasinet”. (næste gang 78-83)

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Gennemgået. Erik tager med til Kirkehøjskolens årsmøde.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Kvartalsrapport er ikke færdig
  Beholdningseftersyn gennemgået og underskrevet.

 5.  Nyt fra udvalgene.
  Musikalsk legestue har været godt besøgt og deltagerne ville gerne have det gentaget. Renate kan først til efteråret. Det ville være fint at fortsætte med det.
  Anna har snakket om at gå på kirkesangeruddannelsen. Vi hører om omkostningerne og søger om betaling via ekstrabevilling.
  Grenene i skoven og ind mod naboen på oksevej vil blive ordnet hurtigst muligt.

 6. Skal vi sige ja til dåb om lørdagen
  Vi vil tilbyde lørdagsdåb en gang i kvartalet for at tilgodese ønsker fra forældre.

 7. Sognepræsten orienterer.
  Kirkekaffe 31.1. Inge og 28.2 Mette
  Spisning efter minikonfirmandafslutningen den 18.3. Mette og Inge laver mad.
  Vi drøftede hvilket tidspunkt, der var bedst at holde julegudstjenesten kl. 14, 15 eller 16.

 8. Eventuelt

 9. Næste møde: 2. marts; 26. april; 10. maj syn kl 18,30 + møde; 8. juni; 6. september; (11. september udflugt); 16. november.

 

Møde onsdag den 4. november; 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 153

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette. (Erling, Erik, Kurt, Inge, Henriette, Trine)

 2. Debatoplæg: side 64 – 69 fra ”Bibel Magasinet”. gennemgået. Side 74-77 snakkes om næste gang.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Ny skabelon for indsamlinger modtaget. Vi fastholder vores procedurer.
  Ideer til at gøre påsken kendt kan ses på
  www.folkekirken.dk/paaskeinfo
  Besøgstjeneste – Emnet tages op i løbet af næste forår. 

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Gennemgået  

 5. Attestations- /anvisningsregler, ved Trine (se mail fra Tine).
  Gennemgået og vedtaget.

 6. Brev fra arbejdsskadestyrelsen
  Udfyldt skema ang. høreskader.

 7. Formand                             Kurt
  Næstformand                     Erik

  Kirkeværge                        Inge
  Kasserer                            Trine
  Kontaktperson                   Anne Mette
  Sekretær                            Henriette
  Bygningskyndig                 Jens Otto Jordt
  Underskriftsberettiget      Trine

 8.  Nyt fra udvalgene.
  Gravminderegistrering gennemføres af kirkegårdsudvalget.
  Gløg og æbleskiver til personalet/menighedsrådet med ægtefæller efter De 9 læsninger 13.12. – ved arrangementsudvalget. Inge laver kaffe denne aften til kor og kirkegængere.

 9. Sognepræsten orienterer.
  Gudstjenester gennemgået og kaffe fordelt 26.12. Inge og 1.1. Trine
  Arresthus er midlertidig lukket for arrestanter

 10. Eventuelt.
  En fin ”spiseaften, spil danskaften og orientering fra menighedsrådet”.

 11. Næste møde: Husk kalender.
  12. januar; 2. marts; 26. april; 10. maj syn 18,30 + møde; 8. juni; 6. september; 11. september udflugt; 16. november

 

Møde tirsdag den 29. september; 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 152

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine

 2. Debatoplæg: side 57 – 65 fra ”Bibel Magasinet”.
  Næste gang side 64-69. 

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  gennemgået. 

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, budget 2016 ved Trine.
  Budget for 2016 er godkendt og afleveret 29.9.2015 kl. 20.31
  Vi har fået 2 tilbud for malerarbejde i kontor på 9842,50 og 7737,50 og vi tager det billigste tilbud ved Nytoft malerservice

 5. Orientering fra budgetsamråd i Agerskov.
  9.11. kl. 19 åbent hus i Løgumkloster kirke, hvor alle er velkomne til at se kirken.
  6 sogne er med i regnskab samarbejdet og Trine Ellermann er leder af det.

 6. PVC – Revisionsprotokollat - Årsregnskab 2014.
  Der er fulgt op på sagen om gruppeliv og pension
  Gennemgået og underskrevet

 7. Nyt fra udvalgene.
  Renate bevilges timer til musikalsk legestue til indkøb af materialer.
  Kirkegårdudvalget kigger på kirkegårdsvedtægterne.
  Ansæætelse af Anna Lassen som kirkesanger pr. 1. oktober.

 8. Høstoffer.
  1369,50 kr. fordeles til Danmission og Kirkens Korshær

 9. Orienteringsmøde. Den 29.10.
  Kurt om menighedsrådsarbejde, Erik om arrangementer, Erling om hørehæmmede; Mette om musikalsk legestue. Mette og Inge laver mad.

 10. Sognepræsten orienterer.

 11. Eventuelt.
  En elektriker skal se på strømmen i køkkenet.

 12. Næste møde: 4. november

Møde onsdag den 19. august 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 151

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende: Ingen fraværende

 Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Henriette. ( Trine, Anne Mette, Erling, Erik, Kurt, Inge)

 2.  Debatoplæg: side 49 – 56 fra ”Bibel Magasinet”.
  Julen er også stilhedens tid”. Fra hård opvækst til et liv med fred og ro på tankerne. Maja Lisa Engelhart er i dag kunstner.
  Næste gang læses der side 57-65.     

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Invitation til Stiftsdag lørdag den 19. september
  Flere kursus-invitationer bla. ”Introduktion til den digitale arbejdsplads” og ”Kort om kodeks for god ledelse” Folkehjemmet i Aabenraa – Anne Mette tager af sted til sidstnævnte.
  Ny Provstisekretær.
  Budgetsamråd den 9. september i Agerskov Sognehus, Hovedgaden 45 Agerskov.
  Der meldes 2 til.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Budget godkendt og Trine indsender det. Regnskab 2014 revideres pt. 

 5. Nyt fra udvalgene.
  Udflugt den 13. september er godkendt. Program sendes til ansatte. 

 6. 2. pinsedag, skal det være os, der arrangerer det næste år, ved Erling.
  Arbejdsopgaver for menighedsråd: Der skal stilles et telt op, i fald det regner. Der skal laves et kors – skal spejderne spørges? Det aftales at vi afholder arrangementet.

 7. Sognepræsten orienterer.
  Der skal laves kirkeblad og datoer er ved at være på plads.
  Der er kommet en anmodning om at benytte kirken den 11. september vedr. guldkonfirmander. Der skal fortælles lidt om kirken – Trine undersøger om hun kan denne dag.
  Der er høstgudstjeneste søndag den 27. september. Der tilbydes spisning.
  Kirkekaffe: 4. oktober: Anne Mette - 1. november: Erik 

 8. Eventuelt.  

 9. Næste møde:

 10. udflugt 13. september; 29. september; 4. november

Møde tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 150

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Inge.292 Kom  maj

 2. Debatoplæg: fra ”Bibel Magasinet”. Side 42-48 Næste gang side 49-56 

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  gennemgået
   

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016 ved Trine
  Stubbene langs kirkegården fræses, sort låge ved præstegård, yderdøre til kirke, printer til kasserer mm
  budgettet gennemgået og rettet. Endelig godkendelse efter præste- og kirkegårdssyn.

 5. Nyt fra udvalgene.
  Afholdt medarbejdermøde, hvor Thormod er genvalgt som medarbejderrepræsentant.
  Ny betonbund i affaldsplads udføres ved graver.
  Vi forsøger at afholde musikalsk legestue med organist og kirkesanger i efteråret.

 6. Sognepræsten orienterer.
  uddelt plan til september
  Snak om tablet til børnebordet i kirken. Vi undersøger mulighederne.

 7. Eventuelt.

 8. Næste møder:
  Kirke- og præstegårdssyn  3.6. kl. 16,30; 19. august; udflugt 13. september; 29. september; 4. november

Møde onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 149

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Kurt. 304 Hvad var det dog der skete.

 2. Debatoplæg: side 36 – 41 fra ”Bibel Magasinet”.(næste gang s. 42 – 48)

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Gennemgået

 5. Budget 2016 ved Trine.
  Vi har ikke fået tallene.
  Vi søger om penge til installation om en fast projektor i kirken.
  Der holdes et personalemøde, hvor budgetønsker fra personalet kan fremsættes.

 6. Menighedsrådets orienteringsmøde hvor / hvornår?
  Vi holder det sammen med et spisearrangement. Dato senere.

 7. Renovering af præsteværelse ved Erling.
  Kontoret ønskes malet og et nyt gulvtæppe. Vi indhenter tilbud.

 8. Skal vi have træstubbene fjernet bag diget?
  De bliver savet lige af og senere fræset ned.

 9. Tilbud fra Jyske Vestkysten.
  Vi har ikke behov for yderligere annoncering i Vestkysten.

 10. Indkøb af højtaler, mikrofoner og teleslyngeanlæg til udendørs brug ved Erling.
  Forslag om at købe ovenstående batteridrevne lydanlæg, hvorved alle kan høre til udendørs gudstjenester og bryllupper. Pris 28.025 kr. incl. Moms. Det er meningen at vi indkøber det og det derefter kan lånes af provstiets sogne. Vi søger provstiet om penge til dette.

 11. Projektor i kirke som fast installation?
  Vi sætter det på budgette til næste år og Kurt indhenter et tilbud.

 12. Nyt fra udvalgene.
  Ikke noget nyt.

 13. Sognepræsten orienterer.
  Påskevandring 2. påskedag fra Højst til Hostrup; Pinsevandring fra Vongshøj til Løgumkloster og gudstjeneste; 2. Pinsedags fællesgudstjeneste i Møgeltønder; Konfirmation 10.5; Gudstjeneste for hørehæmmede og frokost den 14.6 kl. 10.30; Høstgudstjeneste den 27.9. kl. 10.30

 14. Eventuelt.

 15. Næste møder: 19. maj; 19. august; udflugt 13. september; 29. september; 4. november

Møde tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 148 

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende: Kurt Nissen

Referat

 1. Indledning ved Erik. Nr. 174 (Kurt, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette, Erling.)

 2. Debatoplæg: side 70 – 73 fra ”Bibel Magasinet”.
  Bibelselskabet i verdens brændpunkter og hjælper de steder, uanset trosretning. Snakker lidt om tolerance eller mangel på samme.  
  Der læses fra side 36 til side 41

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Kontingent til Dansk Sømands- og Udlandskirker
  Kommet folder fra Hospice Nyt
  Kirkevandring i Sydslesvig – Indbydelse fra Dansk Sømands- og Udlandskirker, Ribe Stift. Foregår 25. april klokken 10.00.
  Provstisamråd 25. marts i Agerskov
  Udleveret Ribe Stiftsnyt
  Der skal være brandsyn 20. marts mellem 09.00-12.00. Inge er tovholder.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Udgår
   

 5. Drøftelse, afsendelse og godkendelse af regnskab 2014
  Overskridelser på budgetpost, kirkegården pga. ny asfalt og malearbejde.
  Årsregnskab drøftet på grundlag af udskrift dato, 02-03-2015. Sendt 20.58. og derefter godkendt.                                           

 6. Rapport fra kassebeholdningseftersynet i november
  Forelagt på mødet 03-03-2015. Godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 

 7. Renovering af kloak se bilag
  Påbud om renovering inden 28. april 2015. Kurt kontakter Kjelkvist. Drejer sig om rørledning fra garage.

 8. Renovering af præsteværelse
  Afsat godkendt beløb på 20.000,-kr. Skal bruges til malerarbejde og gulvtæppe. Erling kommer med et udspil vedr. materiale. Klar til næste møde 29. april.
   

 9. Nyt fra udvalgene.
  Arrangementudvalg holder møde

 10. Sognepræsten orienterer
  Har 6 minikonfirmander
  14. juni gudstjeneste med efterfølgende frokost
  Påskedag våbenhuskaffe - Inge; 3. maj våbenhuskaffe – Mette;
  31. maj våbenhuskaffe – Åben
  10. maj Inge tager imod telegrammer ifb. Konfirmation
  Ren Service kontaktes vedr. hovedrengøring i konfirmandlokale mm. (tjenestelokaler)

 11. Eventuelt.
  Inge har mærket tomme grave af og fremlægger kort. Trine får et kopi.

 12. Næste møde:
  29. april; 19. maj; 19. august; udflugt 13. september; 29. september; 4. november

Møde, onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 147

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling. (,Kurt, Erik, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette.) 253: Det er hvidt herude

 2. Debatoplæg: side 26 – 35 fra ”Bibel Magasinet”
  Ingen kommentar. Næste lektie fra og med side 70 til og med 73

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Regnskab fra 2013 er godkendt.
  Tilbud fra Sønderjysk Menighedsråd vedr. økonomikursus ”Forstå et kirkeregnskab”.
  Tegner ikke forsikring på havetraktor, da den er under 10 hhk.
  Trine har tilmeldt sig kursus sammen med sin erfa gruppe. Kurset omhandler moms og årsafslutning.

 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Trine har holdt møde med økonomiudvalget. Trine fremlægger i marts, når der er overblik.
  Der oprettes/købes ikke mange nye gravsteder, hvorimod flere vælger at bisættelse eller vælger plænen.
  Udsmykning under Gudstjenester er en stor post. Diskuteres om der kan spares lidt på denne post.
   

 5. Nyt fra udvalgene.
  Forslag om at plante tomme gravpladser til, så vi er selvforsynende det meste af året og samt mulighed for, at kirkegården ser pænere ud.
  Der skal laves et nyt kort over gravsteder, for at få oversigt over ledige gravsteder.
  Landudvalget har været rundt i Kirkeskoven, for at udpege de træer, som skal væk. Træerne langs diget skal bla. fældes.

 6.  Sognepræsten orienterer
  1. februar (Inge)og 1. marts (Kurt) våbenhuskaffe
  Forslag om at afholde spiseaften i forbindelse med filmaften.
  Forslag om at afholde læseaften og filmaften sammen.
  28. februar afholdes konfirmandforældre arrangement.
  27. marts minikonfirmand gudstjeneste inkl. (tovholder Mette og Henriette).

  Erling er kontaktpræst for de hørehæmmede i Tønder Provsti. Det vil blive afholdt Gudstjeneste for hørehæmmede søndag den 14. juni 2015. Der er blevet sagt ja til at hjælpe med at lave frokost.

 7.  Eventuelt.
  Margrethe Jensens legat uddeles i 2016.

 8. Næste møde
  3. marts; 29. april; 19. maj; 19. august; udflugt 13. september; 29. september; 4. november

 

Møde, tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 146

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende: Henriette Andersen

 Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette (Erling, Kurt, Erik, Inge, Henriette, Trine.)

 2. Debatoplæg: side 16 – 26 fra ”Bibel Magasinet”.
  gennemgået og drøftet.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Møde om et fælles regnskabskontor for menighedsråd i Døstrup præstegård den 3. december – Erik deltager og tilmelder sig til provstiet.
   

 4.  Valg af:  Formand                              Kurt Nissen
                  Næstformand                       Erik Larsen
               Kirkeværge                          Inge Rahr
     
            Kasserer                              Trine Aaløkke
                  Kontaktperson                     Anne Mette Rathcke
                 
  Sekretær                              Henriette Andersen
               Bygningskyndig                    Jens Otto Jordt
               Underskriftsberettiget           Trine Aaløkke

 5. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Kassebeholdningen bliver mere en 750.000. indtil lån udbetales til juni 2015. Dette godkender menighedsrådet.
  Årsbudget 2015 er endelig godkendt.
  Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

 6. Bliv Grøn Kirke, er det noget for os?
  Principperne er gennemgået for grøn kirke.
  Lys på kirkegården ændres fra sensorer til en tænd- og slukkontakt
  Kirkegårdsudvalget gennemgår anvendelse af tomme gravsteder.

 7. Sognepræsten orienterer
  kirkekaffe fordelt; læsninger til de 9 læsninger fordelt
  Kaffe/hygge for personale efter de 9. læsninger.
  Projektor gået i stykker i konfirmandstuen. Der er bestilt en ny.
  Pilgrimsvandring i samarbejde med Hostrup/Højst arrangeres i foråret.

 8. Eventuelt. 

 9. Næste møde: Husk kalender for det næste år.
  14. januar; 3. marts; 29. april; 19. maj; 19. august; udflugt 13. september; 29. september; 4. november

 

Møde, onsdag den 24. september 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården no 145

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Referat

 1. Indledning ved Trine (Anne Mette, Erling, Kurt, Erik, Inge, Henriette.) Nr. 336

 2. Debatoplæg: side 8 – 15 fra ”Bibel Magasinet”.
  Man møder biblen mange steder i vores hverdag. Hvem vidste at biblen også ligger i en skuffe i Folketingets talerstol. Således kan Folketingets formand tjekke om den citeres korrekt i fald medlemmer citerer den.
  Vi møder den i bøger eksempelvis Narnia, Harry Potter, Ringenes Herre og Stig Larssons, ”Mænd der hader kvinder”.
  Og hvad med blomsternavne: Kristi tornekrone, Engletrompet eller Marietidsel.
  Læs fra side 16 til og med side 25 til næste møde.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Haft besøg af brandtilsyn. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.
  Omkostning for asfaltering blev ikke så dyr som beregnet. Aftalt at der optegnes parkeringsstriber, som dog ikke skal gå helt hen til lågen.
  Gudstjeneste 9. november i Renbæk og flg. deltager: Trine, Inge Anne Mette og Kurt.
  Erik og Kurt deltager torsdag den 2. oktober – Stiftsmøde og Landemode 

 4. Orientering fra budgetsamråd i Agerskov.
  Der er skåret 500.000,- kr. i vores kassebeholdning – kaldet finansiering ved egne midler. Der var ingen forhandlingsmulighed.
  Godkendt anlægsbevilling: 20.000,- kr. 

 5. Budgetopfølgning, kvartalsrapport v. Trine
  Der følges op på post 228045.
  Der tilbydes fortsat taxa. Der følges op på anvendelse. 

 6. PVC – Revisionsprotokollat - Årsregnskab 2013-, til behandling.
  - moms metode? v. Trine
       
  Godkendes og alle underskriver. 

 7. Fordeling af høstoffer.
  Indkommet 2.091,- kr. Beløbet doneres til Danmision og Kirkens Korshær 

 8. Ansvarsforsikring af havetraktorer v. Trine
  Tegnes. 

 9. Nyt fra udvalgene v. udvalgsformand.
  Vi bedes tænke over om der er emner, som skal tages op til mødet den 28. september.
  Landudvalg (Erik, Kurt og Henriette) mødes fredag den 10. oktober klokken 14.00
  Spiseaften v. Esben Lind: Spejdernes opstart. Endelig dato 3. november klokken 18.00 

 10. Orienteringsmøde søndag den 28. sep.
  Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
  § 41.6
  Stk. 2. Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

 11. Sognepræsten orienterer
  3. søndag i advent julekoncert i Abild; Fin høstgudstjeneste og efterfølgende fin Gudstjeneste for børnehaven. Billeder lagt på facebook og 1000 mennesker har været inde og kigge.
  Erling er nu også præst for hørehæmmede for i Tønder Provsti.
  Kaffe 2. november: Inge.

 12. Eventuelt.
  Trine har tilbudt erfagruppe – kasserer, at komme her mandag den 23. februar 17.00 til 19.00
  Emnet Grøn Kirke tages op til næste møde
  Trine og Henriette har ansvar for udflugt 2015

 13. Oplæsning af referat inden underskrift.
  Dette punkt fjernes til næste gang. Fremadrettet læses hver punkt op inden man går til næste punkt.

 14. Næste møde: tir. 11. nov.

 

Møde, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 144

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Dagsorden og referat

 1. Indledning ved Henriette (Trine, Anne Mette, Erling, Kurt, Erik, Inge.)

 2. Debatoplæg: side 1 – 7 fra ”Bibel Magasinet”.
  Tanker vedr. tekst fra Bibel-Magasinet. Der er mange ting og gøremål i vores hverdag, som vedrører Biblen.
  Der læses fra side 8 til side 15 til næste gang
   

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Der er kommet et takkebrev fra Elisabeth Dons Christensen.
  En del af stormskaden er blevet udbetalt.
  Der har været syn og protokol sættes ind til eget syn.
  Borebiller i bænke. Dette gælder for enkelte bænke. Erik laver bænke
  Skamler kasseres.
  Der skal males fodstykker til bænke og enkelte udskiftes. Ormbehandles og Richard Petersen fra Tyvse bliver spurgt af Inge.
                                                              

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015 ved Trine
  Regnskab kan/skal føres over i et program kaldet Økonomiportalen. Dette gøres når hele budgettet er godkendt.
  Skal være færdig og sendes af sted til efteråret.
  Personaleønsker: 2 sorte nodestativer, lille reol ved orglet 40* 60 cm. Personale finder selv nodestativ på nettet og informerer Anne Mette.
  Der har været en del reparationer på EL i forbindelse med syn.
  Regnskab er blevet mere synliggjort og poster bedre fordelt
  Budget er behandlet og godkendt. Budgetteret med et underskud på 4.132,- kr.
  Der er budgetteret ligningsbeløb på 951.905,-kr. samt anlæg på 160.000,- kr.
  Der søges ekstra bevilling på 20.000, - kr. til gulv mm.til budget 2015
   

 5. Orientering fra medarbejdersamtalen ved Mette.
  Thormod er valgt til medarbejder repræsentant. Møde en gang årligt.
  De vil gerne selv sørge for de 9 læsninger.
  Aktivitetsudvalget sørger selv for høstgudstjeneste inkl. spisning 21. september.
   

 6. Afskæring af træer ved præstegården indtil Hans, ved Erling
  Hans har bedt om at få træerne kraftigt beskåret. Grene hænger ind over skel. Der skal lejes en lift og Erik lejer denne og sørger for beskæringen.
   

 7. Sognepræsten orienterer
  Der er lavet Kirkeblad for juni – juli – august
  Kirkekaffe: 22-06:Anne Mette; 03-08: Inge
  ; 13-08: Erik 

 8. Eventuelt.
  Der blev snakket lidt om udflugten den 24. august, som i år går til Fyn.
  Der er kommet brev fra Else Marie Dam Jensen vedr. en udstilling på Tønder museet. Har vi noget fra 1800 tallet spørges der i brevet. Der er enighed om at vi ikke har emner fra 1800 tallet.
  Rengøring i kontor og konfirmandbygning. Der foreslås et rengøringsselskab pga. hovedrengøring i bla det nye køkken og den ugentlige rengøring. Ca. ugentlig timetal på 3 timer
  Hus, have og hegn service skal spørges og Erik har kontakten.
   

 9. Næste møder:
  søn. 24. aug. udflugt;/ ons. 24. sep;/ tir. 11. nov.

Møde, onsdag den 30. april 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 143

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende: Henriette Andersen
                                                                     

Referat

 1. Indledning ved Inge.

 2. Debatoplæg fra bogen ” Kend din kirke” emne det almene præstedømme.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Mette, Inge og Trine deltager i bispevielsen
  Provstesyn den 20. maj kl. 13.

 4. Godkendelse af regnskab 2013 (31-03-2014 11:18)
  Godkendt af menighedsrådet.

 5. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Fremlagt og gennemgået

 6. Fremlæggelse af budget for 2015 ved Trine.
  Vi følger provstiets takster og udgiften til formand, kirkeværge og kontaktperson fordeles ligeligt.

 7. Ganggulv i præstegården.
  Præsten indhenter tilbud

 8. Asfaltering af P-Plads.
  Det bliver asfalteret i juni og vi forhører os om hele kirkepladsen bliver ordnet.

 9. Offentligt møde - hvornår skal vi have det?
  28. september kl. 14

 10. Regler for gave ved sp. Dage
  Runde fødselsdag over 50 år; ansættelse fra 10 år; julegave/julefrokost; blomst ved sygdom.

 11. Sognepræsten orienterer
  arrangementer 2. pinsedag i Emmerlev og fra Vongshøj; ansættelse i Hostrup-Højst; Inge passer på telegrammer ved konfirmationen

 12. Eventuelt.
  Vi giver et tilskud til morgenmaden ved byfesten.

 13. Næste møder: tir. 27. maj;/ søn. 24. aug. udflugt;/ ons. 24. sep;/ tir. 11. nov.

 

Møde, onsdag den 4. marts 2014 ca. kl. 21.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 142

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Referat

1.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
    Regnskab godkendt.
    Budget godkendt.
    Modtaget kursusprogram fra højskoler – korte kurser.
    Modtaget indbydelse til kursus om ”Liv i de små menigheder” – Religionsmødet i Ribe Stift. Foregår i Løgumkloster den 28. marts 16.30-21.30.
     Indbydelse uddelt.
    Kurt fremlægger pjece fra Kirkens Korshær vedr. fadderskab – økonomisk støtte fra kirkekassen. Skal gå til arbejde for samfundets udsatte og derved
     understrege at kirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer. Kurt beder os om at tage stilling til næste møde.
    Erik, Trine og Erling tager til Ribe mandag den 10. marts for at høre kandidaterne.
    Jobopslag sendes til Digeposten og ugeavisen

 2.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2013.
    Regnskab 2012 ligger på sognets hjemmeside.
    Trine skal ikke længere sende regnskab, da det gemmes på nettet og derved er det tilgængeligt.
    Momsberegning af areal på kirkegården, foregår vha. man ved årets slutning beregner hvor stort arealet (plads/gravsted). Trine har regnet sig frem til
     83 pct. af momsen.
    Valgt opgørelse B + C og godkendt af menighedsråd.

     Bemærkninger:
    Der spørges til et beløb på 30.000, -kr. til bygninger, som der ikke var budgetteret med. Beløb er brugt til kloakering.
    Der er brugt mindre til gudstjenester og handlinger.
     Ved kirkelige aktiviteter er der budgetteret med større beløb end der er brugt.
    Drift af kirkegård er budgetteret rigtigt.
    Vedr. forpagtning er der flere der har betalt forud.
    Der er brugt mere til skov og landbrug end der er budgetteret med.
    Trine foreslår at gulvet i præstebolig laves, da der ligger frie midler til dette iht. regnskab. Gulv renovering er hårdt tiltrængt. Der stilles forslag om
    en helhedsløsning.
    Resultat af drift 218.875,49 kr. og menighedens frie midler udgør 542.327,31 kr.

 3.      Sognepræsten orienterer
    16. marts og 2. påskedag er der våbenhuskaffe. Trine tager 2. påskedag – Erik den 16. marts.
    Der skal afholdes et medarbejdermøde og menighedsrådet skal redegøre for det arbejde der er lavet. 

4.      Eventuelt.
    Budget skal afleveres i september.

 5.      Næste møder:
    ons. 30. april;/ tir. 27. maj;/ søn. 24. aug. udflugt;/ ons. 24. sep;/ tir. 11. nov.

 

Møde, onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 141

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Fraværende: Trine Aaløkke

Referat

1.      Indledning ved Erik.
    Nr. 97: Jeg elsker den brogede verden.

 2.      Debatoplæg fra bogen ” Kend din kirke” emne bønnen i kirken.
    Der diskuteres egoisme, forbilleder og det at kunne se/mærke, at andre viser interesse. Dette udledt af spørgsmålet om det har en mening, at
     have en forbeder.

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
    Der har været meget post vedr. Bispevalg.
    Modtaget referat fra Provstiudvalget og vedr. Bisbevalget er der kommet en orientering.
    Der er modtaget nye kirkegårds takster fra Tønder provsti

 4.      PWC - Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold m.m.
    Kurt læser revisionsprotokollat op og det anbefales at den læses igennem.
    Den er sendt til os pr. mail og til næste møde gives der et resume af aftale, som Kurt og Trine er blevet enige om.

 5.      PWC – Beholdningseftersyn den 22. november 2013.
    Samme kommentar som ovenstående og hermed behandlet på menighedsrådsmødet.

 6.      Stormskade. (Hvor langt er vi)
    Håndværkere er færdige på præstegården og på kirken. De resterende teglsten gemmes over skibet, på loftet.
    Vedr. at få dem derop aftales dette mellem Inge og Thormud.
    Der er endnu ikke modtaget regning fra murer.
    Inge er tovholder vedr. aftale med Gubi og vil følge op på arbejdet, således at det gøres færdig.

 7.      Bispevalget
    Der uddeles invitation fra bispekandidater og der vil komme flere møder i marts.
   Først i februar kendes hele kandidatlisten og derfor er det pt. ikke officielle valgmøder.
   Der kommer en annonce i Digeposten og præster/formænd har fået udleveret invitation.
   Første møde mandag den 20. januar på refugiet klokken 19.30 

8.      Forespørgsel fra Møgeltønder menighedsråd vedr. RAMS.
    Tønder er medlem og børn er derfor omfattet arrangementet. Møgeltønder har desuden elever fra skolen, som kommer og øvrige elever fra sognet inviteres.
    Der gøres ikke mere ved denne forespørgsel (RAMS: Ribe Amts Menighedsråd Skoletjeneste).

 9.      Sognepræsten orienterer
    Der kommer nyt program til Vesterslesvigs Kirkehøjskole vintersemester.
    Inge tager næste kirkekaffe.
    Der forsøges at starte et kor op igen.
    24-01-2014 vil der være minikonfirmand arrangement.
    2. pinsedag klokken 04.00 samles til pinsegudstjeneste inkl. Gåtur. Erling deltager.                                     

10.  Eventuelt.
    Erlings tlf. i stykker og han køber en ny.
    Forespørgsel fra Erling om der skal holdes julefrokost for de ansatte. Skal være i forbindelse med mødet den 4. marts.
    Aftales at det afholdes den 4. marts. Erling og Kurt snakker lige sammen.
    Fællesarrangement med Abild borgerforening onsdag den 19. marts. Anne Mette giver nærmere besked.

 11.  Næste møder:
     
tir. 4. marts;/ ons. 30. april;/ tir. 27. maj;/ søn. 24. aug. udflugt;/ ons. 24. sep;/ tir. 11. nov.

Møde, onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 140 

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:
 

Referat

1.      Indledning ved Kurt. 

2.      Debatoplæg fra bogen ”Kend din kirke” Musikken i kirken.
       Der diskuteres om orglet stadig hører til i kirken og man er enige om, at det passer til salmer og stemning.
    Der kan dog sagtens være plads til koncerter med andre instrumenter.

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
    Der er kommet referat fra provstiudvalget.
    Brev fra Børnesagens fællesråd.
    Regnskab godkendt med henvisning til revisors bemærkning.
    Invitation fra Lokal Kirkeudvikling, men dyrt at være med. Kunne gå sammen i sognet. Se www.lokalkirke.dk

4.      Valg af:   Formand: Kurt Nissen genvalgt
     Næstformand: Erik Larsen genvalgt
    Kirkeværge: Inge Rahr genvalgt
    Kasserer: Trine Aaløkke genvalgt
    Kontaktperson: Anne Mette Rathcke valgt
    Sekretær: Henriette Andersen genvalgt
    Bygningskyndig: Jens Otto Jordt valgt
    Underskriftsberettiget: Trine Aaløkke valgt

5.      Stormskade. (Har vi styr på håndværker - forsikring m.m.)
    Inge har overslag på kirketårn, stillads, leje, forsikring, præstebolig mm. Ved Den fleksible håndværker, Christian Leonhardt.
    Kurt ringer til byggesagkyndig, Jørgen L. Christensen vedr. at lægge nyt tag i stedet for at understryge.
    Erik har vist Anton Gubi kirkeskoven og Anton har lagt træerne ned. Dvs. det fylder stadig meget og derfor skal det væk snarest.
     Foreløbig har det kostet 6.000,- kr. Derudover skal Anton have træet. Træet bliver fliset næste weekend. Erik er kontaktperson og tovholder.
    En nabo har afleveret en regning for oprydningsarbejde, et arbejde vi ikke har bedt ham om. Derfor betales denne håndskrevne regning ikke.

6.      Procedure vedr. manglende betaling for gravsteds vedligeholdelse.
    Abild har en fast procedure for gældende procedure og Trine sender endnu en rykker. Derefter følges procedure iht. Takstblad fra it-skrivebord. Det
    vedtages at der kan sendes rykkergebyr og at afsnit, Manglende betaling af regning, tilføjes vores procedure. Trine forhører sig om tilladelse
    til dette ved provstiet.

 7.      Orientering fra udvalgene. (Hvis der er noget at orientere om.)
    Anne Mette har kontakt til Jesper Steenholdt vedr. en fælles spisearrangement. Abild har taget kontakt til Borgerservice og har allerede aftalt et
    arrangement vedr. digitalisering. Dette deltager vi ikke i.
    Ved næste fællesarrangement vil vi gerne være med fra start og dermed også medbestemmende på indhold.

 8.      Sognepræsten orienterer
    Erling har været på en spændende tur til bla. Jelling og Bibelland.
    15-12-2013 kokken 19.30 er der De ni læsninger. Kurt og Erik har meldt sig
    Våbenhuskaffe 26-12 (Trine) og 01-01-2014 (Anne Mette)

 9.      Eventuelt.
    Ingen kommentar

 10.  Næste møder: Husk kalender.
   Onsdag den 15. januar; Tirsdag den 4. marts; Onsdag den 30. april; Tirsdag den 27. maj; Søndag den 24. august udflugt;
   
Onsdag den 24. september
; Tirsdag den 11. november

 

Møde, onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 139

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:
 

Referat

 1. Indledning ved Erling Kurt, Erik, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette)

 2. Drøftelse af ”Debatoplæg om styringsstruktur for folkekirken”
  Erling fremlægger baggrund for styringsudvalget vedr. ”Styringsstruktur for folkekirken”. Det skal gøres mere klart hvem der bestemmer – Altså klarhed i beslutningsprocessen. Dette er model 1.

  Model 2: Kirkeråd med begrænset kompetence.
  Model 3: Kirkeråd med udvidet kompetence – altså flere beslutningstagere. Omlægning af statens tilskud til folkekirken – Enten som tilskud eller primært til præstelønninger.
  Høringsfrist udløb: 31-10-2013.
  Der er mulighed for at kombinere de tre modeller og derfor kan det blive en kombination af de punkter, som flest er enige om.
  Forventes udkast af løsningsmodel til marts 2014.
  Det foreslås, at vi gennemgår styringsstrukturen igen, når de første høringssvar foreligger. Lige nu er strukturen noget svær at gennemskue, da man kan kombinere modellerne på mange måder.

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Brev fra kirkefonden bla. vedr. vejkirke. Enighed om at vi ikke skal være vejkirke og dermed have åbent hele dagen.
  Der mangler svar fra teknisk udvalg vedr. flere forespørgsler.

 4. Stormskade på kirke, tårn og præstegård.
  Mange væltede træer og mange tagsten som er blæst af, som har forudsaget flere skader på taget. Der skal indhentes tilbud, da der er skader for mange penge. Inge ringer til 2 entreprenører.

  Vedr. skov, kontakter Trine SLR og Henriette Anton Gubi fra Bredebro.

 5. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  Kvartalsrapport gennemgås. På område 6100 er der foreløbig forbrugt 32.958 – kr. til bla befordring, repræsentation intern, kontingenter, efteruddannelse mm.

  Orglet er blevet efterset i 2013 (10 timer samt kørsel og ophold). Lysdæmper repareret. Rapport underskrives.

 6. Uddeling af kirkeblad i Tønder.
  Ragnar Deutsch og Egon Fischlein og Karen Jensen uddeler kirkeblad i Tønder

 7. Sognepræsten orienterer
  Erling har lavet en oversigt over Gudstjenester i Abild.

  23 mødte op til spiseaften og man havde en rigtig hyggelig aften.
  Anne Mette kontakter Jesper vedr. kommende fællesarrangementer.
  Erling har været på en meget spændende tur til England.
  Erling spørger til om lys kan dæmpes eller om der kan findes en anden løsning på mindre lys, når SmartBoard skal bruges. Erling kontakter elektriker.

 8. Eventuelt.

 9. Næste møder: 19/11.

Møde, onsdag den 24. september 2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården Referat nr. 138

Møde, onsdag den 2. oktober 2013 kl. 18,30 i konfirmandstuen;

Til stede: Til stede: Henriette Andersen, Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud:

 1. Afstemning til provstiudvalg og stiftsråd

 2. Eventuelt

 3. Næste møder: 30/10 og 19/11

Møde, onsdag den 24. september 2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden og referat nr 137

1.      Indledning ved Anne Mette. 

2.      Debatoplæg fra bogen ”Kend din kirke” Ordet helliger huset.
Gennemgået og vi overvejer om medlemmer af menighedsrådet medvirker ved særlige gudstjenester med oplæsning eller andet.

 3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
gennemgået

4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Ingen ny kvartalsrapport.
Årsbudget for 2014. har vi fået tildelt 978.819 + 10.000 til anlæg (gulv i præstegårdsindgang)

 5.      PWC – revisionsprotokollat, årsregnskab 2012 til behandling.
Protokol fremlagt og underskrevet.
Vi undersøger hos skat hvorfor vi ikke har adgang til E-indkomst.

 6.      Fordeling af høstoffer:
Fordeles mellem Kirkens Korshær og ofre i Syrien ved Danmission.

 7.      Uddeling af kirkeblad i Tønder
Vi forsøger fremover at sende så mange som muligt pr. mail og resten med posten. De skal også have mulighed for at framelde det.

 8.      Gravermedhjælper stilling.
Bliver opslået i januar. Hvis ikke der kommer respons kan vi få hjælp fra Tønder kirkegård.

 9.      Sognepræsten orienterer
Gennemgang af kommende gudstjenester; evaluering af pyntning til høstgudstjenesten. Koordineret kirketjeners indsats og menighedsrådets indsat bedre.

10.  Eventuelt.
Brev fra copydan, som vi fremover vil have en basis-aftale med.nsdag den 2/10 kl. 18,30 valg til provstiudvalg.

11.  Næste møder: 30/10; 19/11.

Møde, onsdag den 14. August 2013 kl. obs 19.05 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Referat - Dagsorden  136

1.      Indledning ved Trine.               

 2.      Debatoplæg fra bogen ”Kend din kirke” kirkerummet og dets inventar.
Der snakkes lidt om våbenhuset før og nu. I dag har man fælles indgang, hvor man før havde en mandeside og en kvindeside. Abilds indgang er i dag ”skæv” pga. dette samtidig med at tårnet blev bygget.
Erling har mapper med billeder af kirkens ombygning for ca. 30 år siden.

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Vi har modtaget provsti referat op vores mail.
Der skal være et orienteringsmøde 27. august vedr. valg til provsti udvalg. Der skal opstilles en liste. Der skal meldes til senest 19. august. Vi må gerne tænke over eventuel kandidat.
Der meldes 5 personer til herfra.
Der udleveres blade vi abonnerer på.

4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Kvartalsrapporten beregner det procentvise forbrug fordelt på årsbasis. Dvs. at man får et hurtigt overblik, hvor meget man har brugt på et givent tidspunkt.
Gennemgået uden bemærkninger.
Ang. vedligehold af gravsted er der nogle som betaler årligt, men der er et par stykker som ikke har betalt. Der rykkes stadig og Trine spørger til hvad der nu skal gøres. Forslag om at man undlader pynt på ikke betalte gravsteder. Trine spørger andre, som står med samme problem, hvad de gør i sådanne situationer.

5.      Kirkesanger og gravermedhjælper stillinger.
Er i gang med at ansætte en ny kirkesanger (2 stk.) og der skal beregnes løn efter antal gudstjenester. Timeløn er pr. oprettelsesdato151, - kr./ time. De deler timer og fordeler selv ferie gudstjenester mm., således at Trine har mindst mulig administrativt arbejde med dette.
Gravermedhjælp: Erik vil gerne tage hele august måned. Thormod har ferie uge 34 og 35 og Erik tager disse uger.
Der skal annonceres efter gravermedhjælp og der skrives 400 timer årligt i annoncen. Der ringes til Ribe stift og det foreslås at der eventuelt kan findes et teamsamarbejde. Kan også tage kontakt til andre sogne, for at dele en gravermedhjælper.
Dette tages op til næste møde.

6.      Sognepræsten orienterer
Regner med at kirkebladet bliver færdigt til weekend.
Spisning efter høstgudstjeneste.
Aktivitetsudvalg vil gerne selv pynte op i samarbejde med Thormod.
Skal der læses op efter spisning? Dette skal vi tænke over.
Stopper med Løgumkloster pr. 1. september.
Henriette vil gerne lave et kor og foreslået et par datoer bla. 23. november.

7.      Eventuelt.

Erling deler invitation ud vedr. den årlige udflugt 1. september. Mødes i Abild kirke klokken 09.00 til gudstjeneste. 

8.      Næste møder: (1/9 udflugt); 24/9; 30/10; 19/11.

 

Møde, onsdag den 12. juni 2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården     nr. 135

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Referat

1.      Indledning ved Henriette. 

2.      Debatoplæg fra bogen ”Kend din kirke” - kirkegården.
Erling viser et gammelt kort, bla. et med gadekær og den gamle præstegård.
Korset som står nede ved vejen, kan eventuelt bruges til kors ved de anonymes grav, indhugget i sten, som blev gravet op, da der blev lavet vand. Erling vil gerne forsøge at hugge korset ind i en sten.

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Synsrapport er godkendt..
Erik har læst et par indlæg i bogen; Debatoplæg. Han giver en kort briefing.

4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Trine giver en opfølgning på synsrapporten:
Inge booker maleren
Budget er kun foreløbig, da det rettes til. Oplæg godkendt
Beder om et beløb 1.013.119,00 kr. til ligningsbeløb.               

 5.      Kirkesanger Joakim Okkels ansøgning om orlov.
Der skal annonceres (for Miriam) efter en kirkesanger, med mindre Kurt finder en eller 2

6.      Sognepræsten orienterer
Der er udkommet nyt kirkeblad.
Inge og Anne Mette tager sig af kirkekaffen
1. december 2013 skal alt kunne indberettes elektronisk
Arrangements udvalg skal planlægge høstgudstjeneste
- 22. september høstgudstjeneste
6. august mødes Anne Mette, Erik og Henriette for planlægning

 7.      Eventuelt.

 8.      Næste møder: 14/8; (1/9 udflugt); 24/9; 30/10; 19/11.

Møde, onsdag den 8. maj 2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 134

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Fraværende: Ingen

Dagsorden budgetmøde

1.      Indledning ved Inge (Henriette, Trine, Anne Mette, Erling Kurt, Erik.)

 Vi starter med at se en videopræsentation, som Erling har lavet til den aften Abild afholdt borgermøde.

Anne Mette fortalte efterfølgende at Abild Idrætsforening og bestyrelse for Abild gamle skole, besluttede en sammenlægning. Dermed skal der laves nye vedtægter, som skal godkendes af kommunen.

 2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

Debat om ny kirkestruktur (sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken). Debatoplæg rundsendes og der er høringsfrist 31. oktober kl. 12.00.

Der er kommet invitation til kirkegårdsvandring – Start Skodborg Kirke 4. juni kl. 18.30

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.

Årsregnskab er godkendt af menighedsråd og indsendt.

Kvartalsrapport for 1. kvartal fremlægges. Der har været et par udfordringer undervejs vedr. regnskabsprogrammet og pc, men er løst.

 4.      Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014 ved Trine.

Midler til aktiviteter, foredrag og undervisningsmaterialer opskrives. Samlet set bruges der ikke ekstra. Præstebolig mangler flere steder at blive malet og et gulvtæppe mangler at blive udskiftet i kontor.

Der skal købes ny computer og Trine Sørger for dette.

Trine sender færdigt budget til menighedsråd

 5.      Sognepræsten orienterer

Starter frilufts gudstjeneste på jagtslottet ved Grøngård. maj og Erling sørger for køreplan samt sang ark til gudstjenesten.     

Erling arbejder som konstitueret præst i Løgumkloster pt. Har brugt en del tid på planlægning og kirkelige handlinger. Administrativt en del timer pga. mange ansatte. Der er også altergang én gang ugentligt med præst.

Der skal snart laves kirkeblad

6.      Eventuelt.

Kurt spørger til om Abild menighedsråd vil være med til at betale en indspilning af samtlige samler fra salmebogen. Alle menighedsråd bliver spurgt om dette og prisen er 1000, - kr. pr. menighedsråd. Provstiet bliver spurgt om holdning til dette.

7.      Næste møder: Tag kalender med -12/6.

Datoer aftalt og skrevet i kalendere

 

Møde, onsdag den 24.4.2013 kl. 18.30 ved Kirken. 133.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Fraværende: Anne Mette Rathcke

Dagsorden og referat

1.      Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken)

Gennemgået og ført til protokols

2.        Derefter i konfirmandstuen indledning ved Erik. (Inge, Henriette, Trine, Anne Mette, Erling, Kurt)

 3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

Kurt gennemgår post. Arrangement på folkehjem i Aabenraa vedr. årsmøde og generalforsamling. Der bliver spurgt til deltagelse, men ingen melder til.

Der foreligger et kritisk brev vedr. pris på gravsted. Afsender er ikke medlem. Pris er dog fastsat af Provstiet og kan ikke sættes ned.

 4.      Sognepræsten orienterer.

Der kommer et kor og synger i kirken og koret overnatter.

2. Pinsedag fælles gudstjeneste ved Grønnegård. Udgifter hertil deles af implicerede. Thormud får kørsel betalt, hvis han skal med.

Erling spørger til om menighedsråd vil betale billet til Kbh. (blå mandag). Der betales.

 5.      Eventuelt

Borgerforening i Abild forsøger at få alle foreninger samlet, således at man samles mere om alt det nære. Gl. skoles bestyrelse og borgerforening går sandsynligvis sammen.

Abild kirke vil gerne være en del af dette.

Organisten her i Abild vil gerne starte et børnekor op og det er aftalt mellem Henriette, Erling og Kurt, at hun skal lave et projektoplæg.

Erik er blevet kontaktet af Thormod vedr. mos i græsplæne. Erik fjerner mos med maskine.

 6.      Næste møder: (budgetmøde 8/5); 12/6; (udflugt den 1/9 kl. 9.00)

 

Møde, onsdag den 6.3.2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården; nr. 132

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Afbud: Henriette Andersen

Dagsorden og referat

1.              Indledning ved Kurt.( Erik, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette Erling.)

2.            Drøftelse af vedhæftet oplæg. (Oplæget om kirkegården drøftedes)

3.            Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

4.            Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Gennemgået

5.            Kunst / sten til de anonymes gravsted
Trine, Erling og Erik laver et forslag med en beløbsramme på 20-30.000 kr.

6.            Regulering af timeforbrug.
Graverens medhjælpstimer nedsættes til 400 timer jv færre begravelser siden sidste regulering.
Organistens timetal: Kurt og Erling arbejder videre med et forslag i samarbejde med Henriette.

7.            Sognepræsten orienterer
Koncert ved "Det ny kammerkor" den 28/4 under gudstjenesten;
Velbesøgt og god spiseaften med Lea den 5/3;
Langfredag – læsninger (Erik, Kurt og Inge meldte sig);
våbehuskaffe (17
/3 Inge; 1/4 Mette; 14/4 sammen med konfirmander, Inge og 26/5 Erik);
telegramvagt ved konfirmationen kl. 9-12 Trine.

8.            Eventuelt.
Kirkehøjskolens årsmøde – forslag om at det er provstikassen, der betaler udgifterne i stedet for menighedsrådene.

9.            Næste møder: Tag kalender med syn den 24/4 kl. 18.30, (budgetmøde 8/5), 12/6. Udflugt den 1/9 kl. 9.

Møde, onsdag den 9.1.2013 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården; nr. 131

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Fraværende: Ingen afbud

Dagsorden og referat

1.      Indledning ved Erling. ( Kurt, Erik, Inge, Henriette, Trine, Anne Mette.) Vi synger, Vær velkommen Herrens år”

 2.      Oplæg til samtale over bogen ”Din Kirke; af Asger Baunsbak-Jensen”

Kurt har lavet et lille notat over bogen ”Din Kirke” af Asger Baunsbak-Jensen. Vi diskuterer bogen udfra oplægget som omhandler vore tanker, opgaver for præst og menighedsråd samt Abild Kirkes fremtid.
Der nævnes en opgave synlighed og hvad gør for at opnå dette.
Vi snakker lidt om gensynsglæde iht. Guldkonfirmation – Stor opbakning til dette arrangement.
Der snakkes lidt om det at udmelde sig, men ikke særlig aktuelt for Abild, da der kun har været ganske få. Årsag kendes ikke.
Muligheden for at blande sig med de øvrige lokale foreninger. Et fælles samarbejde, også formelt som kunne betyde en anden form for synlighed.
Præstens opgave er utallige og dagene er aldrig ens, fyldt med mange forskellige opgaver. Der ligger mange administrative opgaver, som skal løses.
Erling foreslår at vi læser folderen ”Kend din Kirke” og diskuterer emner herfra.

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

26. februar inviterer Biskop menighedsråd til infomøde og Anne Mette, Inger, Kurt, Erik, Trine deltager.
2. februar er vi tilmeldt kursus på Løgumkloster Højskole.
Der uddeles højskolekatalog fra Løgumkloster.

4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.

Trine sender regnskab, når momsopgørelse er færdig. Hun arbejder med et begreb kaldet variabel moms og dette forsinker hele regnskabet. Pt. Ligger der konti både med og uden moms. Det aftales at Trine kontakter en momssagkyndig.
Der er udsendt regninger for kirkegården, men de eftersendes. Altså er klient ikke bosiddende på adressen.
Ligger pt. 4 stk. ubetalte regninger.
Der er et par stykker som pga. prisstigning for gravsted, selv vil holde det og dette er helt i orden.
På de gravsteder, der på trods af gentagne regninger, ikke får betalt, passer man blot stedet minimalt. 

5.      Fastsættelse af vedtægter for:

forretningsorden      
kirkeværge
kasserer
sekretær
kontaktperson

Disse er sendt til os pr. mail og menighedsråd har godkendt vedtægter. Kurt sender efterfølgende udfyldt forretningsorden.
Forretningsorden vises og gennemgås på SmartBoard. I § 12 stk. slettes at referat oplæses inden underskrift.

6.      Regulering af timeforbrug.

Der bruges for mange timer på kirkegården, især på medhjælper timer. Det besluttes at der nedsættes et udvalg til at udarbejde et oplæg vedrørende timenedsættelse. Trine finder ud af hvor mange timer Hans arbejder – hun har allerede udfyldte skema fra tidligere liggende. Trine, Erling og Inge deltager.
1. marts starter organisten og der skal laves et oplæg. Erling og Kurt deltager.

7.      Legatuddeling: (Margrethe Jensens Legat)

Erling orienterer. Har ca. 7.000, - kr. i kassen der kan søges. Der er 4 ansøgere og det besluttes at Rasmus Pedersen får tildelt 3000, - kr. og Jacob Julian Petersen 4000, - kr.
Erling og Anne Mette deltager ikke i beslutning da familie er involveret i ansøgning.

8.      Sognepræsten orienterer

Erling deler program ud for vinter-semester i Brorsonshus.
Kirkebladet er færdig og Erling gennemgår aktiviteterne.
Minikonfirmation starter på mandag (3. klasse).
Spiseaften 5. marts (Anne Mette og Inge)
Minikonfirmation spiseafslutning 22. marts kl. 17.00 Anne Mette og Inge)
Film for minikonfirmander 22. marts (Anne Mette og Henriette)

9.      Eventuelt.

10.  Næste møder: 6/3, (syn den 24/4 kl. 18.30), (budgetmøde 8/5), 12/6. Husk at tage kalender med.

 

Møde, onsdag den 21.11.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 130

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Henriette Andersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Møde, onsdag den 21.11.2012 kl. 20,30. Dagsorden + referat

Konstituerende møde

 1.      Godkendelse af dagsorden
godkendt

2.      Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6 stk. 2.
Ingen indvendinger.

3.      Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.
Underskrevet.

4.      Valg af formand jf. § 8 stk. 1.
Kurt Nissen valgt

5.      Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2.
Erik Larsen valgt

6.      Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1
Inge Rahr valg

7.      Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2.
Trine Aaløkke valgt

8.      Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4.
Henriette Andersen valgt

9.      Valg af kontaktperson jf. § 10 stk.5
Inge Rahr valgt

10.  Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8.
Hans Pedersen, Tønder valgt

11.  Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9.
Kurt Nissen og Trine Aaløkke

12.  Valg af stående udvalg jf. § 17 stk. 1

Landudvalg: Henriette Andersen, Erik Larsen og Kurt Nissen

Kirkegårdsudvalg: Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Henriette Andersen

Økonomiudvalg: Trine Aaløkke, Kurt Nissen og Inge Rahr.

Aktivitetsudvalg: Erling Bjerrum-Petersen, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Henriette Andersen

13.  Valg af valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1.
Trine Aaløkke, Inge Rahr og Kurt Nissen valgt

14.  Valg af formand for valgbestyrelsen
Kurt Nissen valgt.

15.  Eventuelt. Kursusmateriale omtalt og uddelt

 16.  Næste møder: 9/1, 6/3, 24/4, budgetmøde 8/5, 12/6.

 

Møde, onsdag den 21.11.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 129.

Til stede: Kurt Nissen, Kirstine Demant, Inge Rahr, Christine Mikkelsen, Jens Otto Jordt og Erling Bjerrum-Petersen
Fraværende:


Dagsorden og referat 

1.      Indledning ved Trine. (Kurt, Kirstine D. Inge, Erling, Christine M, Sotto.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Beholdningseftersyn for Abild menighedsråd fra revisionsfirma fremlagt og underskrevet. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Gennemgået. Midler fra ombygningen overføres til driftsmidler. 

4.      Sognepræsten orienterer
orientering om ”De 9 læsninger” og kirketider i julen. 

5.      Eventuelt.

Møde, onsdag den 10.10.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 128.

Til stede: Trine, Kurt, Christine, Inge, Sotto og Erling
Afbud: Kirstine

Dagsorden & Referat

1.      Indledning ved Sotto. (Trine, Kurt, Kirstine D. Inge, Erling, Christine M.)

2.     
Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.     
Fremlæggelse af revisionsprotokol til regnskabet 2011.
Revisionsprotokol fremlagt. Drøftet punkt 5 og 8

4.     
Orientering fra budgetsamrådet v. Trine
Lønfremgang for personale sættes til 1,3% og evt. overskridelse tages af menighedsrådet frie midler eller på besparelse af gravermedhjælper.

5.     
Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
gennemgået.

6.     
Skal vi opsige vores tilhørsforhold til Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd?
Vi venter og ser

7.     
Fordeling af høstoffer.
1868 kr. gives til Kirkens Korshær

8.     
Skal vi have en liste over udleverede nøgler til konfirmandstuen?
Liste er lavet og intakt

9.     
Planlægning af afsked / jubilæum ( festudvalg?)
Det holdes på Refugiet den 11.12. kl. 19. evt . mødes vi kl. 18.

10. 
Sognepræsten orienterer
Orientering om gudstjenester i de næste måneder

11. 
Eventuelt.
Orientering fra Landemode ved Trine

12. 
Næste møde: 21.11 

 

Møde, onsdag den 15.8.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 127                            

Til stede: Sotto, Trine, Kurt, Kirstine, Christine, Inge og Erling.
Fraværende:
 

Dagsorden og referat

1.      Indledning ved Christine M. (Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D. Inge Erling.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
gennemgået 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
gennemgået
Skærmbriller er bevilget til Erling. 

4.      Orientering fra udvalgene: Kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, landudvalg, 
Koncert den 9.12. kl. 15,30 med Tønderkoret sammen med de 9 læsninger.
Spisedag den 3. eller 10. oktober med Hans Hansen – Tiden som borgmester. 

5.      Menighedsrådsvalget
Orienteringsmøde den 5.9 kl. 19,30
 

6.      Sognepræsten orienterer
Konfirmandstart med undervisning 7 faste fredage og nogle onsdag eftermiddage.
Kirkeblad hvor kirkekaffe fordeltes.

7.      Eventuelt.
I kirkeskoven plantes efter, hvor træerne er udgået ved Gert Lund fra SLA.

8.      Næste møder: 2.9 udflugt; - 5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11

 

Møde nr. 126, onsdag den 30.5.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Christine, Trine, Sotto, Kurt, Inge & Erling
Fraværende:
Kirstine

Dagsorden & referat 

1.      Indledning ved Christine

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Møde om økonomi i Tønder den 6.6. kl. 18-19; Møde ang. diakoni den 28.6. kl. 17,30-20 i Toftlund; Orientering om Sønderjysk menighedsrådsforenings møde ved Trine.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Udsat, da vi ikke har rundet et kvartal

4.      Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013 ved Trine
Gennemgået budget for 2013

5.      Ansøgning vedr. kirkesanger.
Lea Nissen stopper 31.7. Miriam Winkler Hansen, Tønder ansættes fra 1.8.

6. fra sognepræsten
Kirkeblad, kaffe i våbenhuset m.m.

7.      7. Eventuelt.
Organist Henriette har fået en dreng - Samuel den 28. april.
Jordudlejning for næste 5-års periode afgøres den 26.6. kl. 19.

10.  Næste møder: 15.8; -2.9 udflugt; - 5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11.

 

Møde nr. 125, onsdag den 9.5.2021 kl. 18.30 ved Kirken.

Til stede: Alle 

Dagsorden & referat

1.      Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken)

2.      Derefter i konfirmandstuen indledning ved Christine M. (Sotto, Kurt, Trine. Kirstine D. Inge Erling..)

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

4.      Sognepræsten orienterer.

5.      Eventuelt.

6.      Næste møder: 30.5 budgetmøde; -15.8; -2.9 udflugt;  1- 5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11

 

Møde nr. 124, onsdag den 25.4.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Christine, Trine, Sotto, Kurt, Kirstine, Inge & Erling
Fraværende:

Dagsorden & referat 

1.      Indledning ved Erling. (Højskolesangbogen 285)
( Christine M., Sotto, Kurt, Trine. Kirstine D. Inge.)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Nye vejledende takster for personale og menighedsråd

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
kvartalsrapport for januar kvartal gennemgået

4.      Kalkning af kirken.
Tilbud ved Hans Petersen på 20.625 kr. Vi accepterer dette tilbud.

5.      Orientering vedr. fælles regnskab.
Orientering og vi afventer nærmere afklaring på pris.

6.      6. Ansøgning om tilskud til Erlings kursus – ”Introduktion til retræte og pilgrimsvandring i lyset af Keltisk spiritualitet 28/4-6/5 2012”
Bevilliget et tilskud afhængig af et evt. tilskud fra Ribe Stift.

7.      7. Tilbud på dåbslysestager.
Vi vil indkøbe et antal til dåbsbørn.

8.      Sognepræsten orienterer.
Vagt ved telegrammer den 12.5. kl. 12-15 (Trine). kl. 9-12. Inge
Arrangementer evt. med foredrag i efteråret med foredrag af Hans Hansen først i oktober.
Guldkonfirmation den 3.6. Menighedsrådet giver kaffen

9.      Eventuelt.
Tønderkoret synger 13. december, hvis ikke de kan den 9. december.
Firmaet Kjelkvist og kommunen kontaktes for at få kloakken i orden.

10.  Næste møder: 9.5 syn kl. 18.30; -30.5 budgetmøde; -15.8; -2.9 udflugt; - 5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11.

 

Møde nr. 123, onsdag den 7.3.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

Til stede: Alle
Fraværende:

Dagsorden & referat

1.      Indledning ved Inge (Erling, Christine M., Sotto, Kurt, Trine. Kirstine D.)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport og årsregnskab, ved Trine.
Årsregnskab gennemgået og godkendt

4.      Møde vedr. fælles regnskab.
Orientering om det fælles regnskabssystem. Vi er ikke afklaret om vi ønsker at være med, da vi ikke kender præmisserne og hvad vi overlader til en regnskabsfører.

5.      Henriette har bestået præliminær organisteksamen (PO) den 7.2.2012, v. Inge
Vi ønsker at vente med at ændre lønforholdene til Henriette til hun kommer tilbage fra barsel

6.      Kirkegårdsudvalg: kirkeskoven m.m.
Orientering om oprydning i skoven. Dræning af skoven tages op ved budgetmøde.
Anonyme gravsteder opmåles og pjese gennemlæses og lægges på nettet.

 7.      Landudvalg: ny forpagtningsperiode fra den 1.8.2012.
Annonceres omkring 1. juni i Digeposten og kirkebladet og de åbnes den 26. juni i konfirmandstuen kl 19.

8.      Barselsvikar til organist stilling. – Hans Mikkelsen tager en del og derudover vikarer.
Kirkesanger - Lea stopper 1.8. Annonce i sammen med landudlejning.
Rengøring – Ingrid stopper. Annonceres i kirkebladet.

9.      Sognepræsten orienterer.
Konfirmander kan ikke længere få fri til undervisning om morgenen. Præsterne forhandler med skoleledelsen. Der kan være tale om hele dage og nogle eftermiddage i løbet af året.
Pilgrimsvandring 16. juni; Spisning 23.3.

10.  Eventuelt.
Snakkede om nye muligheder vedr. valg til efteråret. Vi ønsker ikke at gøre brug af dispensation.

11.  Næste møder: 25.4; -9.5 syn kl. 18.30; -30.5 budgetmøde; -15.8; -2.9 udflugt 5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11

 

Møde nr. 122, onsdag den 18.1.2012 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården                                                                               

 Til stede: Inge, Christine, Sotto, Kurt, Trine, Kirstine (punkt 7) og Erling
Fraværende:

Dagsorden og referat

1.      Indledning ved. Kirstine D.

( Inge, Erling, Christine M., Sotto, Kurt, Trine.)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter og nedsættelse af fredningstiden til 25 år via et brev fra Embedslægen.
Byggeriet vedr. Abild præstegård er afleveret i dag og afsluttet.
Orientering om samtale med graveren den 19.12.2011 angående køb af adventskranse. Referat blev underskrevet.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Fremlagt og gennemgået

4.      Salmebøger til plejehjem.
Hellesens legat vil give salmebøger til Leos plejecenter og de andre menighedsråd i det gamle Tønder kommune vil sørge for salmebøger til Richtsens plejecenter

5.      Brev fra Tønder menighedsråd vedr. fælles regnskab.
Kurt og evt Christine deltager i mødet.

6.      Fastsættelse af gravstedspriser for 2012.
Takstblad gennemgået.

7.      Orientering fra kirkegårdsudvalget.
Skoven er fyldt af vand og vi har fået et tilbud om at lave nogle dræn fra Jørgen Sørensen på 10.000 kr. Vi afventer og ser hvordan det udvikler sig.

8.      Legatuddeling og regnskab for Margrethe Jensen og Carsten Chr. og hustru Cathrine Hansen.
Fremlagt regnskab. Uddeling af Margrethe Jensens legat januar 2013. og det andet legat snarest.

9.      Barselsvikar til organist stilling.
Annonce i avis med svar inden 1. marts

10.  Sognepræsten orienterer.
Minikonfirmander, filmaften, Kirkekaffe fordelt

11.  Eventuelt.

12.  Næste møder:-7.3; -25.4; -9.5 syn kl. 18.30; -30.5budgetmøde; -15.8; -2.9 udflugt; 
      - 5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11

 

Møde nr. 121, onsdag den 7.12.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

Til stede: Kirstine, Inge, Christine, Trine, Kurt og Erling.
Fraværende: Sotto

Dagsorden og referat

1.      Indledning ved Trine.
(Kirstine D. Inge Erling, Christine M., Sotto, Kurt.)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Ny beregning af præstens boligbidrag fra 25.11.2011 fremlagt.

3.      Regnskab for 2010 retur.
Regnskabet endelig godkendt.

4.      PWC beholdningseftersyn den 3.11.2011.
Gennemgået og underskrevet

5.      Godkendt budget 2012 retur rettet og senere ændret pga. fejl på side 2.
Vi er uforstående overfor rettelsen. Trine undersøger hvad det er.

6.      Gennemgang og godkendelse af nye kirkegårdvedtægter.
Udarbejdet og godkendt med tillæg ang. anonym gravsted.

7.      Honorarer – honorarer til kontaktperson.
Valgt at betale honorar til kontaktperson.

8.      Betalt bredbånd til kasserer.
Betales af kirkekassen

9.      Barselsvikar til organist stilling.
Termin den 2.5.2012 og er berettiget til at stoppe 4 uger før den 4.4. Annonce indsættes sidst i januar.

10.  Attestationer af regninger.
Regninger skal være udførlige og opdeles i formål.

11.  Kursus til Erling og Kirsten.
Kursusdeltagelse i Babysalmesang i Løgumkloster tilbydes kommende kursusledere.

12.  Udvidelse af asfalt på parkeringspladsen ved nabo.
Vedtaget

13.  Tilbud på kloaktilslutning af graver hus.
Vi sætter det i værk.

14.  Ny mikrofonanlæg i kirken.
Vi ønsker at de justeres i stedet for et nyt anlæg.

15.  Sognepræsten orienterer

16.  Eventuelt.

17.  Næste møder: -18.1;-7.3; -25.4; -9.5 syn kl 18.30; -30.5budgetmøde; -15.8; -2.9 udflugt; -
5.9 orienteringsmøde; -10.10; -21.11

 

Møde nr. 120 onsdag den 9.11.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Kurt, Kirstine, Inge, Christine, Sotto, Trine og Erling
Fraværende:
 

Dagsorden & referat

1.      Indledning ved Trine.

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
kvartalsrapport for 1.1.11-30.9.11 gennemgået
Budget 2012. Ændringer gennemgået.

4.      Valg af:    Formand                              Kurt Nissen
                Næstformand                       Kirstine Demant Hansen
                Kirkeværge                          Inge Rahr
                Kasserer                              Trine Aaløkke Olesen
                Kontaktperson                     Inge Rahr
                Sekretær                              Erling Bjerrum-Petersen
                Bygningskyndig                   Hans Petersen
                Underskriftsberettiget        Trine Aaløkke Olesen

 5.      Kloaktilslutning af graver hus
Vi har ikke hørt noget fra kommunen og det tages op senere.

6.      Frivillighedsdag (ekstra sti i skoven mod vest)
Laves i slutningen af februar. Omtale i kirkebladet jan-feb.

7.      Ny pc til kirkens hjemmeside
PC købes til Smart board og til hjemmeside

8.      Sognepræsten orienterer.
Middag i forbindelse med gospelkoncert, Kaffe den 21.12.

9.      Eventuelt.
Hynder til kirken. Vi forsøger at søge fonde. (Kirstine, Christine)

10.  Næste møder: Husk kalender
18.1; 7.3.; 25.4; 9.5 syn kl. 18,30; 30.5 budgetmøde; 15.8; 2.9 udflugt; 5.9.orienteringsmøde; 10.10; 21.11.

 

Møde nr. 119, onsdag den 28.9.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D., Inge, Christine M, Erling
Fraværende:

Dagsorden og referat

1.      Indledning ved Sotto

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.  Revideret regnskab fra 2010 retur med protokoller til godkendelse
Gennemgået og godkendt

4.  Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Trine
Regnskabet ville ikke udskrive det. Derfor blev det udskudt.

5.  Orientering fra budgetsamrådet v. Trine
Vi udgiver 4 kirkeblade pr. år og overfører 7000 kr. til konfirmander.
Salg af planter forøges med 5000 kr og overføres til kirkekoncerter.

6.  Orientering om takstudvalgsmøde den 27.9.2011
Vi vil søge om at nedskrive fredningsperioden fra 30 til 25 år for kister og fra 15 til 10 år for urner. Der vil måske blive indført nye takster pr. 1. januar 2011.

7.  Kirkegårdens lønudgifter v. Trine
Kurt vil kigge på det.

8.  Orientering om ombygning af præstegård og garage ved Sotto.
Det er færdigt, men ikke afleveret endnu.

9.  Orientering om kloaktilslutning af graverhus og præstegård.
Vi arbejder videre med det.

10  Udkast til ny kirkegårdsvedtægt ved Erling.
Udkastet vedtaget og medtages til nye vedtægter, som sikkert skal laves ved årsskiftet.

11. Fordeling af høstoffer.
Fordeles til Danmission og Kirkens Korshær.

12. Forslag fra GErda Melchiorsen, om at ændre vores tilhørsforhold i distriktsforeningen.
Der blev orienteret om forslaget.

13. Sognepræsten orienterer
Konfirmandtur til København, Brev fra ansøger om støtte-afvist; våbenhuskaffe fordelt.

14.Eventuelt
Der opsættes postkasse ved kirken
Forslag om ekstra sti i skoven mod vest. - Behandles igen ved næste møde.

25. Næste møde: 9.11

 

            Møde nr. 118, onsdag den 10.8.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Sotto, Kurt, Kirstine D., Inge, Christine M, Erling
Fraværende: Trine

Dagsorden og referat

1.      Indledning ved Christine M..
(Sotto, Trine,
Kurt, Kirstine D. Inge Erling.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Præstegårdssyn og syn af kirke er godkendt, hvis der er budgetmæssig dækning. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. - udsat 

4.      Orientering/referat af formandsmøde ved Trine - udsat 

5.      Moms på forpagtningskontrakter?
Der er ikke moms på forpagtningskontrakterne så derfor er det ikke aktuelt. 

6.      Kirkegårdens lønudgifter? – udsat. 

7.      Orientering vedr. ombygning af præstegård garage ved Sotto.
Byggeriet bliver færdig i næste uge. Og derefter holder arkitekten syn.
Kirstine står for indkøb af inventar. 

8.      Tilbud på kloakering af graver hus.
Vi bliver nødt til at godtage tilbuddet. Kurt kontakter provstiet.

9.      Fastsættelse af et aktivitetsudvalg.
Kirstine, Christine (formand), Sotto og sognepræsten er med. 

10.  Hvad gør vi når Abild skole nu lukker – skal vi have nye tiltag? - Vi afventer 

11.  Kursus for menighedsrådsmedlemmer, tilmeldig.
Kursus den 24. september – vi snakker om det på udflugten. 

12.  Ændring af vores kirkegårdsvedtægt, hvem laver et udkast?
Erling laver et udkast til næste møde. 

13.  Sognepræsten orienterer.
nyt kirkeblad udkommer på fredag med bl.a. åbent hus. 

14.  Eventuelt.
Problemer med at planter ikke gror i skoven 

15.  Næste møder: - ekskursion 4.9; - 28.9; - 9.11.

 

 Møde, onsdag den 8.6.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

Til stede: Kurt, Trine, Sotto, Christine, Inge og Erling
Fraværende: Kirstine

 Dagsorden og referat. nr. 117

1.      Indledning ved Erling.
(
Christine M., Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D. Inge.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Ikke klar endnu! 

4.      Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 ved Trine
Budgettet laves færdig med de vedtagne retningslinier og sendes ud til alle menighedsrådsmedlemmer. 

5.      Sognepræsten orienterer
Der undersøges om adgang til TV-signal via antenne kan blive acceptabelt, Smart Board flytte i forbindelse med ombygning, 

6.        Skal vi have et aktivitetsudvalg?
Det nedsættes næste gang 

7.      Hvad gør vi når Abild skole nu lukker – skal vi have nye tiltag?
Det tager vi op igen senere 

8.      Ændring af vores kirkegårdsvedtægt.
tages op næste gang

 9.      Eventuelt.
    Kursus den 24. september i Tavlov overvejes af hele menighedsrådet.

 10.  Næste møder: 10.8; - ekskursion 4.9; - 28.9; - 9.11;

 

Abild menighedsråd                                                       nr.    115

Møde, onsdag den 13.4.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården
Til stede: Sotto, Kirstine, Trine, Christine, Trine, Kurt og Erling.
Fraværende:

                     Dagsorden & referat

1.      Indledning ved Inge.

(Erling, Christine M., Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D.)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, hvis den er færdig, ved Trine.
Udskudt, da det ikke er færdigt.

4.      Vedtagelse af regnskabsinstruks ved Trine.
Regnskabsinstruks udfyldt og gennemgået. Regninger skal betales inden 20 dage, som skrives på fakturer. Derefter tillægges 1½%

5.      Status vedr. byggeprojekt, garage, køkkenet m.m. ved Sotto.
Rejsegilde i uge 18. arrangeres af Sotto. Vi vil gerne have et byggemøde snarest muligt.

6.      Hynder til kirkebænkene.
prisoverslag med skumgummi og Hanne Vedel-betræk 65 – 75.000 kr. incl. Moms. Skal med i budget for 2012, da der er huller i det gamle stof.

7.      Kirkesanger stillingen.
Joakim Okkels har mundtlig ønsket stillingen.

8.      Orientering fra kirkegårdsudvalget.
Forslag om at vi bruger den nyindrettede plads, hvor der er plantet med rododendron til Anonymes gravplads. Kurt undersøger om vi skal lave kirkegårdsvedtægten om eller vi blot skal lave et tillæg.

9.      Sognepræsten orienterer
Guldkonfirmation – oversigt udleveret; våbenhuskaffe planlagt; Filmaften; orientering om konfirmand rollespil i Ballum sidste lørdag; konfirmander – blå mandag – underskud; pilgrimsvandring 20.5.; gennemgang af gudstjenester.

10.  Eventuelt.
Møde på skole om Abilds fremtid. Vi afventer det videre forløb.

11.  Næste møder:18.5 syn; - 8,6; - 17.8; - ekskursion 4.9; - 28.9; - 9.11;

 

Abild menighedsråd                                                       nr.    114 

Møde, onsdag den 9.3.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården
Til stede: Alle (Inge, Christine, Sotto, Kurt, Trine, Kirstine og Erling)
Fraværende:

 Dagsorden & Referat 

1.      Indledning ved. Kirstine D.  

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Tilladelse til at udskifte ydredøre i præstegården fra provstiet jv. Tilbud. Vi sætter det i gang.
Provstisamråd den 3.3. hvor der inspireredes til øget samarbejde menighedsrådene imellem. Trine havde meddelt, at vi var interesseret i at snakke om en fælles person, der skulle lave regnskab. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Årsregnskab for 2010 gennemgået og forelagt for menighedsrådet. 

4.      Status vedr. byggeprojekt, garage, køkkenet m.m. ved Sotto.
Ombygningen begynder mandag den 14.3. 

5.      Kirkesanger stillingen.
Karen har sagt op og stillingen er opslået i kirkebladet og i Ugeavisen til besættelse pr. 1.6.

 6.      Orientering fra kirkegårdsudvalget?
Vi snakkede kort om kirkegården

7.      Sognepræsten orienterer
Kirkehøjskoleudflugt til Husum; Nyt hjemmesideprogram købes; Mobiltelefon købes til præsten ca. 1700 kr; Koncert før jul drøftedes; Guldkonfirmation for årgang 1960-64 i foråret 2012 planlægges; Våbenhuskaffe; Pilgrimsvandring St. Bededag den 20.5.; Konfirmandforældreaften 16.3.; Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmand 25.3. med spisning kl. ca. 17.

 8.      Eventuelt.
Karens afsked markeres med en middag den 1.5. kl. 12. i konfirmandstuen. Udvalg Christine og Trine.
Hynderne i kirken er i dårlig forfatning. Kirstine undersøger priser til næste gang.
Eventuel postkasse ved graverhuset skal stå ved vejen foran kirken.

 9.      Næste møder: 13.4; -18.5 syn; - 8,6; - 17.8; - ekskursion 4.9; - 28.9; - 9.11;

 

Abild menighedsråd                                                       nr.    113
Møde, onsdag den 2.2.2011 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården
Til stede: Inge, Christine, Trine, Kurt og Erling
Fraværende: Sotto og Kirstine

Dagsorden + referat

1.      Indledning ved Kurt,.
(Kirstine D,
Inge, Erling, Christine M., Sotto, Trine)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Invitation til sognetræf i Tønder den 13.4. tages op på næste møde.
Posten gennemgået.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Regnskabsrapport for 2010 gennemgået.
Mobiltelefonregning til præsten betales.

4.      Status vedr. byggeprojekt, garage, køkkenet m.m. ved Sotto.
Tilbud på 2 yderdøre på 29.475 kr. fra Oluf Olesen accepteret og ansøgning om at bruge pengene sendes til provstiet.
Tegningerne er færdige og licitation fredag den 11.2. kl. 9,30.
Byggetilladelsen er ikke kommet til konfirmandstuen men til garagen.

5.      Ansættelse af ny kirkesanger efter Karen (ledigt pr 1.6.)
Annonce sættes i kirkebladet

6.      Orientering fra kirkegårdsudvalget.

7.      Fastsættelse af gravstedspriser for 2011.
Hævet med den nye omregningsfaktor 38,9

8.      Sognepræsten orienterer
Gudstjenesteliste gennemgået. Orientering om minikonfirmandbegyndelse.
Konfirmandevent den 9. april – rollespil der hedder Luthers nøgle.

9.      Eventuelt.

10.  Næste møder: 9.3; - 13.4; -18.5 syn; - 8,6; - 17.8; - ekskursion 4.9; - 28.9; - 9.11;

 

Abild menighedsråd                                                       nr.    112  

Møde, onsdag den 17.11.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Kurt Nissen, Trine Aaløkke, Inge Rahr, Christine Mikkelsen, Jens Otte Jordt, Kirstine Demant, Erling Bjerrum-Petersen.
Fraværende:

Dagsorden & referat 

1.      Indledning ved Trine.
(Kurt, Kirstine D,
Inge, Erling, Christine M., Sotto) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Årsbudget for 2009 er endelig godkendt af provstiet.
Beholdningseftersyn af revisionen hos kassereren gennemgået. 

3.      Valg af:    Formand             Kurt Nissen
                Næstformand     Kirstine Demant Hansen
                Kirkeværge         Inge Rahr.
                Kasserer             Trine Aaløkke
                Sekretær             Erling Bjerrum-Petersen
                Bygningskyndig Hans Pedersen 

4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. 

5.      Status vedr. byggeprojekt, garage, køkkenet m.m. ved Sotto.
Byggetilladelse er ved at blive søgt i kommunen. Når de er klar indkaldes til møde ang. nedsættelse af udvalg. 

6.      Orientering fra kirkegårdsudvalget.
Orientering om renoveringen af skoven og det videre forløb med rydning langs vejen. 

7.      Organiststillingen
Vi vil prøve at sætte en annonce i igen og se om der er nogle der søger. 

8.      Sognepræsten orienterer 

9.      Eventuelt.
Alle regninger skal kvitteres inden de afleveres og betales. Der vil blive sat en postkasse op ved graverhuset. 

10.  Næste møder: husk kalender! Møder i 2011,  den 2.2; 9.3; 13.4; 18.5. syn; 8.6; 17.8; udflugt 4.9; 28.9. og 9.11

 

Møde, onsdag den 29.9.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården          nr.    111 

Til stede: Trine, Kurt, Kirstine, Inge, Christine, Sotto og Erling.
Fraværende:
 

Dagsorden & referat.

1.      Indledning ved Sotto.
(Trine,
Kurt, Kirstine D, Inge, Erling, Christine M..)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport v. Trine.
Foreløbig kassebeholdning og gennemgang fremlagt.
 

4.      Revisionsprotokol fra regnskab 2009 fra PriceWaterhouseCoopers til fremlæggelse.
Fremlagt og underskrevet den 29.9.2010. af formanden.
 

5.      Det videre forløb med ombygning af køkkenet i konfirmandstuen m.m.
Arkitekten ansøger kommune om byggetilladelse.
Vi søger provstiet om at tilladelse til at bygge om og laver en låneansøgning til Stiftet.
 

6.      Orientering fra kirkegårdsudvalget.
Vi har været rundt på kirkegården og givet forskellige.
Gamle gravsten skal afleveres til stenhuggeren. Gamle gravsten der er givet væk skal leveres tilbage til os og derefter afleveres til stenhuggeren.
Grantræerne i kirkegårdsskoven fældes i efteråret, flises inden 15. maj og genplantes. Kirstine og Sotto laver en kontrakt, som underskrives.

 

7.      Fordeling af høstoffer.
Indkommet 1827 kr. Fordeles ligeligt mellem Kirkens Korshær og nødlidende børn i den 3. verden.
 

8.      Kontrakt vedr. kvæg og mælketillæg.
Konsulenten kontaktes og hvis han siger god for det, underskrives en kontrakt.
 

9.      Køb af Smart board-tavle og nyt tag på graverhus.
tilbud 598358 fra Solutors til 42.469,25 vil vi ansøge om.
Nye teglsten på graverhusets østside udskiftes for kassebeholdningen. Vi har et mundtligt accept fra provsten og hendes sekretær. Der indhentes tilbud fra 3 forskellige firmaer. Tilbuddene åbnes 12.10. kl. 16,30.
 

10.  Regulativ for organisten. (Der behøves ikke ekstra regulativ for organist)
Kurt Nissen laver regulativ for den nye kirkesanger Lea Nissen. Ansat fra 1.10.2010.
 

11.  Indsigelse vedr. skolelukning?
Vi forsøger at sammensætte en indsigelse til næste møde.
 

12.  Sognepræsten orienterer.
Orientering om konfirmandtur, Høstgudstjenester m.m. Julegudstjenester og filmaftner.
 

13.  Eventuelt.
Regninger der bliver sendt ud skal betales senest 20 dage efter.
Der indkøbes en ny mikrofon til kirken.
 

14.    Næste møder: (17.11)

 

Møde, onsdag den 25.8.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 110 

Til stede: Trine, Kurt, Kirstine, Christine, Inge og Erling
Fraværende: Sotto

 Dagsorden & referat

 1.      Indledning ved Christine M. 47 Op al den ting
(
Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D, Inge, Erling.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Tabet ved landudlejning vedr. Tønder kartofler for de næste 3 år er dækket ved bankgaranti. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport v. Trine.
gennemgået. 

4.      Kirkegårdsudvalget orienterer. (ukendtes gravsted)
Udvalget har prøvet at lave en plan om nedlæggelse af enkelte gravsteder, tilplantning af enkelte gravsteder og de arbejder videre med det. Har afstukket et område til ”De ukendtes” og vil prøve at flytte et gravsted inden vi går videre med planerne. 

5.      Pyntning af kirke til højtider (juletræ)
Vi henstiller til at der ikke sker et overforbrug af blomster til f.eks. høstgudstjenesten

6.      Ansættelser, vikar for vores organist under barsel
Ansøgningsfrist for kirkesanger er 7.9. og vi sætter en ansøgningsfrist for organist til ca. 1.11.

7.      Køb af Smart board-tavle
Der indhentes tilbud, som tages stilling til ved næste møde. 

8.      Sognepræsten orienterer.
Det nye kirkeblad er på trapperne – Kirkekaffe fordelt. 

9.      Eventuelt. 

10.    Næste møder: (29.9; 17.11; (ekskursion 5.9)

 

Abild menighedsråd                                                       nr.    109

 Referat af møde, onsdag den 9.6.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede:alle
Fraværende:

1.      Indledning ved Erling.( Christine M, Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D, Inge.)

 2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
       Børneattest for Henriette Martinussen er kommet retur, og vi vil indhente attester automatisk ved nyansættelser.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport v. Trine.
Regning for årlig vedligeholdelse skal for fremtiden sendes inden 31.12. i det år hvor arbejdet er udført.

4.      Fremlæggelse og godkendelse af budget 2010.
Oplæg til budget godkendt.
Økonomiudvalget laver budgettet færdig.

 5.      Brev til Sparekassen Bredebro.
       Tabsopgørelsen, der er udregnet af ”Videnscenter for landbrug” sendes videre til Sparekassen.

 6.      Sognepræsten orienterer.
       Pilgrimsvandring den 19/6.

 7.      Eventuelt.
       Til næste møde: Kirkegårdsudvalg og reaktion på rapport ang kirkegård incl. Ukendtes gravsted.

 8.        Næste møder: (25.8; 29.9; 25.11; (ekskursion 5.9)

 

Abild menighedsråd                                                       nr.    108 

Møde, onsdag den 28.4.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Alle
Fraværende:
 

Referat 

1.        Indledning ved Inge  514 En lærke lettet
( Erling, Christine M, Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Orientering om genudlejning af jord og vores krav til tidligere lejere. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport v. Trine
Regnskabsrapport til 28.4. gennemgået.

4.      Orientering fra Kirkegårdsudvalget v. Kirstine
Besøg af kirkegårdskonsulent, hvor vi snakkede om plænebegravelser og ukendt begravelse, men vi afventer referatet fra hende. 

5.      Nye stole til kirken v. Kirstine.
Udvalget har fundet en stol, men vi diskuterede hvilket farve betræk der skulle på. Udvalget får nogle nye stofprøver og bestiller 36 stole til knap 60.000 kr. 

6.      Byggeprojekt vedr. køkkenet i konfirmandstuen v. Sotto
Tegninger er udarbejdet af Arkitektfirmaet Uwe Nielsen. Overslag alt. Incl. 1.717.830,26 kr.
Ansøgning sendes hurtigst muligt til provstiet. 

7.      Sognepræsten orienterer
Pilgrimsvandring 19. juni fra Øster Højst – Program udleveret; Koret begynder på mandag og synger Pinsedag; 2. Pinsedag i Emmerlev 

8.      Eventuelt.
Skoven og renovering: Bo Kjelkvist (Poul Erik) foreslår at de fleste grantræer fældes og vi indhenter tilbud om fældning
25. ekstra kirkeblade ønskes.

 9.        Næste møder: (25.5- syn); 9.6; 25.8; 29.9; 25.11; (ekskursion 5.9)

 

Abild menighedsråd         Dagsorden & referat                                          nr.    107

 Møde, onsdag den 10.3.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården 

Til stede: Alle til stede (Kurt fra kl. 20)

Fraværende:

1.      Indledning ved Kirstine D ( Inge, Erling, Christine M, Sotto, Trine, Kurt.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. 

3.      Orientering fra Skærbæk provsti mødet.
Vi gennemdrøftede samarbejdsformer, men kom ikke til nogen konklusion. 

4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport - årsafslutning 2009 ved Trine.
Årsregnskab for 2009 gennemgået. 

5.      Orientering vedr. børnehjørne i kirken.
Bænke vil blive fjernet og hjørnet etableret inden påske.
Nye ekstrastole til kirke. Der nedsættes et udvalg, som arbejder videre med at indhente tilbud m.m. (Udvalg: Kirstine, Christine og Erling) 

6.      Byggeprojekt vedr. køkkenet i konfirmandstuen.
Foreløbige tegninger blev fremlagt, men der er ikke udregnet pris endnu. 

7.      Forpagtnings kontrakt til forhandling?
Vi accepterer opsigelsen med forbehold og forsøger at genudleje det. 

8.      Forslag af ny kollekt ordning ved Erling.
Der var enighed om også at vi kunne bruge ”tillæg” og ”de nye kollekter” af. 

9.      Sognepræsten orienterer
Rockgudstjeneste afholdt. Altertavle laves med konfirmander til Påske. Konfirmation den 9/5 og blå mandag den 10/5. Tjenestefrihed til KFUM-Spejdernes korpslejr givet. Pilgrimsvandring den 19/6 sikkert fra Øster Højst. Gennemgang af gudstjenester m.m. Snak om Bøn & Brunch evt. pinsedag. Information om afholdelse af Salmemaraton. 

10.  Eventuelt.

 11.    Næste møder: 28.4; (25.5- syn); 9.6; 25.8; 29.9; 25.11; (ekskursion 5.9)

Abild menighedsråd    Dagsorden & referat                                                   nr. 106

Møde, onsdag den 13.1.2010 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården
Til stede: Alle
Fraværende:  

1.        Indledning ved Kurt
(Kirstine D, Inge, Erling, Christine M, Sotto, Trine.) 

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Beholdningseftersyn den 16.11.09 gennemgået og underskrevet
Budget er godkendt af provstiudvalget med et ligningsbeløb på 1.100.000 kr. 

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
Udskudt til næste gang. 

4.      Byggeprojekt vedr. køkkenet i konfirmandstuen.
orientering om de indledende planer. 

5.      Legatuddeling og regnskab for Margrethe Jensen og Carsten Chr. og hustru Cathrine Hansen.
Uddele 2 portioner a 2000 kr 

6.      Fastsættelse af gravstedspriser for 2010.
Priserne er fremskrevet med omregningsfaktor 38,5. Generelt skal alt tillægges moms også legatgravsteder, som hidtil har været momsfritaget. Priserne blev godkendt. 

7.      Organiststillingens timeforbrug.
Timeforbrug ved gudstjenester m.m. 418 timer og kor 120 timer, som svarer til 0,32 i forhold til en fuldtidsstilling + 2 kirkekoncerter a 6 timer

 8.      Sognepræsten orienterer
Rockgudstjeneste for konfirmander 2/3; Spagettigudstjeneste 23/3 kl. 17; 2. Pinsedag fælles med andre sogne i Visby;
Ændret samarbejde ang. afløsning præsterne imellem. For fremtiden skal Abild være i samarbejde med Øster Højst/Hostrup, Bedsted, Nr. Løgum og Løgumkloster.

 9.      Eventuelt.
        Der arbejdes videre på en arkitekt til kirkegården.

10.    Næste møder: 10.3; 28.4; 9.6; 25.8; 29.9; 17.11; (ekskursion 5.9)

 

Abild menighedsråd                                                                     nr. 105

Møde onsdag den 18.11.09 kl. 19,00 i konfirmandstuen

Alle til stede:

 1. Indledning ved Trine
   
 2. Siden sidst
  Udfyldt skema ang. brugertilfredshed med stiftsadministrationen
  Bygningsrapporter for præstegård og graverhus gennemgået, men tages op igen ved syn
  Ansatte skal nyansættes iflg. ny overenskomst pr 1. januar undtagen tjenestemænd
   
 3. Valg af formand m.m.
  Formand: Kurt Nissen
  Næstformand: Kirstine Demant Hansen
  Kasserer: Trine Aaløkke Olesen
  kontaktperson & Kirkeværge: Inge Rahr
  Sekretær: Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig: Hans Pedersen
   
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Trine
  Landleje indbetalt og lån er udbetalt
  Vi vedtog at lave en bagatelgrænse på 1000 kr. for attestation af regninger. Vi skal fortsat forsøge at attestere hver regning vi afleverer.
  Kvartalsrapport gennemgået
   
 5. Byggeprojekt vedr. køkken ved konfirmandstuen
  Byggeudvalg nedsat: Kirstine, Sotto og Erling. Uwe Nielsen ønsker vi skal være arkitekt.
   
 6. Organiststillingens timeforbrug.
  Der laves et forslag som gennemgås næste gang.
   
 7. Sognepræsten orienterer
  Orientering om afholdte arrangementer og kommende
   
 8. Eventuelt
  afskedsgave til Tabita og afsked den 7.12.09 kl. 19
   
 9. Næste møder
  13/1; 10/3; 28/4; 9/6; 25/8; 29/9 & 17/11; Udflugt 5/9

 

Møde den 30.9.09 kl. 19.00 (Trine Aaløkke havde sendt afbud og derfor var Carsten Pedersen indkaldt og deltog som medlem i punkt 3)

 1. Indledning ved Sotto

 2. Siden sidst, post m.m.

 3. Valg til Stiftsråd
  foretaget

 4. Revideret regnskab for 2008 og revisionsprotokol til godkendelse.
  Forelagt menighedsrådet

 5. Budgetopfølgning, kvartalsrapport
  Udskudt til næste møde.

 6. Gennemgang af vores budget for 2010 efter provstiet har godkendt dette.
  Nyt gasfyr sættes ind i præstegården hurtigst muligt.
  Nærmere gennemgang på næste møde.

 7. Genbesættelse af en organiststilling efter at Tabita har sagt op.
  Stillingen slås op til 1. nov. incl. leder af ungdomskor.

 8. Fordeling af høstoffer
  1621,50 indkommet og gives til Abild gl. skole.

 9. Sognepræsten orienterer:
  Orientering om konfirmandundervisning og kommende gudstjenester og andre arrangementer.

 10. Evt.
  Timeforbrug for gravermedhjælper gennemdrøftedes

 11. Næste møde 18.11.

 

 

Møde den 19.8.2009 kl. 19. (Fraværende: Sotto)

1. Indledning ved Christine M.
   Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D, Inge, Erling)
2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
3. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
    gennemgået
4. Abild sogns fremtid - hvad vil vi? kirkebladet, kirkekaffe, børnehjørne, m.m.
    Kirkekaffe fortsætter
    Filmklub i løbet af efteråret
    Kordag den 15.11. med konfirmander
    Pilgrimsforedrag i efteråret
    Læsekreds/litteraturkreds
5. Kirkegården, den ukendtes gravsted m.m.
    Når kirkegården skal gennemgås ønsker vi et afsnit til at nedsætte urner uden sten – de ukendtes
6. Sognepræsten orienterer
    Kursus den 23.8. - 4.9 på præstehøjskolen
7. Eventuelt.
8. Næste møder: 30.9; 18.11; (6.9 ekskursion)

Dagsorden den 18.5.09 kl. 17 på Abild kirkegård
1.      Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken)
 2.      Derefter i konfirmandstuen Indledning ved
Erling.
(
Christine M, Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D, Inge)

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

4.      Sognepræsten orienterer.

5.      Eventuelt.

6.      Næste møder:  3.6; 19.8; 30.9; 18.11; (6.9 ekskursion)

Økonomiudvalget holder herefter et møde

 

ABILD MENIGHEDSRÅD møde den 29.4.09. kl. 19

1.      Indledning ved Inge.
( Erling, Christine M, Sotto, Trine, Kurt, Kirstine D,)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport,ved Trine.
Udsat, da udskrift ikke er klar

4.      Fremlæggelse og godkendelse af budget 2010.udsættes til 3.6.

5.      Præstegårdsskoven.
Hegn laves færdig i uge 20 og derefter plantes træer

6.      Sognepræsten orienterer
Minikonfirmander er afsluttet for i år med gudstjeneste.
Kirkekaffe efter gudstjeneste 2. påskedag (en kande kaffe 10 kr + småkager)
Gospelsang den 14.6
Indbydelse til planlægning af guldkonfirmation sendt ud

7.      Eventuelt.

8.      Næste møder: 3.6 syn?; 19.8; 30.9; 18.11; (6.9 ekskursion)

 

Møde den 11.3.09 kl. 19 i konfirmandlokalet

1.      Indledning ved Kirstine. 

( Kirstine D., Inge (afbud), Erling, Christine M, Sotto (afbud), Trine, Kurt)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. - gennemgået

3.      Abild sogns fremtid – hvad vil vi? – Der kom mange forslag til tiltag i Abild og vi tager det op igen ved næste møde.

      Vi ønsker kirkekaffe i våbenhuset månedligt og forskellige vil gerne stå for det. Vi vil etablere en børnekrog i kirken ved forsøgsvis at fjerne en eller to bænke, lægge gulvtæppe på og købe et lille bord og stole. Højskoleaftener - sogneaftener. Der blev udleveret et indlæg fra præsteforeningens blad, som vi ville tage op næste gang.

4.      Godkendelse af regnskab 2008. Fremlagt og underskrevet.

5.      Ønsker til budget 2010 - gennemgået.

6.  Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af grøft ved Gærupvej. - Vi henviser til forpagteren af jordarealet.

7.      Præstegårdsskoven - tilbud om renovering accepteret.

8.      Udsmykning til konfirmandstuen. – 5000 sættes af i budget til næste år.

9.      Sognepræsten orienterer. – Vi var en pæn gruppe, der hørte om pilgrimsvandring. Mini konfirmander startet, musikgudstjeneste ledet af Abild gospel- og ungdomskor- Der vil evt. være mulighed for at kunne øve og synge med ved et par af numrene.

10.  Næste møder: 22.4; 3.6 syn?; 19.8; 30.9; 18.11; (6.9 ekskursion)

11.  Eventuelt.

 

 

Møde den 21.1.09 kl. 19 i konfirmandlokalet

1.      Indledning ved Kurt.

( Kirstine D  (afbud), Inge, Erling, Christine M, Sotto, Trine(afbud), Kurt)

2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. -gennemgået

3.      Abild sogns fremtid – hvad vil vi? – Tages op næste gang, når alle er til stede.

4.      Energimærkning. – Tilmeldt til fælles energimærkning i Stiftet

5.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport.- udskudt da vi har skiftet kasserer.

6.      Fastsættelse af gravstedspriser for 2009. – godkendt og uddelt

7.      Fastsættelse af vedtægter for: godkendt med tilføjelser

forretningsorden

kirkeværge

kasserer

sekretær

kontaktperson

8.      Udpegning af nyt medlem til Hellesens legat, da Trine ønsker at stoppe. – Jens Otto Jordt valgt.

9.      Kirkebladet / Sogneblad. – Der indkaldes til et fællesmøde snarest.

10.  Bærbar pc til præsten. – Bevilliget.

11.  Udsmykning til konfirmandstuen. – udskudt, da vi ikke havde budgettetfor2009.

12.  Sognepræsten orienterer. – orlov er slut og der startes på mini konfirmander efter vinterferien.

13.   Tilslutning af kabel tv i præstegården. – undersøges om det kan lade sig gøre og skal det tilsluttes.

14.  Næste møder: 11,3; 22.4; 3.6 syn?; 19.8; 30.9; 18.11; (6.9 ekskursion)

15.  Eventuelt.
Der har været afholdt medarbejdermøde, hvor Alexander Petersen blev valgt til repræsentant i menighedsrådet.
Klaveret i konfirmandstuen forsøges solgt eller givet væk.
Grantræerne på scenen fælles og Kurt undersøger mulighederne for et plankeværk.
Afsked med Sine. Christine M. arbejder videre med dato og sted.

Næste ordinære møde 1.10 kl.19 i konfirmandstuen.

Dagsorden og referat fra 20.8.08.

 1. Indledning ved Sotto

 2. Siden sidst
  Post gennemgået

 3. Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine
  gennemgået

 4. Hvem laver kirkebladet når Erling har orlov?
  I samarbejdet med den nye præst tilrettelægges kirkeblad for december og januar.

 5. Menighedsrådsvalget/orienteringsmøde
  Valgpakke bestilles
  Orienteringsmøde den 17. september kl.19,30 i konfirmandstuen.

 6. Sognepræsten orienterer
  Skal starte konfirmander i Visby og som noget nyt have et fast hold i Løgumkloster.
  Har haft konfirmation af en enkelt konfirmand i august.
  Konfirmationsstart søndag i kirken og derefter forberedelse onsdag formiddag.
  Skal med på pensionistudflugt til Sdr. Hygum m.m.
  Vandskade på toilet. Det blev vedtaget at alle rørene i gulvet skulle udskiftes
  Høstgudstjeneste den 21.9.kl.10,30 og derefter høstspisning.
  Børnehavehøstgudstjeneste den 22.9.kl.10
  orientering om orlov, der begyndes med en pilgrimsvandretur til Santiago den 22.9.

 7. eventuelt

 8. Næste møder
  1.10. og 19.11 (ekskursion den 7.9.)Syn af kirkegård, kirke, graverhus og præstegård er afholdt den 18.6.
Efter synet holdes et kort møde, hvor dagsordenen er følgende:

 1. Indledning ved Christine M.
 2. Siden sidst:
  Post gennemgået.
 3. Sognepræsten orienterer:
  Er snart ved at være færdig med besøg hos årets konfirmander.
  Der var 13 deltagere til Pilgrimsvandring den 7. juni fra Bredebro til Løgumkloster. En god vandring.
  Deltager i Spejdernes fællessommerlejr, hvor præsten også fungerer som præst.
  Orientering om en evt. 3.mdrs orlov fra 1.oktober- 31.december 2008.
 4. evt.

 

Dagsorden og referat fra 14.5.08

1.            Indledning ved Erling.

2.            Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

3.            Forslag til budget for 2009.
Indbetaling                                  304.982,00 kr
udbetaling                                 1.204.500,00 kr
Kassebeholdning 31/12               140.000,00 kr
Ligning                                      1.100.000,00 kr

4.            Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine.
Forelagt

5.            Orientering ang. Kirkegårdstaksterne i Tønder provsti. - Hvad er vores svar i Abild Sogn.
Høringssvar formuleres af Kurt og Sine og kommenteres af det øvrige menighedsråd.

6.            Kirkeblad / Sogneblad.
Positiv tilkendegivelse fra foreninger. Udvalget indkalder til et møde.

7.            Energimærkning af bygninger?
Afventer nærmere orientering fra provsti

8.            Sognepræsten orienterer.
Konfirmationen med ”blå mandag” er godt overstået.
Pilgrimsvandring den 7.6. kl.10 fra Løgumkloster kirke. Derfra i bus til Bredebro. Vi går retur til Løgumkloster.

9.            Eventuelt.

10.        Næste møder: (18.6 syn); 20.8; 1.10; 19.11; (7.9 ekskursion)


 

Dagsorden og referat fra 26.3.08.

1.      Indledning ved Inge

2.      Siden sidst
Posten gennemgået

3.      Regnskab 2007 ved Sine
Forelagt menighedsrådet

4.      Forslag til budget 2009 ved Sine
Afventer ny fremskrivning af budget.

5.      Kirkebladet – hvad gør vi fremover?
Distribution Syd vil ikke længere dele små oplag ud. Der skal være minimum 1500 stk. Derfor har KFUM-Spejderne tilbudt at dele dem ud. De tilbydes 2000 kr. pr. gang og det er meningen, at kirkebladet herefter skal udkomme 6 gange årligt.
Vi overvejer ændret udseende.
Trine og Inge vil gerne deltage i et kirkebladsudvalg. Foreninger i Abild sogn kontaktes af formanden for at høre om de vil deltage/bidrage til et ændret kirkeblad

6.      Valg af formand og 2 medlemmer til valgbestyrelsen til menighedsrådsvalget 2008.
Formand: Jens Otto Jordt.
Øvrige medlemmer: Inge og Christine.

7.      Sognepræsten orienterer:
Orientering om mini konfirmandafslutning, Spaghettigudstjeneste og påskens gudstjenester. Der har været en pæn tilslutning.
Konfirmanderne tager igen til København på Blå mandag den 13.5.sammen med nogle forældre og sognepræsten.

8.      evt.
Kassererens PC kan ikke længere køre regnskabsprogrammet, så der indkøbes en ny.
Indkøb af ny opvaskemaskine i præstegården og en fladskærm. Køkkenet males.
Vi har fået ryddet op i skoven og de har i første omgang brugt 10.000 kr. Det seer fornuftigt ud.

9.      Næste møder 14.5; (18.6.syn) 20.8; 1.10; 19.11. (7.9. ekskursion)

 

Dagsorden & Referat fra menighedsrådsmøde 6.2.08

1.      Indledning ved Kirstine.

2.      Siden sidst -posten gennemgået.
Endelig godkendelse af regnskab for 2006.
Godkendelse fra provsti af ansættelse af Alexander som kirkesanger pr. 1.1.2008.

3.      Beholdningseftersyn for året 2007 Price WaterhouseCoopers.
Forelagt menighedsrådet – ingen kommentarer.

4.      Henvendelse fra Tina og Bjarne Jensen Kirkevej ang. byggetilladelse.
Vi har ingenting at indvende, men hører provstiet ang. Regler.

5.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine:
Gennemgået

6.      Fastsættelse af gravstedspriser for2008.
Forhøjet med omregningsfaktor 36,4.

7.      Behandling af oplæg til nye kirkegårdstakster i Tønder Provsti.
Gennemgået.

8.      Legatuddeling og regnskab for Margrethe Jensens legat og Carsten Chr. og hustru Cathrine Hansens legat.
Uddelt 2000 kr. til en ansøger til Margrethe Jensens Legat og godkendelse af begge legaters regnskab for de sidste år.

9.      Sognepræsten orienterer.
God kirkegang det sidste år, pænt besøg i hele julen. God ide med en førjulegudstjeneste den 23. og ligeledes ønskesalmegudstjeneste mellem jul og nytår.
Konfirmanderne og koret laver påskemusical den 6.3 og der er Spaghettigudstjeneste onsdag den 12.3, hvor minikonfirmanderne medvirker. (Inge og Kirstine har lovet at lave maden)

10.  evt.

11.  Næste møder: 26.2; 14.5; 18.6 (syn); 20.8; 1.10; 19.11; (Ekskursion 7.9)

 

Dagsorden &Referat fra menighedsrådsmøde 21.11.07

1. Indledning ved Kurt

2. Siden sidst - posten gennemgået

3. Formand: Kurt Nissen

    Næstformand: Kirstine Demant Hansen

4. Godkendelse af budget fra Tønder provsti for 2008 fremlagt.

5. Budget opfølgning - fremlagt.

6. Kirkegårdsudvalg: orientering om udvalgets arbejde.

7. Sognepræsten orienterer
    Uddeling af Margrethe Jensens legat på mødet den 6.2.07
    Omtale af den nye aftale og køb af klassesæt
    Konfirmanderne skal lave en påskemusical - noder er købt.
    Referat af provstikursus
    Gennemgang af julens gudstjenester og andre tiltag i december.

8. Næste møder: 6/2; 26/3; 14/5; syn 18/6; 20/8; 1/10 og 19/11
    udflugt den 7/9

9. Udvalg nedsat til ansættelse af kirkesanger efter 1.12. (Kurt, Sine og Erling)
    Afsked og jubilæum for den gamle kirke sanger 30.12. efter gudstjenesten. Der blev nedsat et
    udvalg.

 

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde er 26.9 kl. 19.

1. Indledning ved Sine.

2. Samtale over oplægget fra folderen – ”Mission hos os.” (vi tager ½ time)

3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine - gennemgået.

5. Budget 2008 ændres med minus kr. 70.000, som følge af budgetsamråd.
Besparelsen er taget til efterretning.

6. Fordeling af Høstoffer på 3195,25 kr.
2000 kr. til Abild gamle skole og resten 1195,25 går til Kirkens Korshær i Tønder

7. Sognepræsten orienterer.
Samtaledag den 2. oktober - vi overvejer at tage det op næste år.
Høstgudstjenesten er godt overstået og med mange til høstspisning.
Konfirmandlejr. Præstepraktikanten tager bl.a. med i den sidste weekend i måneden
Alle Helgen vil blive fejret som sædvanlig med indbydelser til pårørende.
Guldkonfirmation 2008 - Der arbejdes på sagen.

8. Eventuelt.

8. Næste møder: 21.11

 

Referat fra 22.8.07

1.      Indledning ved Trine.  

2.      Samtale over oplægget fra folderen – ”Diakoni hos os.” (vi tager ½ time)

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
Der udarbejdes en folder ang. rygepolitik
Orientering om betalingsspørgsmål vedr. fuger i forbindelse med reparation i kirken mellem murer, arkitekt og advokat

 4.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine.
forelagt

5.    Revideret regnskab fra 2006 og Revisionsprotokol til godkendelse
Fremlagt og underskrevet

6.     Oplæg fra provstiudvalget vedr. vores budget drøftes.

7.      Orglet er blevet repareret, skal vi have et nyt tilbud på en service aftale?
Ozonblæser og ventilator installeres pga. begyndende fugtskader på orglet. Tilbud: 9262 kr.

8.      Sognepræsten orienterer.
Kirkehøjskolens program er klar og blev uddelt.
Konfirmazion - et internet-baseret hjælpemiddel til konfirmationsundervisningen er lanceret og konfirmanderne i Abild er tilmeldt dette projekt. 
Høstgudstjeneste den 23.9 med fællesspisning og dagen efter er der børnehavehøstgudstjeneste.
"Bryllupssalmer" En CD med udvalgte salmer er indkøbt og den udlånes tilkommende brudepar til hjælp med salmevalg.
Praktikant fra 15.9-30.9. Anne Marie Baun Christensen er i præstepraktik i denne periode og skal prædike i Abild den 16.9 kl. 9. og deltage i det daglige præstearbejde.
Konfirmandstart: De begynder søndag den 26.8 med en gudstjeneste kl. 19,30. Der er en ekstern konfirmand, som skal konfirmeres den 10.8.08 efter gudstjenesten.
Konfirmandbilleder: Billederne fra 1923 og frem er lagt på nettet til beskuelse.
Ombygning af toilet: skrider fremad.

9.      Eventuelt.
Marinus - kirkesanger har sagt op til 1. januar. Det tilbydes til Karen. Annoncer i ugeaviser og kirkeblad i oktober.

 Næste møder: 26.9; 21.11; (2.9 ekskursion)

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 13.6.07 kl.18,30

 1. Det årlige syn blev foretaget  på kirkegården, kirken og præstegården

 2. Indledning ved Sotto

 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

 4. Sognepræsten orienterer.
  Pilgrimsvandring 30.6. se omtale på hjemmesiden
  Gudstjeneste den 9. april med efterfølgende foredrag var godt besøgt og en god aften
  Hjemmeside: Der er 410 der har besøgt den siden februar, hvilket svaret til 3 om dagen.
  Anne Marie Baun Christensen er praktikant som præst 14 dage sidst i september og skal prædike i Abild den 16.9. kl. 9,00

 5. Eventuelt. Gravermedhjælperens timetal er drøftet. Timeforbruget skal overholdes.

 6. Næste møde 22.8

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 2.5.07 kl. 19

1.      Indledning ved Christine M.
(Trine, Sotto, Sine, Kurt, Kirstine D, Inge, Erling, Christine M,)

 2.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.

 3.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine. - fremlagt og gennemgået

 4.      Landudvalg /jordforpagtning.
Der blev udfærdiget nye kontraktforslag og datoer for landudlejning fra 1.10.07.

 5.      Sognepræsten orienterer.
Pilgrimsvandring 30.6. se omtale på hjemmesiden
Registrering og henvendelse til det offentlige kan nu foretages on-line fra 1. maj. Det kan ses og foretages via www.personregistrering.dk
Minikonfirmander er færdige for i år og konfirmander slutter næste onsdag og skal konfirmeres søndagen efter. Jeg tager med dem til København på blå mandag med et par forældre. 

 6.      Eventuelt.
Inge sidder vagt i konfirmandstuen på konfirmationssøndagen

7.      Næste møder: 13.6; 22.8; 26.9; 21.11; (2.9 ekskursion)

Dagsorden til menighedsrådsmøde den 28.3.07 i Konfirmandstuen Abild
 

1. Indledning ved Erling.  
2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
   Gennemgået

3. Introduktion af Menighedsrådets IT-skrivebord og E-post.
   Menighedsrådsforeningens CD blev gennemset i fællesskab

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2006 ved Sine
    Regnskabet blev godkendt
    Indbetalinger 221.090,51 kr.
    udbetalinger 1.043.597,13 kr.
    Kassebeholdning 31.12 267.588,13 kr.
    Ligning 960.000 kr.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2008 ved Sine.
    Budget 2008 lagt
    Indbetalinger 251.192 kr.
    udbetalinger 1.171.176 kr.
    Kassebeholdning 31.12 191.834 kr.
    Kirkeligligning 1.000.000 kr.

6. Dato for konfirmation i 2008
    Der søges biskop om at fastholde den 11.maj 2008 for konfirmation i Abild kirke, som er pinsedag.

7. Renoveringen af badeværelset i præstegården sættes i gang.
    Der blev nedsat et byggeudvalg: Sine, Kurt og Erling

8. Sognepræsten orienterer.
    Konfirmanderne har været en tur i Esbjerg og skal på blå mandag i København
    Minikonfrimanderne er afsluttet med deltagelse af 18 ud af 21 fra 3.klasse.
    bus vedr. pilgrimstur den 30.6 fra Abild til Aventoft betales menighedsrådet
    Spaghettigudstjenesten var ingen succes ang. børn, men der kom en del voksne. Vi overvejer at flytte
    søndagsgudstjenesten til en hverdagsaften
    arrangement den 9. april kl. 19,30 bliver med Arne Jørgensen, Sydbank: "En sønderjyde i 1. verdenskrig"

9. Eventuelt.

10. Næste møder: 2.5; 13.6 (syn); 22.8; 26.9; 21.11; (2.9 ekskursion)

 

Dagsorden og referat fra menighedsrådsmøde den 23.1.07 i Konfirmandstuen Abild
Velkomst til Trine Aaløkke, der indtræder som medlem af menighedsrådet i stedet for Karl Aage Jensen, som afgik ved døden kort før jul

1.      Indledning ved Inge.

2.      Samtale over oplægget fra folderen – ”Gudstjeneste hos os.” 

3.      Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.  
Menighedsrådet har på et ekstraordinært møde svaret på forespørgsel fra Biskop om at sognepræsten tillige skal være hjælpepræst for provsten med 2 månedlige gudstjenester, 2. helligdage m.m.

3 a Gravstedspriser - nye takster vedtaget

4.      Udpege et nyt bestyrelsesmedlem til Hellesens Legat i stedet for Karl Aage. - Trine Aaløkke udpeget 

5.      Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine. - gennemgået. Ansøgning om etablering af nyt badeværelse sendes til provstiet. Spild af vand på 30 m3 i forbindelse med rørskade påtages af menighedsrådet.

6.      Sognepræsten orienterer.  
Guldkonfirmation afholdes i år for 1955-59 Navnene på konfirmander blev forelagt.
Højskolesangaften den 22.2, pilgrimsvandring 30.6; Minikonfirmander begynder et forløb den 21.2

7.      Eventuelt.  
Trine Aalykke blev udpeget til landudvalget
Orientering om kursus i spiritualitet ved Christine og Erling.

8.      Skal mødedato til den 25.4 ændres? - ændret til 2. maj

9.      Næste møder:28.3; 2.5; 13.6; 22.8; 26.9; 21.11; (2.9 ekskursion)

 

Dagsorden og referat for Abild menighedsråd d. 29.11.2006 kl. 19,00 i konfirmandstuen

Indledning ved Kirstine D. ( Inge, Erling, Christine M, Karl Åge, Sotto, Sine, Kurt, Kirstine D)   Vi sang Vær velkommen Herrens år

Samtale over oplægget fra folderen – ”Gudstjeneste hos os.”
drøftet

Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. - gennemgået

Valg af formand og næstformand.
Til formand blev Kurt Nissen genvalgt og Kirstine Demant Hansen genvalgt som næstformand.

Budgetopfølgning, kvartalsrapport ved Sine. - gennemgået

Diskussion af restbeløb på driftsrammen. - Restbeløbet afsættes til badeværelse i præstegård 2007

Orientering fra kirkegårdsudvalget.

Orientering ang. varmeanlæg i kirken. - afleveringssyn torsdag den 30.11 kl. 10,30

Gudstjeneste tidspunkter / hjælpepræst i Højer v. Erling
Sognepræsten vil som ekstra arbejde blive pålagt at være hjælpepræst i Høje/Daler pastorat. Det drejer sig om gudstjenester med tilhørende vagt lørdag 2 weekender om måneden. Biskoppen vil udsende brev til menighedsråd og sognepræsten for at høre deres mening, men brevet er ikke udsendt på nuværende tidspunkt.
Menighedsrådet besluttede at ændre højmessetidspunktet til 10,30 for at få faste gudstjenestetidspunkter. Den første gudstjeneste 10,30 vil blive 28.1

Sognepræsten orienterer. Orientering om afholdte og kommende gudstjenester, kursusprogram om "Spiritualitet og kristentro" (Kirstine og Erling deltager); oprettelse af en ny hjemmeside med adressen http://Abildkirke.dk ; Hjælp til oplæsning den 10.12 ved De 9 læsninger (Kurt og Kirstine medvirker)

Eventuelt.

Næste møder: 24.1; 28.3; 25.4; 6.6; 22.8; (ekskursion 2.9) 26.9; 21.11.