Menighedsrådsmøder Referat og dagsorden

Menighedsrådsmøder er offentlige og man kan bare møde op i konfirmandstuen uden taleret.


Menighedsrådsmøde tirsdag d. 4.6. 2024 kl. 18.00. Nr. 229

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate.
Afbud: Trille og Trine R.
Dagsorden /Referat.
Velkommen til Trine Ellemann.
1. Indledning ved Inge. Vi sang nr. 325: Det dufter lysegrønt af græs.
2. Budget 2025. Gennemgået af Trine Ellemann og afleveret den 4. juni 2024 kl. 18.22.
3. Underskrivelse af referat nr. 228. Referatet blev underskrevet. Trine R. mangler at skrive under.
4. Siden sidst. Modtaget valgkort.
5. Nyt fra udvalgene:
– Arrangement: Sogneudflugt. Udvalg til udflugt vælges senere.
– Kirkegård: tag, forslag til omlægning. Intet hørt endnu vedr. tag.

Poul’s skitse blev godkendt.
– Ansættelse af præst og præstebolig. Mette kontakter Tønder ang. video. Vi afventer tilbud.
– Og andre udvalg.
6. Opvaskemaskine til konfirmandstue køkkenet. Mette undersøger og bestiller.
7. Fjernbetjening til at aktivere klokkerne. Det har vi ikke penge til på nuværende tidspunkt.
8. Medarbejder trivsel. LUKKET.
9. Ansættelseskontrakt for kirkemusikere og gravermedhjælper. Alle kontrakter bliver sendt til HR for gennemgang.
10. Valg. Blev drøftet.
11. Nyt fra personalerepræsentant. Ingenting.
12. Sognepræsten orienterer. Trille ikke mødt.
13. Evt.
Kommende møder: 7.8., 11.9., 9.10., 13.11.

Syn/menighedsrådsmøde onsdag d.22.05. kl. 16.30.

Vi mødes foran kirken
Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Trille Brink Westergaard, Hanne
Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate.
Bygningssagkyndig Jens Otto Jordt deltog i kirkesyn.
Afbud: Alle mødt.
Dagsorden /Referat.
1. Syn af kirke og kirkegård: Hvor Poul, Mette, Hanne, Trine Å, Trine R, Sotto, Renate & Inge
deltog.
2. Velkommen i konfirmandstuen, hvor vi fik sandwich og drikkevarer.
3. Synsudskrift udfyldes. Vi udfyldte synsprotokollen for kirken, kirkegården og præstegården.
4. Siden sidst. Gennemgået af Mette. Trine Roelsen deltog ikke, da et enigt menighedsråd
besluttede, at Roelsen Hegn udfører arbejdet vedr. renovering af terrassen ved præstegården.
5. Nyt fra udvalgene:

Ansættelsesudvalget – Mette kontakter biskoppen ang. den ledige præstestilling.

Præstegårdsudvalg: Arkitekten sender materialet vedr. renovering af præstegården ud i næste uge til håndværkerne.

Kirkegårdsudvalget søger provstiet om en ny havetraktor til graveren.
Konfirmandstuen/køkken – vi ønsker at sætte en lille opvaskemaskine på budgettet.
6. Arbejdstidsregistrering. Der er infomøde i morgen i Løgumkloster vedr. arbejdstidsregistrering.
7. Flagdage ved Abild kirke. Der flages ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved Abild Kirke.
8. Kirkeblad. Vi har drøftet aktiviteter i efteråret og kirkebladet bliver uddelt omkring 1. august 2024.
9. Personale repræsentant. Der er personalemøde i næste uge.
10. Sognepræsten orienterer. Talte om konfirmandundervisning og gudstjenester i efteråret.
11. Nye datoer til MR møder – husk kalender: 7.8., 11,9., 9.10., 13.11.
12. Evt. Ingenting.
Kommende møder: 4.6.

Informationsmøde den 14. maj 2024 kl. 19.00.

9 personer mødte op.

Dagsorden /Referat.

1. Velkomst v/Menighedsrådet. Velkomst v/Mette.

Vi sang nr. 91: Hvem sidder der bag skærmen.
2. Valg af dirigent. Andreas Jørgensen blev valgt.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver. Først har vi arbejdet på at få et nyt graverskur og vi har fået et nyt flot graverskur. Vi har fået en klage – at man ikke kunne se kirken fra hovedvejen – men vi slap med at fjernet et par træer. Vi har lavet nogle nye urnegravsteder. Vi arbejder på nyt tag på kirken, men det tager tid. Præstegården skal også renoveres efter at Erling Bjerrum Petersen er stoppet som præst i Abild Sogn. Vi søger en ny præst til Abild Sogn. Vi har haft spiseaftener, som har været godt besøgt. Vi har spil dansk aften, som er i uge 44.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende Menighedsråd. Oplæg ved Menighedsrådet samt debat. Vi kunne tænke os at få gang i musikalsk legestue. Hvordan vi får flere mennesker i kirken – disse opgaver skal det nye menighedsråd hjælpe med.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab, samt det kommende års budget. v/Trine. Trine gennemgik regnskabet og gennemgik budget for 2024.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg. Valgforsamlingen afholdes den 17. september 2024 kl. 19.00 i Konfirmandstuen – kun medlemmer af folkekirken med valgret i sognet, der har tale- og stemmeret. Afstemningen er skriftelig. I Abild kan man stemme på 3 kandidater.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til Menighedsrådet. I Abild skal der vælges 5 til det nye menighedsråd. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes den 19. november 2024.
8. Foreløbigt overblik over hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september. Kandidater som vil opstille til det nye
menighedsråd:

Anne Mette Rathcke – ja.
Inge Marie Rahr – ja.
Trine Roelsen – nej.
Hanne Christiansen – nej.
Trine Aaløkke – nej.
Else Jørgensen – ja.
Andreas Jørgensen – ja.
Mads Roelsen – ja,  iflg. Trine Roelsen ( Mads var ikke tilstede).

Eventuelt: Ingenting.
Mødet sluttede kl. 20.15.
Sluttede med kaffe og kage.

Referent Inge.

Menighedsrådsmøde onsdag d. 17.4. 2024 kl. 18.30 nr. 227

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Hanne Christiansen, Trine Roelsen,
Trille Westergaard, personalerepræsentant Renate.
Afbud: Trine Roelsen.

Dagsorden /Referat.
1. Indledning ved Hanne: Vi sang nr. 281 = Den blå anemone.
2. Underskrift af referater 225 og 226 ( Inge tager kopier til underskrift med ) Begge referater blev underskrevet – Trine underskriver senere, da hun har meldt afbud til i dag.
3. Siden sidst. Foreløbig budget til 2025 = 1.237.476 kr. Der har været brandsyn – det var fint.
4. Nyt fra udvalgene:
– Arrangement: Kirke hygge 28. April: Hanne og Inge laver kaffe. Alle sørger for kage m.m.
– Kirkegård: tag, flagstang: Ikke hørt noget om taget, Mette kontakter provst Christina
Rygaard Kristiansen. Angående flagstang er der gang i.
– Præstebolig: Mette kontakter provst Christina Rygaard Kristiansen om vi må gå i gang med renoveringen, angående præstehaven – ansvarlig for præstehaven er Mette Rathcke.
– Og andre udvalg: Ingenting.
5. Budget rapport: Budget rapporten gennemgået af Trine Å.
6. Hellesens Legat: Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen stoppede pr. 31. december 2023, men Erling Bjerrum-Petersen bliver i bestyrelsen indtil der kommer en ny præst i Abild Sogn. Inge fremlagde regnskabet for menighedsrådet.
7. Ansættelse af ny præst: Ingen ansøgning til stillingen og vi er blevet kraftig anbefalet til at lave en video, som vi arbejder videre med.
8. Valg: Vi leder efter kandidater. Informationsmøde den 14. maj 24 kl. 19.00 i Konfirmandstuen. Trine Å. bestiller kage.
9. Personale repræsentant: Renate udleverede en ferie plan for personalet.
10. Sognepræsten orienterer: Alt ok.
11. Evt.
Kommende møder: 22.5.(syn), 4.6.

Menighedsrådsmøde onsdag d. 20.3.2024 kl. 17.00 Nr. 226

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Hanne Christiansen, Trine Roelsen, Trille Brink Westergaard, personalerepræsentant Renate.

Afbud: Alle Mødt.

Dagsorden /Referat.

 1. Indledning ved Trine Å. Vi sang nr. 288: Velkommen, lærkelil.
 2. Årsregnskab 2023 v/Trine Ellemann: Regnskabet blev gennemgået. Regnskabet blev afleveret

den 20. marts 2024 kl. 17.19.

Smørrebrød til  aftensmad.

 1. underskrift af referat fra 21.2.2024. Vi underskriver næste gang.
 2. siden sidst. Ny præst match møde i København. Trine Å taler med provsten. Trine Å og renate tager afsted.

Mette og Inge har været til budgetsamrådsmøde i Ballum. Økonomien er god i provstiet.

Fælles annonce angående valget.

Byfesten har spurgt om sponsorat til byfesten – vi giver 2000 kr. til byfesten.

 1. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement: Kaffehygge 28.4. Kaffe og kage. Hver kommer med en kage.
 • Kirkegård: tag: Det er hos provsten.
 • Og andre udvalg: Kirkegården: Set på hvor flagstangen skal stå, vi har 2 muligheder. Flagstang på 12 m koster 8.448 kr. inkl. opsætning.

Tomme gravsteder bagved ved kirken – 600 – 601 og 569 til 578 omlægges til græs.

 1. Præstebolig/ansættelse af ny præst. Harald Christensen har lavet et budget/tegning.

Sognebeskrivelse er sendt til Ribe Stift.

Raftehegn i stedet for havemuren. Tilbud fra Roelsen Hegn på 86.307,80 kr. + vi skal have et tilbud fra Højmose Havecenter.

 1. Vi har bestemt, at vi giver pengene direkte på den organistions MobilePay nr. samt

i kling pungen.

 1. Invitation til valgmøde kommer i kirkebladet på forsiden. Der er nogle emner til menighedsrådet.
 2. Personale repræsentant. Drøftet lørdags begravelse og lørdags dåb. Renate laver en kalender med ferie og fridage. Personalemødet drøftet. Der ønskes 7.000 kr. til kursus i 2025.
 3. Sognepræsten orienterer. Gudstjenester i Abild Kirke frem til 28. juli 2024 er ok fra Trille Brink Westergaard.
 4. Ingenting.

 

Kommende møder: 17.4., 22.5. (syn ) 4.6.

 

Menighedsrådsmøde onsdag d.21.2. 2024 kl. 16.30 nr. 225

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Trille Westergaard, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate,
Afbud:
Dagsorden /Referat
1. Indledning ved Mette: Velkommen – vi sang i ”I skovens dybe, stille ro”.
2. Siden sidst: Fremlagt af Mette. Orienteringsmøde den 13. maj 2024 m/Elof Westergaard.
3. Nyt fra udvalgene:
Arrangement: Søndag, den 28. april 2024 kl. 14.00. Koret synger og kaffe bagefter i
Konfirmandstuen.
Økonomi v/Trine: Møde m/Trine Ellemann ang. regnskab den 20.marts 2024 kl. 18.30.
4. Kirkens tag: Mangler stadig projekt fra arkitekten.
5. Kirkebøger: Vi skal betale Bredebro for kirkebogsføring.
6. Flagstang: Vi forhører hos v/provstiet.
7. Valg: Orienteringsmøde den 14. maj 2024.
8. Personale repræsentant: Renate vil gerne på kursus den 4. og 5. april 2024 i sang og
salmehistorie og det er OK.
9. Sognepræsten orienterer:Tak for god modtagelse. Vi fik seddel med gudstjenester fra 1. april til
30. juni 2024. Konfirmationen er stadig 2. søndag i maj.
10. Evt.: v/Hanne: Poul har bedt om fri den 12. maj 2024 og Erik kan heller ikke. Vi finder ud af noget.
Kommende møder: 20.3., 17.4., 22.5.(syn), 4.6.,

 

Menighedsrådsmøde torsdag d.10.01.2024 kl.18:30 nr. 224. 

Til stede: Inge Rahr, Trine Aal0kke, Anne Mette Rathcke, Hanne Christiansen, Trine Roelsen,  personalereprresentant Renate,

Afbud: Trille Westergaard

Dagsorden /Referat. 

 1. I. lndledning ved Inge: Sang: I sne star urt og busk i skjul
 2. siden sidst

Trille er startet. Trille 0nsker at lave festlig gudstjeneste pa s0ndag d. 14/1-24 i anledning af tronskifte. Yi serverer bobler og kransekage.

Erling far 1011 for konftrmand forberedelse. lnge og Mette udfylder aktivitetsskema ti! provstiskyen senest I feb.

 1. Nyt fra udvalgene:

Kirkegard: tag:

Der er rykket pa rapporten og den skulle være pa trapperne.

–     Og andre udvalg:

Vi ska! fremadrettet kører alle bilag vedr. regnskab elektronisk. Koret vil gerne synge til en gudstjeneste i løbet af foraret

 1. Valg

Webinar ang. Valg 2024. 19 feb. Kl. 16-17.30 dem der kan deltage i konfirmandstuen.

 1. Energi tilsyn I 1.24 Trine A deltager

Fra flytningssyn er udført og Rapporten er kommet. Alt ok.

EnergitiIsyn I 0.1.24 er afholdt. Trine A. Og Mette Lykkebo var med. Vi afventer svar.

 1. Flagstang.

Vi har vedtaget at flytte flagstangen fra præstegarden over pa kirkegarden. Haven lader vi blive som den er.

 1. Driften af konfirmand lokaler kører det?

Det kører fint. Er lavet en kalender med aktiviteter i konfirmandstuen.

 1. Personale representant

Der anskaffes en lampe til elorgel og en melodi bog til kirkesanger

 1. Evt.

 

Kommende møder: 21.2., 20.3., 17.4., 22.5. ( syn kl 16.30 ), 4.6.

 

Menighedsrådsmøde torsdag d. 23.11.2023 kl. 19.00 nr. 223

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling
 2. kort snak om verdensmålsbogen kapitel 10 – udsat
 3. siden sidst
  Valginformationsmøde på Folkehjem den 4. marts
 4. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement: 9 læsninger, Erlings afsked
  spisning fra menighedsrådet den 20 kl. 17.30
 • Kirkegård: tag
  Vi afventer ny kontakt fra arkitekt
 • Og andre udvalg
 1. 3 stopper og der blev foreslået flere forskellige.
 2. Valg til poster til menighedsråd
  Formand: Anne Mette Rathcke
  Næstformand: Trine Roelsen
  Kasserer: Trine Aaløkke
  Kontaktperson: Hanne Christiansen
  Kirkeværge: Inge Marie Rahr
  Sekretær: Inge Marie Rahr
 3. Fælles regnskab, forslag om ny struktur
  Menighedsrådet anbefaler at den nye struktur med 3 ansatte.
  Fælles regnskab har generalforsamling 15 januar kl. 19
 4. konfirmandlokalets drift indtil august
  Der laves en fælles kalender for konfirmandstuen, som Inge og Poul administrerer.
  Kaffe og the købes til køkkenet til fri afbenyttelse
 5. budgetrapport
  godkendt
 6. Høstoffer
  956,50 kr. går til Folkekirkens Nødhjælp.
 7. Personale repræsentant
 8. Sognepræsten orienterer
 9. Eventuelt: Julehilsener ordnes som sidste år

 

Kommende møder: Kl. 18.30; 10/1; 21/2; 20/3; 17/4; Syn 22/5 (kl. 16.30); 4/6 (kl. 19)

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 11.10. 2023 kl. 18.30 nr. 222

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate
Afbud: Trine Roelsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling
 2. siden sidst
  Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 10. marts
  temaaften om grøn omstilling 21/11 i Kvaglund
 3. Buget aflevering
  Endelig budget godkendt, hvor vi bruger 100.00 af frie midler.
  Afleveret 11-10-2023 19:04
 4. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement: syng dansk, 9 læsninger
  sangforslag udleveret og vi får suppe inden.
 • Afsked med præst foregår 1. søndag i advent kl. 10.30 og 2. s. i advent kl. 19.30.
  Vi sætter borde op i kirken efter gudstjenesterne med kaffe.
 • Kirkegård: tag
  Vi har ikke hørt noget fra arkitekten endnu.
 • Og andre udvalg
 1. Regnskabsinstruks/bogføringsbeskrivelser/Revisorprotokolat
  Fremlagt og underskrevet
 2. Kirkebladet fremover
  Næste kirkeblad går fra november til marts og udkommer i starten af november.
 3. Personale repræsentant
 4. Sognepræsten orienterer
  Sognepræst, Erling Bjerrum-Petersen går på pension til 1. januar 2024 og har sidste gudstjenestedag den 10. december.
  Der vil blive ansat en vikar indtil 1. august på ½ tid og stillingen bliver slået op til 1. august.
  Halvtidsvikaren hedder Trille Vestergaard. Indtil 1. august vil der kun være 3 gudstjenester om måneden i Abild kirke.
  gudstjenesteplan fremlagt for de næst måneder.
 5. evt.

Kommende møder: 23.11.

Menighedsrådsmøde onsdag d. 20.9. 2023 kl. 18.30

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate,
Afbud: Erling Bjerrum-Petersen

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Mette
 2. kort snak ud fra verdensmålsbogen kapitel 9 ved Mette.
 3. siden sidst.
  Erling stopper pr. 31.12.2023. Vi får en vikar fra 1/1 til 1/8 2024. Som vi deler m Brede Pastorat. 50/50. Vi får 2 søndagsgudstjenester + en messe på andet tidspunkt Pr. måned. Hurtig afklaring mht. konfirmations dato. Der bliver ingen minikonf. i foråret. Kirkebladet fremover, drøftes på næste møde.
  Poul har fået en konto hos Harald Nyborg.
 1. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement: Syng dansk: Vi laver suppe til spisning kl.18.
 • 9 læsninger: Sidste gudstjeneste m Erling. Der er kaffe i konf.stuen efterfølgende.
 • Kirkegård: tag – afspærring fjernet (besked fra arkitekt). Inger kontakter arkitekt- vi skal have en rådgivningsaftale.
 • Penge fra jordsalg overføres til stiftet.
 1. Adgang til MR postkasse. Der bestilles adgang til alle i MR.
 2. Regnskabsinstruks/bogføringsbeskrivelser/revisionsprotokulat gennemgået.
  Revisionsprotokulat underskrevet og behandlet. Herunder er frie midler og enefuldmagt til bank bibeholdt.
  Regnskabsinstruks/bogføringsbeskrivelser underskrives ved næste møde.
 1. Valg 2024: Valgflyer trykkes i kirkebladet.
 2. personale repræsentant.
 3. evt.
  Kommende møder: 11.10. kl.18:30 / 23.11. kl.19:00

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 29.8.2023     nr. 220

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.
Afbud: Hanne Christiansen, Trine Roelsen

Dagsorden

 1. Indledning ved Renate
 2. Verdensmålsbogen kapitel 8 ved Renate
 3. Siden sidst
  Budgetsamråd 7/9 kl. 19; Inge, Erling Trine og Mette deltager
  Anna er i praktik på kirkegården nogle få dage i ugen.
  Vi skal have styr på gravermedhjælperstillingen med kirketjeneste så graveren kan få de fridage og ferie han har ret til.
  Sønderjysk forening 100 års jubilæum i Gram
  Orglet er blevet efterset og nystemt.
 4. Nyt fra udvalgene:
  Kirkegård: Arbejdstilsynet har været på besøg 18.august. Der var nogle små henstillinger, men vi har fået en grøn smiley.
  Taget på kirken: Vi skal have et møde med arkitekten for at komme videre.
  arrangement:
  Høstgudstjeneste: Mette spørger Erik om hjælp til pyntning. Arrangementsudvalg samles og arrangerer spisning.
  Syng dansk den 2/11; Renate finder en medhjælp til Syng Dansk og De 9 læsninger og vi spørger på Facebook til at spille et instrument.
 5. Halvårs rapport
  Gennemgået og godkendt.
 6. Bænke: ventebænk – bænken på indersiden af diget kan bruges til ventebænk.
  Orgelbænk er vendt og mangler et bræt til fødderne. Renate aftaler med en tømrer.
 7. personale repræsentant
  Renate og Hanne har fået kontrakter på ansættelse
 8. Sognepræsten orienterer
  Kirkekaffe 3/9 Inge; Nyt kirkeblad gennemgået.
 9. evt.

Kommende møder: 20.9., 11.10., 8.11.

 

Menighedsrådsmøde onsdag 14.6.2023 kl. 18.30 Nr. 219

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate,

Dagsorden/Referat

 1. Indledning ved Renate
 2. Budget aflevering 2024 ved Trine Ellemann
  Abild Sogns Menighedsråd CVR-nr. 36395214, Budget 2024. Bidrag budget afleveret d. 14-06-2023 18:58
 3. Verdensmålsbogen kapitel 8 ved Renate
 4. Siden sidst
  Byggesagen ang. Taget på kirken er sendt til stiftet
  Provstiet vil sende deres bygningssagkyndige ud for at se på kalkning
 5. Nyt fra udvalgene: Kalkning af kirken, tag, se punkt 4
  arrangement efter gudstjenesten med kaffe i konfirmandstuen: søndag den 16. juli kl. 10.30: afsked med organist; koret synger;
  Hanne sørger for kaffe og kage. Trine sørger for en afskedsgave
  Kirkeklokken har givet en underlig lyd fra sig. Thubalker fremskynder sit årlige eftersyn.
  Afleveringssyn af graverbygning har fundet sted dags dato.
  sogneudflugt har vi evt. den 23. september
  Menighedsrådet går med i et arrangement sammen med pensionistforeningen den 29. november. Menighedsrådet betaler honorar på 4000 kr. Pensionistforeningen sørger for kørselsgodtgørelse og kirkekaffe.
  Ny urneplads er under udarbejdelse.
 6. Personalesituationen, hvordan ser det ud efter 1.8.
  Hanne bliver midlertidig fuldtidssanger fra 1/8. til 31/7 2024
  Renate bliver midlertidig organist fra 1/8. til 31/7 2024
  Aage vil godt være gravermedhjælper resten af året.
 7. personale repræsentant
 8. Sognepræsten orienterer
  Gudstjenestetider for efteråret udleveret.
 9. Evt.

Kommende møder:  22.8., 20.9., 11.10., 8.11.

Menighedsrådsmøde/Syn onsdag 24.5. 2023 kl. 18.00 nr 218

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate.

Til stede ved punkt 1 til 3 byggesagkyndig Jens Otto Jordt

Dagsorden /Referat

VI MØDES FORAN KIRKEN KL.18

 1. syn af kirke og præstegård
 2. Velkommen i konfirmandstuen
 3. Synsudskrift udfyldes
 4. Siden sidst
  Henriette har sagt op til 1. august. Vi skal have en ny organist, korleder og gravermedhjælper (350 timer pr. år)
  Vi hører stiftet om vi skal slå stillingerne op, hvis vi vil have dem besat midlertidigt.
 5. Kirkens tag
  Reparation af taget er via provstiet sendt med anbefaling til Ribe Stift.
 6. Nyt fra udvalgene
  Koncert tilrettelægges i efteråret
 7. personale repræsentant
 8. Sognepræsten orienterer
 9. evt.

Kommende møder: 14.6, 22.8., 20.9., 11.10., 8.11.

Menighedsrådsmøde onsdag d. 19.4.2023 kl. 18.30 nr. 217.

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate.
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Trine Roelsen
 3. Kort snak ud fra verdensmålsbogen kapitel 7 ved Trine Roelsen
 4. siden sidst
 5. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement: hvad skal vi have af arrangementer resten af året
  syng dansk 30/10-5/11. Vi har det torsdag den 2/11 med spisning og derefter sang.
  Der arbejdes på en koncert i efteråret. (Hanne og personalet)
  Høstgudstjeneste den 17/9 med spisning
 • Kirkegård: rygninger, tag
  Vi har 204.398 kr. fra ligning. Overskud fra jordsalg 179.905 kr. Vi har også problemer med en række tagsten som hænger. Mette arbejder videre og kontakter provstiet.
 • Og andre udvalg
  Kalkning: Vi har klaget over kalkningen sidste år, da den har skallet meget af. Tjæreborg sandblæsning har været her og mente det at det var vores problem og har sendt et tilbud på afskrabning og nykalkning.
  Vi har 30.000 til en fælles udflugt
 1. kvartalsrapport
  gennemgået
 2. Personale repræsentant
 3. Sognepræsten orienterer
  Pinsedag er der morgenvandring fra Vongshøj med efterfølgende gudstjeneste i Løgumkloster og kl. 14 fælles dansk/tysk gudstjeneste i Amtmandens have.
  Inge sidder ved telegrammerne til konfirmationen.
 4. eventuelt

Kommende møder: 24.5. kl. 18 (syn) 14.6; 22/8 kl. 19; 20/9 kl. 18.30; 11/10 kl. 18.30 og 8/11 kl. 18.30.

Menighedsrådsmøde onsdag 22.3.2023 kl. 17 nr. 216

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen,  personalerepræsentant Renate
Afbud: Trine Roelsen
Vedpunkt 1-4 deltog fra Fælles regnskab: Trine Ellemann

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Erling
 3. Årsregnskab 2022
  Gennemgået ved Trine Ellemann
  Afleveret den 22.3.2023
  Abild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36395214, Regnskab 2022, Afleveret d. 22-03-2023 17:24
 4. Kirkens tag
  Vi opretter en sag i byggeportalen hurtigst muligt.
 5. siden sidst
 6. verdensmålsbogen kapitel 6 ved Erling
 7. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement:
  indvielse af graverskur (Vi serverer bobler og kransekage) snor klippes over af Poul.
  mini konfirmandspisning
 • Kirkegård: Udvalget har været i gang. Indretning af urnegravsteder bag ved kirken sættes i gang, når der er tid til det.
 • Vejledning til gudstjenesten laves og lægges ved salmebøgerne.
 • Og andre udvalg
 1. Byfestudvalget har spurgt om vi vil sponsorere morgenmaden under samme betingelser som sidste år.
  Vi vil max. give 1500 kr.
 2. Personale repræsentant
 3. Sognepræsten orienterer
  Langfredag ønskes nogle til at læse op; Koret synger påskedag og Trine laver kaffe.
  Vandring 2. påskedag og 2. pinsedag
 4. Evt.

Kommende møder: 19.4., 24.5. (syn), 14.6.

Menighedsrådsmøde torsdag 26.1. 2023 kl. 17.00 nr. 215

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen.
Afbud: Trine Roelsen og personalerepræsentant Renate,

Dagsorden /Referat 

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Mette
 3. Kort snak ud fra verdensmålsbogen kapitel 5, ved Hanne
 4. siden sidst
  Sønderjysk forening har generalforsamling 1. marts.
  Kirkehøjskolens årsmøde den 28. februar kl. 11.30
  Budgetsamråd 29. marts (Trine og Inge tager med) og 7. september
 5. opvarmning af graverhus
  Luft til luft opvarmning ønsker vi i stedet for radiatorer til det gamle graverhus.
  Der er lagt et kraftkabel til det nye graverhus.
 6. opfølgning af provstiskyen
  Skemaerne er udfyldt og sendes til provstiet.
 7. Kvartalsrapport
  Gennemgået
 8. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement: skal vi have indvielse af skuret?
  Indvielse i forlængelse af en gudstjeneste. Inge hører om hvornår de er færdige.
 • Kirkegård: graverskur
  Byggeriet er godt i gang
  Kalkning af kirke: Kalken rasler af især tårnet og den en er grøn mange steder. Inge klager til kalkningsfirmaet om at udbedre det.
 • Og andre udvalg
  Orglet bliver renset i februar
 1. Personale repræsentant
 2. Sognepræsten orienterer
  Minikonfirmander starter forhåbentlig 3.2. Tekstet gudstjeneste den 26.2. Trine Skifter slides og Inge laver kirkekaffe
  Vi fortsætter med vandring sammen med Hostrup/Højst 2. påskedag
 3. Evt.

Kommende møder: 22.3, 19.4, 24.5 (syn) 14.6.

Menighedsrådsmøde onsdag 4.1 2023 kl. 19.00 Nr. 214

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate
Afbud: Anne Mette Rathcke

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Inge
 3. Kort snak ud fra verdensmålsbogen kapitel 4 ved Inge
 4. siden sidst
 5. Nyt fra udvalgene:
 • Kirkegård:
  graverskur: Grunden er støbt og tømrerne går i gang med huset og isoleringen af graverhuset. Inge forhører sig hvornår de bliver færdige med byggeriet.
  Rygningen på kirken: Vi har fået et mangelfuld overblik over problemet fra arkitekten. Der er et overslag over arkitekthonorar, men intet prisoverslag over hele projektet.
  Vi kontakter provstiet for yderligere vejledning og kontakter arkitekten for et prisoverslag.
  Det er ved at være presserende, da det regner meget ned i kirken.
  Skimmel i orglet: Vi beder Marcussen rense orglet for skimmel ifølge tilsendt rapport.
  Robotplæneklipper: Der er bestilt en ny robot til forhaven.
  Levende hegn ind imod naboen: Vi laver en aftale snarest.
 • Og andre udvalg
 1. Provstebesøg 26/1
  Provsten er her mellem 17 og 18. Derefter holder vi ordinært møde
 2. Provstiskyen
  Trine svarer ang. jord. Inge ordner areal indenfor kirkegårdsmuren. Inge og Erling udfylder i fællesskab om aktiviteter. Tallene skal foreligge til næste møde.
 3. Varme/energikonsulent – tilbud om besøg
  Vi ønsker besøg og en datalogger. Mette sender besked til provstiet.
 4. Personale repræsentant
 5. Sognepræsten orienterer
  Minikonfirmander starter 3/2
 6. Evt.
  Kommende møder: 26.1 (kl. 17.00), 22.3, 19.4, 25.5 (syn), 14.6

Menighedsrådsmøde mandag 14.11.2022  kl. 17 nr.    213

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen.
Afbud: personalerepræsentant Renate

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Trine
 3. siden sidst
  Spareforslag fra forsikringsselskabet angående besparelser på energi mm.
  Provstiet har godkendt årsregnskab for 2021 og revisionsprotokollat.
  Ny udregningsfaktor vedrørende kirkegårdstakster
  Fin syng dansk-aften og god suppe
 4. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement:
  9 læsninger (kaffe bagefter i kirken – Trine bager og derefter samvær for kor og personale i konfirmandstuen)
 • Kirkegård: graverskur
  Byggetilladelse er givet. Træerne fældes og derefter skal museet undersøge grunden inden vi må bygge videre.
  Forslag fra graver og medhjælper om at lave en rund urneplads bag ved kirken. Ligeledes forslag om en anonym afdeling op til vejen under bøgetræerne.
 • Og andre udvalg
 1. Ny computer til præsten.
  Vi vil søge om at få flyttet penge fra katafalken til computer
 2. Fordeling af høstoffer
  Indsamlet 839 kr. går til Folkekirkens Nødhjælp
 3. provstebesøg 26.1. kl. 17
  Vi forsøger at bygge til om aftenen eller onsdag den 25.
 4. Skimmelsvamp i orglet, hvad gør vi?
  Vi søger om rensning af orglet 18.250 kr. jv. tilbud fra Marcussen og søn + indkøb af en affugter til kirken.
 5. Hegnssynsrapport
  Vi har betalt halvdelen af udgiften til hegnssynet. Når bladene er faldet af, finder vi ud af hvor skellet er mod øst og nord. Derefter kan vi se om der er grene, som rager ind over grunden. Grenene over mod præstegården, der rager ind over skellet, fældes op til 2,5 meter
 6. Kvartalsrapport
  Ny robotklipper købes og ledning reguleres.
  Boremaskine købes til graverhuset.
  2 kalendere fra Landsforeningen købes
 7. Budget aflevering
  Afleveret den 14/11 2023 kl. 19.29
 8. Valg vi skal have valgt:
  Formand: Anne Mette Rathcke
  næstformand: Trine Roelsen
  kirkeværge: Inge Rahr
  kontaktperson Hanne Christiansen
  kasserer: Trine Aaløkke
  sekretær: Erling Bjerrum-Petersen
 9. Personale repræsentant
  udgår
 10. Sognepræsten orienterer
  Kirkekaffe: 2. juledag: Mette; nytårsdag: Trine
  Tilbud om at bygge med lego for konfirmander i Billund den 25/2
  nyt kirkeblad udkommet.
 11. Planlægning af datoer i 2023, husk kalender
  4/1; 1/2; 22/3; 19/4; 24/5 kl. 18 med syn; 14/6;
 12. evt

 

Menighedsrådsmøde onsdag 28.9.2022 kl. 18.00 nr. 212

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Trine Roelsen
Afbud: Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate,

Dagsorden/referat

 Først orienteringsmøde for menigheden, dernæst kaffe inden vi går over til selve menighedsrådsmødet. 

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Trine Å.
 3. Kort snak ud fra verdensmålsbogen kapitel 3
 4. siden sidst
  Kirkegårdsudvikling. Mette og Inge har deltaget i et godt møde.
  Kasserermøde, hvor Trine har deltaget
 5. Energibesparelser, hvad kan vi gøre
 6. Revisionsprotokollat og revisor påtegning behandles
  Gennemgået og kommenteres
 7. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement:
  høstgudstjeneste: pyntes lørdag kl. 8, spisning efter gudstjenesten; Inge og Mette laver mad
  syng dansk, Suppe inden syng dansk: 50 kr.
  9 læsninger: koret synger;
 • Kirkegård:
  graverskur: Vi venter på byggetilladelse og undersøgelse af fredningsmyndighederne:
  rygninger: Arkitekt Uwe Nielsen arbejder på et projekt.
 • Og andre udvalg
  Kirkegårdsudvalget skal i løbet af foråret gennemgå kirkegården.
 1. Personale repræsentant
 2. Sognepræsten orienterer
  10 konfirmander + nogle i Møgeltønder:
 3. evt. Bemærk næste møde er flyttet.

Kommende møder: 14.11 kl. 17.

Menighedsrådsmøde onsdag 31.8.2022 kl. 19.00 nr. 211

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Mette
 3. Kort snak ud fra verdensmålsbogen kapitel 2 (Trine Aaløkke forbereder kap 3 til næste gang)
 4. siden sidst
  invitation til menighedsrådene til at opleve skoletjenesten i Ribe Domkirke den 9/11
  invitation til orientering om kirkegårdsudvikling i Arrild den 22/9
 5. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement:
  høstgudstjeneste. Opstilling lørdag og spisning efter gudstjenesten søndag.
  årsmøde Trine om pengene, landbrugsjord og skov; Mette fortæller om siden sidst.
  Syng dansk: spisning inden vi synger; koristerne spørges om forslag til sange.
 • Kirkegård:
  Vi afventer byggetilladelsen. Derefter skal museum Sønderjylland se om der har været bebyggelser på grunden inden vi kan gå i gang med at bygge. Vi vil undersøge om der kan blive isoleret i graverhuset inden byggeriet af graverskuret går i gang.
  Rygninger: Vi skal finde en arkitekt, som skal lave et projekt. Derefter skal vi søge via byggesagsmodulet til godkendelse i provsti.
 • Og andre udvalg
 1. Budget og kvartalsrapport
  Budget for 2022 er vedtaget i Provstiudvalget
  kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
 2. Personale repræsentant
 3. Sognepræsten orienterer
  Orientering om kommende gudstjenester og fordeling af kirkekaffe 4/9 og 6/11.
 4. evt.
  Kommende møder: 28.9. kl. 18.00 Offentlig møde med en redegørelse for året der gik og regnskab mm., 9.11.

Menighedsrådsmøde onsdag 15.6.2022 kl. 17.00 Nr. 210

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate.
Afbud: Hanne Christiansen

Dagsorden /Referat 

 1. Velkommen
 2. Vi åbner breve fra jordforpagtning og fordeler.
 3. Kaffe, med aftensmad
 4. Indledning ved Trine Å
 5. Kort snak om grøn kirke
  Vi gennemgik kap. 1 verdensmålsbogen
 6. siden sidst
  Brev og materiale fra RAMS.
 7. Nyt fra udvalgene:
 • Arrangement:
  Høstgudstjeneste er 2/10 kl. 10.30. Vi kontakter Erik
  Årsmøde/informationsmøde før menighedsrådsmødet den 28/9 kl. 18.
 • Syng Dansk den 3/11 spisning kl. 18 og kl. 19 synger vi i kirken.
 • Kirkegård: graverskur/maskinhus. Vi har fået tilladelsen til at benytte et tilbud og Inge kontakter Drøhse.
 • Landleje: Tilbuddene blev åbnet. 4 stykker bliver fra nu af dyrket økologisk.
 • salg af jord. Handlen er afsluttet, men vi venter formalia og underskrift.
 • Strømforsyningen til den ene græsslåmaskine er gået og ordnes.
 • Træerne ved Hans. Mette skriver et brev til Hans. Det der er inde på deres matrikel må de gerne selv fælde og betale selv.
 1. Personale rep.
  Poul skal opereres den 22/6 og er sygemeldt derefter i 1 – 4 uger.
 2. Sognepræsten orienterer
  Orientering om gudstjenester i sommerperioden.
  Kirkeblad i Tønder. Vi skal have en afløser for Dem Marinus og Annemi har sendt.
 3. eventuelt
  Kommende møder: 31.8., 28.9. kl. 18 informationsmøde, 9.11.

 

Kommende møder: 31.8., 28.9., 9.11.

Menighedsrådsmøde onsdag 18.5.2022 kl. 19.00 Nr. 209

 Til stede: Inge Rahr, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate
Afbud: Trine Aaløkke, Trine Roelsen

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Mette
 3. Budget 2023 med besøg af Trine Ellemann
  Budget afleveret 18-05-2022 kl. 19.38
 4. Kort snak om grøn kirke
  Renate fremlægger kap 1 næste gang, som bagefter diskuteres.
 5. Siden sidst
 6. Nyt fra udvalgene
 • Kirkegård:
  Graverskur: Billigste tilbud er 393.838 ved Drøhse, som menighedsrådet har accepteret. Tilbuddene er sendt til godkendelse i provstiet.
 • Rygning på kirkeskibet: Vi søger penge til en arkitekt, som skal give os et bud på en løsning på indtrængning af vand ved rygning.
 • Landleje: Buddene åbnes den 15.6.
 • Salg af præstegårdsjord: Der er kommet 2 bud. Vi godkender det bedste bud på 247.660 kr.
 • Græsrobotter: Vi accepterer tilbud fra Tønder maskinudlejning fra 18.5.
 1. personale repræsentant
  Orglet er muligvis 150 år gammelt i 2023 og vi ønsker at lave en event i den anledning.
 2. Sognepræsten orienterer
  Plan for sommeren udleveret.
 3. Evt.

Kommende møder: 15.6., 31.8., 28.9., 9.11.

Menighedsrådsmøde onsdag 27.4.2022 kl. 19.00 nr. 208

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate,
Afbud: Trine Roelsen

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Erling
 3. Kort snak om grøn kirke
  Vi opfordrer til at vi køber blomster lokalt.
 4. Siden sidst
  Brev fra Randerup menighedsråd ang. klage over Budgetsamråd
 5. budgetrapport
  Gennemgået og underskrevet
 6. besparelser 2022, samt ønsker til budget 2023
  Gelænder til alteret. Lamper i konfirmandstuen, efteruddannelse af organist.
 7. Provstesyn 4.5. kl. 14.30 hvem deltager?
  Sotto, Trine, Inge, Erling fra starten, Mette fra kl. 15
 8. Kan vi tilbyde pinsegudstjeneste 2. pinsedag i Abild i år?
  Få fra menighedsrådet kan deltage, så vi opfordrer til at det kan være et andet sted.
 9. Nyt fra udvalgene
 • Kirkegård: Graverskur (Nye tilbud indhentes)
  bord bænkesæt – vi finder en løsning på opsætning
  katafalk – Vi søger om at måtte bruge overskud for 2021
 • Landleje
  Vi følger anbefalingerne fra Seges
 • Arrangement: skal der snart ske noget igen?
 1. personale repræsentant
 2. Sognepræsten orienterer
  Inge sidder i konfirmandstuen ved konfirmationen,
  Annonce med konfirmander sendes til ugeavisen.
 3. Evt.
  Kommende møder: 18.5., 15.6., 31.8., 28.9., 9.11.

Menighedsrådsmøde onsdag 16.3.2022 kl. 17.00 Nr. 206

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen.
Afbud: personalerepræsentant Renate

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Indledning ved Inge
 3. Budget med besøg af Trine Ellemann
  Regnskab afleveret 16/3 kl. 17.50
 4. Kort snak om grøn kirke
  Vi bestiller oplæg ang. grøn kirke og verdensmålene.
 5. Siden sidst
  Budgetsamråd deltager Trine Å; Mette, Inge og Erling
  Provstesyn 4.5 kl. 14.30. Trine Å, Inge og Erling deltager. Mette kommer senere.
 6. Landleje
  Nye udlejningskontrakter til september. Både pris og økologi vægtes. Seges høres om udbudsformuleringen.
 7. Byfesten spørger om vi vil stå for morgenmaden lørdag morgen, vil vi det?
  Vi vil give et tilskud til morgenmaden lørdag morgen.
 8. Nyt fra udvalgene
  Kirkegård: Graverskur. Vi mangler et tilbud og holder møde den 22/3 kl. 17
  Bord bænkesæt – Er på vej.
  Lamper i konfirmandstuen – Vi har ikke hørt noget endnu.
 9. personale repræsentant – udgår.
 10. Sognepræsten orienterer
  Kirkekaffe 17/4 Anne Mette/Trine Å; 22/5 Inge; 5/6 ?
 11. Evt. Der er ikke rigtigt nogen til strikkeaften så det droppes indtil videre.

Referat fra møde den 9.2. kl. 19 nr. 205

Menighedsrådsmøde onsdag 5.1.22 kl. 19.00 nr. 204

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate Osterholz,
Afbud: Trine Roelsen

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen og indledning ved Trine R
 2. Siden sidst
  uddeling af stiftsårbog
 3. Snak om grøn kirke ud fra spørgsmål om ”Grøn kirke”
 4. Ekstra klaverbænk, så den ene vi har ikke skal flyttes frem og tilbage
  Trine arbejder videre med klaverbænk og cover.
 5. Nyt fra udvalgene
  orientering om salg af jord.
  Ny belysning i konfirmandstuen er undervejs.
 6. Personale repræsentant.
 7. Sognepræsten orienterer.
  Snak om julen og orientering om kommende gudstjenester og minikonfirmandstart.
 8. evt.
  Kommende møder: onsdag 9/2; onsdag den 16/3; onsdag den 27/4; onsdag den 18/5; onsdag den 15/6; onsdag den 31/8; onsdag den 28/9; onsdag den 9/11; studietur den 24/4 kl. 10

Menighedsrådsmøde onsdag 17.11.21 kl. 19.00 nr. 203

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen og indledning ved Hanne
 2. kort snak over ti spørgsmål om din kirke.
 3. Siden sidst
 4. Økonomi
  Menighedsrådet godkender endeligt budget for 2022. Afleveret 17.11. kl. 13.
  Nye salmebøger til kirken købes (stor og små skrift)
 5. konstituering Valg af Formand         Anne Mette Rathcke
                                     Næstformand  Trine Roelsen
                                     Kirkeværge      Inge Rahr
                                     Kassere            Trine Aaløkke
                                     Kontaktperson Hanne Christiansen
                                     Sekretær          Erling Bjerrum-Petersen
                                     Bygningskyndig  Jens Otto Jordt
                                     Underskriftberettiget   Trine Aaløkke               
 1. fordeling af høstoffer
  1548.50 kr. gives til Kirkens Korshær
 2. Ny telefon til præsten
  Godkendt
 3. Konfirmandstue: belysning, udsmykning,
  Indirekte belysning etableres i konfirmandstuen
  billede udskiftes i konfirmandstuen
  Dybe tallerkener købes til køkken
 4. Vil vi sponsorere morgenmad til byfesten?
  Det er med i budgettet
 5. Nyt fra udvalgene:
  Kirke: Rygningen på kirken er fortsat utæt. Mette har fået et tilbud, som videresendes til provstiet
  Kirkegård: Bænk foran kirken købes
  graverhus: Vi indhenter flere tilbud til det nye redskabsskur, som etableres i 2022
  Arrangement:
  9 læsninger. Vi drikker kaffe bagefter i kirken med muffins.
  Landudvalget: Provstiet har givet tilsagn om at vi kan gå videre med salg af jord.
 6. Personale repræsentant
 7. Sognepræsten orienterer
  Coronapas skal vises juleaften, da vi kan risikere flere end 200. Menighedsrådet kontrollerer.
 8. Nye datoer til 2022 husk kalender
  onsdag den 5/1; onsdag den 9/2; onsdag den 16/3; onsdag den 27/4; onsdag den 18/5; onsdag den 15/6; onsdag den 31/8; onsdag den 28/9; onsdag den 9/11; studietur den 24/4 kl. 10
 9. Eventuelt

Menighedsrådsmøde onsdag 13.10.21 kl. 19.00 nr. 202

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen og indledning ved Trine Å
 2. kort snak over ti spørgsmål om din kirke.
 3. Siden sidst
  Indkaldelse til Vestslesvig Kirkehøjskoles årsmøde den 2/11 kl. 11.30-12.
 4. Kirkens tag: Der skal nye rygninger til.
  Pris for nye rygninger indhentes og vi søger provstiudvalget om at give økonomisk tilladelse.
 5. Nyt køleskab samt vægur til konfirmandkøkkenet.
  Indkøbes
 6. Guldkonfirmation 2022
  Forsøges afholdt for holdene 1970-74. Navne fundet på eventuelle kontaktpersoner.
 7. Kvartalsrapport 3. kvartal
  Gennemgået, underskrevet og godkendt.
 8. Godkendelse af formidlingsaftale fra landbogruppen
  Godkendt og sendes videre til provstiet
 9. Nyt fra udvalgene:
  Land: Kirkeskoven – Møde med kommunen den 27/10 kl. 13. Trine og Erling deltager. Kirkegården: bænk, graverhus – Er ved at blive malet og nyt gulv.
  Arrangement: Syng dansk: Suppe + sange og salmer fordelt mellem menighedsrådet.                                         9 læsninger – personalet samles bagefter.
 10. Personale repræsentant
  Renate er genvalgt til personalerepræsentant.
 11. Sognepræsten orienterer
  Orientering om kommende gudstjenester.
 12. Eventuelt.

Kommende møder:  17.11. (info møde kl. 18.30)

 

Menighedsrådsmøde onsdag 15.9.21 kl. 19.00 nr. 201

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, , Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1.  Velkommen og indledning ved Mette
 2. kort snak over ti spørgsmål om din kirke.
 3. Siden sidst
  Referat fra provstiopstillingsmødet og budgetsamråd i Agerskov.
  Nye alterduge indvies ved høstgudstjenesten og arbejdslønnen honoreres og beskattes som B-skat.
 4. Revisionsprotokollat for 2020
  Vi giver gaver iflg. vores gaveregulativ. Attestationerne følger vores bilag til regnskabsinstruks.
 5. Nyt fra udvalgene
  • Landudvalg
   Jordsalg: Vi accepterer det firma, som sender det højeste bud.
   Fredningssag: Vi har stadig ikke fået svar fra Tønder kommune om hvordan vi skal forholde sig til afgørelsen
  • kirkegård
   Låger: Mette sørger for at få rettet stakittet op ved graverhuset og der bliver sat et lille ekstra stykke i.
   Bænk udenfor kirkens indgang: Udvalget arbejder på sagen
   Graverhus: Udvalget forbereder igangsættelse af byggeriet.
  • arrangementer
   Strikkeaften: Vi havde en fin aften med Mette Larsen
   høstgudstjeneste: Planlægning af pyntning + frokost planlagt
   syng dansk: Vi spiser suppe til start og derefter sang i kirken.
   De 9 læsninger: Koret medvirker. Kirkekaffe i kirken. Bagefter samles menighedsrådet og personalet med ægtefæller/kærester.
 1. Personale repræsentant: orienterede om regler for personalerepræsentant
 2. Sognepræsten orienterer:
  Kirkekaffe 3/10 Inge og 7/11 Mette; telegrampasser 19/9 Inge;
 3. evt.
  Kommende møder:  13/10 og 17.11.Vi starter med informationsmøde kl. 18.30

Menighedsrådsmøde onsdag 25.8.21 kl. 19.00 i konfirmandstuen. nr. 199.

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1.  Velkommen
 2. Kort snak over 10 gode spørgsmål om kirkens liv (3+4)
 3. Siden sidst
  Valg til PU 2/9 Inge og Mette deltager; Budgetsamråd 9/9 Trine og Trine deltager.
 4. ½ års budget v. Trine
  Kvartalsbudget gennemgået. Orientering om budget 2022
 5. Mail vedr. mindestenene
  Vi har svaret at mindestenene skal klippes fri for efeu.
 6. Hvordan aflønner vi kirkens ”hjælpere”
  De bliver aflønnet og skal betale B-skat.
 7. Nyt fra udvalgene herunder:
  land/skovudvalg:
  Grundsalg: Vi har fået nogle overslag og salgspris. Trine snakker med Haakon
  Kirkeskoven: Jv. Fredningssags skal vi lave nogle kiler fra stampestien så kirken kan ses, men vi har vanskeligt ved at få en dialog med kommunen. Kirkegårdsudvalg: Bord/bænkesæt ved indgang til kirken. Udvalget arbejder videre
  Arrangement: (Udvalget træder sammen i morgen)
  Strikkeaften, konfirmation og høstgudstjeneste.
 8. Personale repræsentant
 9. Sognepræsten orienterer
 10. evt.

Kommende møder: 15.9; 13.10., 10.11. 17/11

Fyraftensmøde tirsdag d. 29.6 kl. 17.30 ved graverhuset nr. 198

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, , Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Erling Bjerrum-Petersen og Trine Roelsen

Dagsorden/referat

 1. Velkommen
 2. Brev fra fredningsnævnet:
  Fredningsnævnet har givet lovliggørende dispensation under forudsætning af, at der etableres åbne kiler fra trampestierne nord og syd for kirken. Menighedsrådet agter ikke at klage over afgørelsen.
 3. Salg af matriklerne 392 og 854, Abild ejerlav.
  Provstiet har givet tilladelse til at indlede proces med salg af matriklerne. Landbrugsgruppen og Nybolig kontaktes for værdiansættelse af jordstykkerne.

kommende møder 25/8; 15/9; 3/10 og 10/11

Menighedsrådsmøde onsdag 9.6.21. kl. 19.00 nr. 197

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1.  Velkommen
 2. Kort snak over 10 gode spørgsmål om kirkens liv og vækst
 3. Siden sidst
  Besøg fra Provstiet ang. kirkegårdsnormering.
  Synsmøde ang. fredet skov omkring kirkegården torsdag den 10/6
 4. Kirkegårdsvedtægter v. Inge
  gamle gravsten. Vi vil gerne indføje i kirkegårdsvedtægten, at folk selv skal sørge for at fjerne gravstenen eller betale for at den bliver destrueret. Inge kommer med et forslag.
 5. Kort gennemgang af DAB`en V. Trine Å
  gennemgået.
 6. Budget, alle ting vi vil have med på budgettet i 2022 skal med i aften
  Afleveret 21:17 den 9/6 2021
 7. Nyt fra udvalgene
  Spisning den 6. september og høstgudstjenesten den 26/9
  Syng dansk torsdag den 4. november. Forslag afleveres 25/8. Hvert menighedsråd finder en salme/sang
  De 9 læsninger 5/12. Lokale kræfter står for sang.
 8. Personale repræsentant
  Dagsorden og referat sendes til personale.
  orgelvikaropgørelser sendes til Hanne, som sender det videre til Trine Ellemann.
 9. Sognepræsten orienterer
  orientering om gudstjenester mm
 10. eventuelt
  Udflugt/studietur udsættes til foråret

Kommende møder:  25.8., 15.9., 23.10., 10.11.

 

Syn af kirke/præstegård og menighedsrådsmøde, onsdag 19.4.21 kl. 17.00

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen.
Ekstra til stede ved syn over kirke og præstegård: bygningssagkyndig Sotto, Gravere Poul og Henriette
Afbud: personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat 19.4.21 Nr. 196

 1. Syn over Kirke, kirkegård og præstegård (Vi mødes foran kirken)
  se særskilte synsprotokoller
 2. Derefter velkommen i konfirmandstuen.
 3. Synsudskrift udfyldes
 4. Siden sidst
  Tilladelse søgt til at skyde råger, men afslag, da de har unger.
  Provstisamråd den 2/6. kl. 19-21. Vi mødes til virtuelt møde i konfirmandstuen.
  Møde i den Sønderjyske forening af menighedsråd Aabenraa den 1/6. Inge og Mette deltager.
 5. Mellemspil mellem prædiken og nadver, skal vi blive ved med det?
  Kirkebønnen bedes efter et mellemspil/interludium i koret i en prøveperiode på et år.
 6. Graverhus udvidelse
  Tegninger forelå og vi finder et overslag inden vi skal aflevere budget.
 7. Brev vedrørende udsyn til Kirken
  Besøg fra fredningsnævnet og Ribe Stift angående udsyn til kirken den 10. juni. Trine A. og Erling deltager.
 8. Mail ang. Køb af jord
  Vi er positive over at sælge jordstykkerne og vil arbejde videre med et evt. salg.
 9. Nyt fra udvalgene
  Besøg fra provstiet på kirkegården 9. juni kl. 14.30
  strikkeaften den 6. september
 10. Nyt fra personalerepræsentanten
 11. Sognepræsten orienterer
  orientering om gudstjenester
 12. Eventuelt
  Kommende møder:  9.6., 28.8., 15.9., 23.10., 10.11.

Menighedsrådsmøde onsdag 14.4.2021 kl. 19.00 i Abild kirke nr. 195
Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Trine Roelsen

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Siden sidst
  Generalforsamling i den Sønderjyske menighedsrådsforening
  Udvalget skal snart bese graverbygninger.
 3. Brev vedrørende udsyn til kirken fra nordsiden.
  Trine undersøger fredningsbestemmelserne – om der kan søges dispensation.
 4. Radiatorer i kirken samt regulering af varmen.
  Inge undersøger hvad en nye radiator koster og finder ud af hvordan styreuret indstilles, da det har vundet tid.
 5. Aftenmeditation: er der nogen der vil være med til at arrangere?
  Der var ingen, som meldte sig, men vi vil forhøre andre uden for menighedsrådet.
 6. Budgetrapport 1. kvartal
  Gennemgået – godkendt. Rapporten er præget af lille aktivitet i vinter
 7. Nyt fra enhederne
  Inge igangsætter maling af konfirmandstue + opholdsstue i graverhus og korkgulv samme sted.
  Inge spørger Carsten om plade ved orgel og præstetavle.
  Planlægge arrangementer i efteråret:
  Spiseaften den dag Mette kommer den 6. september
  Ideer ønskes til en herreaften
 8. Personale repræsentant
  Personalet savner at kunne samles sammen med menighedsrådet.
  Vi forsøger at kunne samles efter gudstjenesten den 20.6 uden påhæng.
 9. Sognepræsten orienterer
  Der indkøbes nyt flag og en ny emhætte til præstegården.
  Snak om ½ times gudstjenester og gennemgang af kommende tjenester.
 10. Evt. kursusønsker for personale fra organisten og kirkesangere

Kommende møder: 19.5 kl. 17 syn., 9.6., 28.8., 15.9., 23.10., 10.11.

Virtuelt menighedsrådsmøde onsdag 17.3. kl. 19.00 nr. 193.

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen og personalerepræsentant Renate Osterholz

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Siden sidst
 3. Corona restriktioner, hvordan og hvorledes går det?
  De ½ times gudstjenester funger fint.
 4. Konfirmand fotografering, skal vi fortsætte med at tilbyde dette?
  Vi vil fortsat gerne have konfirmanderne fotograferet, selvom det koster menighedsrådet 500 eller 1000 kr. Erling svarer fotografen.
 5. Regnskab og godkendelse af regnskab v. Trine
  Gennemgået, kommenteret og godkendt.
  Regnskabet er overført til provstiet den 17/3 kl. 19.46
 6. Nyt fra enhederne
  Vi tager ud og ser graverhuse når vi får lov inden vi går videre med planer om udvidelse af graverhus.
  Strikkeudvalget: Planlagt at Mette Larsen holder et foredrag 6. september.
 7. Personale repræsentant
 8. Sognepræsten orienterer
  Påskevandring fra Draved skov til Løgumkloster ca. 10 km og pinsevandring fra Vongshøj til Løgumkloster er planlagt. Se kirkebladet.
  Konfirmationen er udskudt til 19. september efter et møde med forældrene.
 9. Eventuelt

Kommende møder:  14.4., 19.5., 9.6., 28.8., 15.9., 23.10., 10.11.

 

Virtuelt menighedsrådsmøde onsdag den 27/1 2021 nr. 192.

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen, Trine Roelsen personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Siden sidst
  Aflyste julegudstjenester; Kommende aflyste møder med provst og udsendinge fra provstiudvalg
 3. Corona restriktioner, hvordan og hvorledes går det med de nye restriktioner
  Vi prøver at finde ud af at holde gudstjenester under ½ time og kun sang ved kirkesangeren.
 4. Forslag til tillæg til regnskabsinstruks
  Tillæg til regnskabsinstruks er gennemgået og godkendt.
 5. Rådighed kirkesangere: har forhørt mig forskellige steder.
  Kirkesangerne får rådighedstillæg og afløser hinanden.
 6. Udvidelse graverhus, vi skal have et udvalg så vi kan komme videre.
  Vi skal se på ”træskure” i Øster Højst og Hjerpsted og derefter lave et prisoverslag, som vi skal sende ind til provstiet.
  Udvalg: Mette, Hanne, Inge, Poul og vi vil spørge vores bygningsagkyndige Sotto.
 7. Ny dato for menighedsrådsmøde i April, vi får besøg af provsten
  Vi fastholder d. 14/4, da provsten har meldt afbud
  Den 17/3 ændres til den 24/3, da der er provstisamråd den 17/3.
 8. Nyt fra udvalgene
  Forslag til ekstra aktiviteter i Coronatiden: Legestueprogram på nettet til brugere;
  ønsk en salme, som også kan lægges på nettet. Personalet arbejder videre med det.
 9. Personalerepræsentanten.
  Renate er genvalgt på medarbejdermødet i dag.
 10. Sognepræsten orienterer
  Konfirmation skal det udsættes eller kan vi regne med at det kan lade sig gøre i maj.
  Forældrene indkaldes i løbet af 14 dag og derefter bestemmer menighedsrådet i samråd med præsten konfirmationsdato.
  2. påskedag prøver vi at lave en vandring
 11. Eventuelt. Navne og adresser findes på hjemmesiden under personale og menighedsråd

Kommende møder: 17.3., 14.4., 19.5., 9.6., 28.8., 15.9., 23.10., 10.11.

 

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 4.11.2020. kl. 20.00 Nr. 192.

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen, Hanne Christiansen og personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Trine Roelsen

Dagsorden /Referat

 1. Afgørelse om spørgsmål af kandidaternes valgbarhed
  Alle er godkendt
 2. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
  Underskrevet
 3. Formand
  Anne Mette Rathcke
 4. Næstformand
  Trine Roelsen
 5. kasserer
  Trine Aaløkke
 6. Sekretær
  Erling Bjerrum-Petersen
 7. Kirkeværge
  Inge Marie Rahr
 8. Kontaktperson
  Hanne Christiansen
 9. Bygningssagkyndig
  Jens Otto Jordt
 10. Underskrift berettiget
  Trine Aaløkke
 11. Nedsættelse af udvalg:
  A) Kirkegårds udvalg – Inge, Hanne, Erling
  B) Arrangement udvalg – Renate, Inge, Hanne, Trine R.
  C) Økonomi udvalg – Trine A, Anne Mette, Inge
  D) Land udvalg – Trine A, Trine R, Hanne
  E) Valg af valgbestyrelse – Mette, Trine A, Inge
  F) Valg af formand til valgbestyrelsen – Mette f
 12. Fastsættelse af honorar til formand, kirkeværge, kontaktperson
  og kasserer.
  Vi vælger ”Fælles regnskab” som regnskabsfører for Abild kirke fra 1.1.2021
  Der er 43.381.73 til ligelig fordeling mellem posterne.
  hver får 10.845.33 kr.
 13. Nye datoer til 2021 (husk kalender)
  13/1; 17/3; 14/4: 19/5; 9/6; 28/8; 15/9; 13/10; 10/11

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 4.11.2020. kl. 18.30 Nr. 191

 Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, Carsten Pedersen, personalerepræsentant Renate
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Siden sidst
  Organisten er hjemsendt pga. Covid-19
  Reception den 15/11 i kirken efter gudstjenesten og derefter middag uden ægtefæller.
 3. Budget 2021
  Afleveret kl. 19.57 den 4/11 2020
 4. køb af computer til kassereren
  Godkendt
 5. Synsudsatte ting, hvor langt er vi?
  Lågerne ved graverhuset laves inden jul; Gulvtæppet i kirken ordnes tirsdag;
 6. Uddeling af høstoffer
  Den indsamlede gave gives til Kirkens Korshær.
 7. Nyt fra udvalgene
 8. Personale repræsentanten
 9. Sognepræsten orienterer
  kaffe 26/12 Erik; 1/1.2021 Trine
 10. Evt-

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 6.10.2020, kl. 19.00 Nr. 190.

Til stede:, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, , personalerepræsentant Renate.
Afbud: Carsten Pedersen; Inge Rahr

 Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. Kort snak over samtalekort
 3. Siden sidst
  Vi har ikke hørt fra PU angående graverhus og undrer os over manglende svar fra PU.
 4. Behandling af revisionsprotokollat/revisionspåtegning
  Angående gaver følger vi menighedsrådets regulativ af 15. november 2017. Manglende adskillelse tages op ved nykonstituering af det nye menighedsråd.
 5. Budgetrapport 3. kvartal
  Behandlet og godkendt.
 6. Budget 2021
  Udsat til næste gang
 7. køb af computer til kassereren
  Udsat indtil videre.
 8. Synsudsatte ting, hvor langt er vi?
  Vinduer i kirken malet, En bænk malet, Tæppe bestilt, beskæring af bøgetræ bestilt, låger ikke færdigt, lydafskærmning ikke færdig, skab ved orgel og præstetavle ikke færdig
 9. Nyt fra udvalgene
  Syng Dansk: Menighedsrådsmedlemmerne/personale finder en sang/salme hver og fortæller om den. Forslag afleveres til Erling senest 15/10
  Annonce ang. kirkesanger er under udarbejdelse.
  Reception den 15.11. Kransekage mm efter gudstjenesten og spisning bagefter for menighedsrådet.
 10. Personale repræsentanten
  Der er ingen ændringer ang. løn efter at Trine Ellemand har overtaget lønregnskabet.
 11. Sognepræsten orienterer
  Minikonfirmander forsøges gennemført inden jul; Juleaften kl. 14 og 15.30
 12. Evt.

  Næste møde: 4.11 (medarbejdermøde kl. 17-18; alm menighedsrådsmøde kl. 18.30-20; Fælles kaffebord med det nye menighedsråd. Derefter konstituerer det nye menighedsråd sig.)

Møde efter valgforsamling 15.9.2020 i konfirmandstuen

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.
Ikke til stede: Carsten Pedersen

Dagsorden /Referat

 1. Kurts reception plus høstgudstjeneste – er der styr på det?
  Reception for afgående menighedsrådsmedlemmer og tidligere formand den 15/11. Udvalg: Mette, Inge og Erling.
  Høstgudstjeneste: Pyntning lørdag kl. 8 formiddag
 2. Dræning af jord
  Vi iværksætter dræning af jord på Østerbyvej. Pris 15.000 kr. incl. Moms
 3. Er der gang i alle synsudsatte ting? Og er der noget færdigt?
  Mangler: Tæppe på 1 sal i kirken, isolering af lyd fra orglet, bøgetræ ved vej, hylder ved orglet, hegn ved graverhus – stenene fjernes.
 4. Jobannonce: Vi skal have ansat en ny kirkesanger
  Annonce på jobnet og kirkemusikskolen med ansættelse hurtigst muligt.
 5. Eventuelt:
  Computer til kasserer:
  Vi drøftede indkøb af ny, da den gamle er over 8 år og koster meget at opdatere. Indkøb sættes på næste dagsorden.

Næste møder: 6.10; 4.11

Møde: tirsdag den 12. august 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen nr. 188

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, Carsten Pedersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Velkommen
 2. kort snak over samtalekort
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Provstisamråd 9/9 kl. 18-21 i Agerskov. Mette og Erik tager med
  Kirkesanger Anna har sagt op pr. 31/7 – se senere.
 4. kvartalsrapport
  Det har været nødvendigt at udskifte mikrofoner og modtager, da de var i stykker (nye frekvenser)
  Ny græstrimmer er købt, da den gamle ikke kunne laves mere.
 5. Opfølgning af diverse fra synsrapport.
  Carsten køber en plade til støjdæmpning af orglet for organisten. Ca. 2500 kr.
  Der er søgt penge til Løvsugeren. Vi mangler stadig besøg fra provstiudvalget ang. ændring af graverhuset. Vi spørger igen, hvis vi ikke snart hører noget.
 6. Præstetavle.
  Der arbejdes videre med en tavle.
 7. Valg.
  Se fordeling til orienteringsmødet fra sidste menighedsrådsmøde
  Valgforsamling 15.9. Valgudvalget laver en dagsorden, som kan komme i kirkebladet.
 8. Nyt fra udvalgene.
  Afskedsreception for Kurt. Trine snakker med ham
  Kirkesanger. Vi venter med at slå stillingen op, da Renate kan tage de fleste dage i år.
  Tagrenden på konfirmandstuen er ødelagt og bliver repareret.
 9. Personale repræsentant.
 10. Sognepræsten orienterer
  Gennemgik alle arrangementer i efteråret set i lyset af restriktioner i forbindelse med Covid19.
 11. EVT
  Løn overgår til fælles regnskab 1/8 i år.

Næste møder: 21.8.; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 4.11

Møde: tirsdag den 29. juni 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen nr. 187

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.
Afbud: Carsten Pedersen

 Dagsorden /Referat

 1. kort snak over samtalekort
 2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 3. Budget
  Budgettet gennemgået og er afleveret 29.6.2020 kl. 20.07
 4. Lønoverdragelse
  Trine ønsker at fælles regnskab skal stå for lønindberetningen. Menighedsrådet tiltrådte det.
 5. Valg til menighedsråd 2020.
  Drøftet:
  På orienteringsmødet den 21/8 fortæller formanden om menighedsrådets arbejde og visioner. Trine fortæller om regnskabet og Erling orienterer om regler vedrørende valg.
  Erling sætter en reminder ind på Abild bys hjemmeside og Facebook midt i august.
 6. Nyt fra udvalgene.
  Drøftet om sokler er nødvendige under gravsten. Det er gravstedsejerne, der er ansvarlige for at sikre gravsten og det er dem, der skal tage stilling til om en sokkel er nødvendig.
  Når vi sender breve ud om misligholdelse af gravsteder, tages et billede for at kunne dokumentere vedligeholdelsen af gravstedet.
 7. Nyt fra personalerepræsentanten
  Vi har fået tilbud om at en kirkesanger gerne vil prøve at være med til at synge ved nogle gudstjenester.
 8. Sognepræsten orienterer.
  Flere lørdagsdåb for at kunne være i kirken.
  Konfirmation den 23.8. kl. 9.30 (6 stk) og kl. 11 (5 stk). De vil få to rækker til hver familie og ikke andre kan deltage.
  Minikonfirmander afslutter forløbet efter ferien.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møder: 12.8; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 4.11

Møde: tirsdag den 9. juni 2020 kl. 18.00 foran kirken nr. 186

Til stede: Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, Carsten Pedersen, personalerepræsentant Renate, byggekyndig Sotto (deltog i punkt 1 – 3).

Dagsorden /Referat

 

 1. Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken)
 2. Derefter i konfirmandstuen
 3. Synsudskrift udfyldes.
 4. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Gennemgået
 5. Budget 2021
  Forslag indregnet i budgettet
 6. Bilag til regnskabsinstruks
  Underskrevet
 7. Kontrol af MR-adgange og rettigheder
  Kassereren foretager genautorisation
 8. Valg til menighedsråd 2020.
  Orienteringsmøde den 21.8. kl. 19.
 9. Nyt fra udvalgene.
 10. Nyt fra personalerepræsentanten
 11. Sognepræsten orienterer.
 12. Eventuelt.
 13. Næste møder: 29.6 budget møde; 12.8; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 4.11

Møde: mandag den 18. maj 2020 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 185

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate, suppleant Carsten Pedersen.

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Erling.
 2. Samtale over (Kort om gudstjeneste – Samtalekort).
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Hvordan og hvor mange kan komme til gudstjeneste m.m.?
  Vi begynder at holde gudstjenester den 21.5 kl. 10.30 og vil forsøge med altergang.
  Papirsautomat købes til konfirmandstuens toilet. Vi forhører også efter en fritstående dispenser.
 5. Valg til menighedsråd 2020 og offentligt møde ang. menighedsrådsvalg?
  Fællesmøde den 9/6 er udsat senest til den 21/8
 6. Syn af kirke, kirkegård og præstegård hvornår?
  syn 9/6
 7. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine
  gennemgået
 8. Budgetønsker ved Trine
 9. Ny løvsuger til kirkegården da den gamle er i stykker.
  Erik snakker med Poul
 10. Nyt fra udvalgene.
 11. Sognepræsten orienterer.
  Fællesarrangementer er aflyst og vi holder gudstjenester i stedet for.
 12. Konstituering da formanden er fraflyttet sognet, derfor suppleanten Carsten Pedersen indtrådt.
  Menighedsrådet valgte Anne Mette Rathcke som formand
 13.  evt.
 14. Næste møder: 9.6 (syn kl. 18); 29.6. kl. 19 (budget); 12.8; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 4.11

Møde: tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 184

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Samtale over (Kort om gudstjeneste – Samtalekort).
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Gudstjenester
  Gudstjenesten den 24/5 er flyttet til Ribe; 1/6 holdes fælles gudstjeneste på torvet i Sæd og 16/8 er gudstjenesten flyttet til grænseovergang Pebersmark med indledende vandring fra Burkal;
 5. Fremlæggelse, godkendelse og aflevering af Årsregnskab 2019, ved Trine.
  Regnskab godkendt. Det er afleveret 03-03-2020 Kl. 20.05
 6. Gravstedsfakturering ved Trine.
  Ved årlig vedligehold 2020 følges Gias-priserne. Vi opfordrer provstiet til at lægge årlig vedligeholdelse ind i Gias.
 7. Granit skærver på kirkegården?
  Tillæg til kirkegårdsvedtægt: Ingen granitskærver på nyanlagte gravsteder, da det tager dobbelt så lang tid at vedligeholde.
 8. Brev fra n.n. vedr. Gravsted.
  Der er lavet en årlig vedligeholdelsesaftale.
 9. Valg til menighedsråd 2020.
  Orienteringsmøde 12/5 kl. 19 og afstemningsvalg den 15/9 kl. 19.
 10. Nyt fra udvalgene.
  Syng og spiseaften den 28/4 (Inge, Renate og Henriette finder sange)
  Orientering om udflugt med gudstjeneste til Ribe Domkirke.
 11. Sognepræsten orienterer.
  ændring af minikonfirmandafslutning; Vandretur til Ribe den 23/5
 12. Eventuelt.
  Næste møder: 22.4 kl 17.30 syn; 12.5 offentligmøde ang. Menighedsrådsvalg; 13.5 udflugt; 24-.5 til Ribe; 9.6; 12.8; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 4.11

Møde: onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 183

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Anne Mette.
 2. Samtale over (Kort om gudstjeneste – Samtalekort).
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  drøftet kvartalsrapporten.
 5. Genfremsendelse af udvidelse af graverhus (brev fra provstiet den 13.11.2019)
  Vi fastholder den oprindelige plan.
 6. Uddeling af legater.
  a) Restkapitalen af ”Margrethe Jensens Kongsbjergs mindelegat” blev uddelt og legatet er hermed nedlagt.
  9 har ansøgt og beløbet blev fordelt mellem 4 ansøgere.
  b) Restkapitalen af ”Carsten S. Hansen og hustrus legat” blev uddelt og legatet er hermed nedlagt.
 7. Folkemøde, udflugt

  24/5 flytter vi gudstjenesten til Ribe og deltager i Domkirkens gudstjeneste og tilbyder transport mm i forhold til budgettet for 2020

  Inge, Mette og Erling arbejder videre på sagen.

 8. Kirkegårdstakster, fakturering fra kirkegårdsmodulet
  Graveren og kirkeværgen får et kursus ang. Fakturering i kirkegårdsmodulet.
 9. Valg til menighedsråd 2020.
  Valgkursus den 12. marts i Aabenraa, hvor Kurt, Inge, Trine og Mette deltager.
 10. Nyt fra udvalgene.
  Spis sammen og syng sammen kl. 18 sammen med koret.
  Renate, Erik og Mette laver et oplæg
  Musikalsk legestue i forsommeren i stedet for efteråret.
 11. Sognepræsten orienterer.
  Minikonfirmander begynder sidst i januar med afslutning den 27.3,
  Gudstjenester mm gennemgået med kaffe og lørdagsdåb
  Vandring 2. påskedag; Morgenvandring og fælles gudstjeneste 2. pinsedag;
  Fælles gudstjeneste med kaffebord på Pebersmark grænse 16/8 med forudgående vandring fra Burkal kl. 8; Høstgudstjeneste den 20/9, Syng dansk 29/10 og 9 læsninger den 13/12.
 12. Eventuelt.
 13. Næste møder: 3.3 med regnskab; 22.4 kl 17.30 syn; 12.5 offentligmøde ang. Menighedsrådsvalg; 13.5 udflugt; 24.5 til Ribe; 9.6; 12.8; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 11.11

Møde: onsdag den 6. november 2019 kl. 18.30 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 182

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. INFOMØDE: Ingen mødte op.
 3. Samtale over (Kort om gudstjeneste – Samtalekort)?
 4. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Budgetseminar i Ballum: Ved dette møde fremgik det at vi ikke måtte udbetale kørselsgodtgørelse til vikarer. Fra Ribe er kommet en skrivelse hvor vi godt må udbetale kørsel til organistvikarer til lav takst og det bliver vi ved med.
 5. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  Gennemgået og underskrevet.
 6. Aktiviteter i 2020 (Kirkedage i Ribe, 100 år for genforening) skal der afsættes penge i budgettet? Hylde i baggang 2500 kr; Tæppe til kirke 5000 kr; Genforeningstur til Ribe og Pebersmark for menigheden 15.000 kr; Maling af vægge i konfirmandstuen.
 7. Budget 2020 færdigbehandling
  Afsendt den 6.11. 2019 kl. 20.02
 8. Hellesens Legat ved Erling
  Inge og Mette er udpeget til legatbestyrelsen sammen med sognepræsten i stedet for Sotto og Truels.
 9. Valg af:
  Formand                        Kurt Nissen                        
  Næstformand               Erik Larsen
  Kirkeværge                   Inge Rahr                           
  Kasserer                        Trine Aaløkke
  Kontaktperson             Mette Rathcke                   
  Sekretær                       Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig           Jens Otto Jordt
  Underskriftsberettiget  Trine Aaløkke
 10. Valg til menighedsråd 2020.
  Flere blev foreslået og vi tager det op til de næste møder.
 11. Nyt fra udvalgene.
 12. Sognepræsten orienterer.
  En konfirmand fra Møgeltønder til specialundervisning; konstitueret i Bedsted i forbindelse med Heine Holmgaards sygdomsperiode; Kirkekaffe 8/12 Mette; 26/12 Erik; 1/1 Trine
 13. Næste møder husk kalender.
  15/1; 3/3 med regnskab; 22/4 kl. 17.30 syn; 12. maj offentligt møde ang. Menighedsrådsvalg; 13/5; Udflugt 24/5 til Ribe; 9/6; 12/8; 15. september valgforsamlingsmøde; 6/10; 4/11
 14. Eventuelt
 1. Næste møde er udflugt den 7/12.

Møde: onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 181.

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Inge.
 2. Samtalekort over ”Gudstjeneste” fra menighedsrådsforeningens blad.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, ved Trine.
  Vi søger 5% midler til gasfyr og ringesystem til klokke og evt. skotrende på præsteværelse.
 5. Færdigbehandle budgettet 2020.
  udskudt til efter budgetsamråd.
 6. PWC – Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 til behandling.
  Gennemgået og godkendt. Vi har valgt at fortsætte med gældende praksis.
 7. Gravermedhjælperstillingerne/orientering om de lokale lønforhandlingerne.
  Lønforhandling med graveren er godkendt.
 8. Forslag til, hvordan vi fordeler de 520 gravermedhjælpertimer (bilag) ved Trine.
  Forslag godkendt og der laves nye kontrakter. Henriette på 464 timer og Erik på 56 timer.
 9. Tilbud på et nyt gasfyr.
  Der er hul i brændkammeret og servicemanden ville ikke servicere den, da det muligvis ville gå helt i stykker. Se punkt 4.
 10. Fordeling af høstoffer.
  2005 kr. fordeles mellem Kirkens Korshær 1005 kr. og Danmission 1000 kr.
 11. Nyt fra udvalgene.
  Syng Dansk den 31/10 Kurt laver kirkekaffe bagefter
  Infomøde den 6/11. Kurt om året. Trine om regnskab. Valget skal nævnes
 12. Sognepræsten orienterer.
 13. Eventuelt:
 14. Næste møder; onsdag den 6/11 infomøde, udflugt den 7/12.

Møde: onsdag den 21. august 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 180.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Renate.
 1. Samtale over ”Gudstjeneste” fra udvalget.
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Orientering om problemer med betaling og fornyelse af særlige gravsteder.
  Vi har pt. ingen bevaringsværdige gravsteder.
 1. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  Godkendt
 1. Nyt fra udvalgene.
  Udflugt er udsat og det bliver evt. lørdag den 7. dec.
  Infomøde fra menighedsrådet den 6.11. kl. 18.30
 1. Sognepræsten orienterer.
  Nyt kirkeblad er på vej med orienteringsmøde og syng dansk. Våbenhuskaffe 1.9. Inge; 6.10. Erik; 3.11 Trine og 10.11. Inge
 1. Eventuelt
 1. Næste møder; Udflugt søndag den15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 179

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Kurt.
 1. Samtale om ”Kirken i sommerlandet-idekatalog” Vi snakkede om en aftengudstjeneste på spejdergrunden sommeren 2020.
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 1. Takster til organister.
  Vi bruger Dansk musikerforenings takster.
 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 ved Trine.
  Godkendt og afleveret 12-06-2019 kl. 20.23.24
 2. Nyt fra udvalgene.
 1. Sognepræsten orienterer.
  Kirkekaffe 7/7. Trine; sommerferieplan fremlagt.
  Orientering om ”Sundhed på Hjul” i samarbejde med Tønder kommune. Et projekt til at engagere ældre til motion.
  Syng Dansk i uge 44 evt. torsdag den 31. oktober med spisning før.
  Orientering om menighedsrådet efter gudstjenesten kl. 14 enten den 6/ eller 29/9.
 2. Eventuelt:
  26/9 messe i Fredericia.
 1. Næste møder; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Syn / møde onsdag den 15. maj 2019 kl. 18,30 ved kirken nr. 178.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: personalerepræsentant Renate

Dagsorden /Referat

 1. Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken)
 1. Derefter i konfirmandstuen indledning ved Kurt.
 1. Synsudskrift udfyldes.
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 1. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået Kvartalsrapport godkendt.
 1. Budget 2020. Herunder lønforhøjelse til graver, rygstøvsuger, stanghækkeklipper.
 1. Inge bestiller elektriker. Erling viser hvor stikkontakterne til plænerobotterne skal monteres.
 1. Næste møder: onsdag den 12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den 15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11

Møde: tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 177

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erik.
  (Kurt, Renate Osterholz, Inge, Trine, Anne Mette, Erling)
 2. Samtale over ” Oxford rapport vedr.: arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Vi har drøftet om det skal være gratis at begraves og bisættes og vi mener, at det skal være gratis at komme i jorden.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  udskudt
 5. Anskaffelse af et par robotter v. Erik
  Vi har fået 2 tilbud på plæneklippere med næsten samme pris. Vi vælger Stiga fra Tønder Maskinudlejning. Erik forhandler færdig og iværksætter det.
 6. Renovering af badeværelse i præstegården.
  Udskudt til næste gang.
 7. Udvidelse af graverhus.
  Tegninger drøftet, men priser kommer først til næste møde.
 8. Spise og sangaften med Holger Lissner
  Kurt leder aftenen. Inge og Mette laver mad. Trine laver kirkekaffe til efter sangaftenen.
 9. Nyt fra udvalgene.
  Fra medarbejdermødet ønskes en rygstøvsuger, køleskab (købes med det samme), hækklipper med langt skaft, Ekstra salmebøger med stor skrift, udskiftning af dårlige salmebøger
 10. Sognepræsten orienterer.
  Inge passer på telegrammer under konfirmationen.
 11. Evt.
  Henriette og Renate har været i børnehaven angående udvidet legestue. De arbejder videre med det og kommer med et oplæg.
 12. Næste møder: Syn onsdag den 15/5 18,30; onsdag den 12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den 15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 176.

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling.
 1. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  gennemgået.
 2. Fremlæggelse og aflevering af Årsregnskab 2018, ved Trine.
  Regnskabet viser et overskud på 90.397,04 kr. og med 318.354,87 kr. i frie midler. Regnskabet er godkendt og sendt den 6.3.2019 kl. 20:00.
  Brev vedrørende anvendelse af overskud sendes til provstiet.
 3. Godkendelse af kirkegårdstaksterne.
  Vi koordinerede priser på blomster
 4. Anskaffelse af et par robotter.
  Erik får tilbud på 2 robotplæneklippere til haven.
 5. Renovering af badeværelse i præstegården.
  Inge kontakter et VVS/køkkenfirma.

 

 1. Udvidelse af graverhus.
  Vi får nogle tegninger og prisoverslag til næste møde.
 2. Nyt fra udvalgene.
  Ella vil sy et tæppe til kirken, som kan ligge øverst i kirken til musikalsk legstue.
  Erik sørger for annonce til sangaften til Holger Lissner.
 3. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe den 21/4 Erik og 19/5 Inge
  Familiegudstjeneste den 5/4 spisning. Inge og Mette laver mad.
  Sognet tilmeldes salmedatabasen
 4. Eventuelt.
 5. Næste møder tirsdag den 2/4; Syn onsdag den 15/5 18,30; onsdag den12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 175

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Samtale om Østeuropæere i Abild sogn.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  Motoren til klokken slår relæet hele tiden og skal udskiftes i.flg. tubalka. Vi er nødt til at købe en ny motor, som vil koste godt 20.000 + moms. Provstiet er orienteret og vi vil sørge for udskiftning.
 5. Forslag om nedlæggelse af den ene gravermedhjælperstilling?
  Stillingen bibeholdes
 6. Margrethe Jensens mindelegat. Der var 8 ansøgere, som hver får får en portion.
  Carsten S. Hansen og hustrus legat (kan ikke søges)
  godt halvdelen af legatkapitalen uddeles i år til Mushemba og resten uddeles næste år.
 7. Nyt fra udvalgene.
  Knæfaldet er ved at blive malet.
 8. Sognepræsten orienterer.
 9. maj er der kirkegårdsvandring kl. 18.30 med andagt i kirken.
 10. Næste møder onsdag den 6/3; tirsdag den 2/4; Syn onsdag den 15/5 18,30; onsdag den 12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den 15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 174

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Valg af: Formand:      Kurt Nissen                       
  Næstformand:            Erik Larsen
  Kirkeværge:                Inge Marie Rahr                
  Kasserer:                     Trine Aaløkke
  Kontaktperson:         Anne Mette Rathcke   
  Sekretær:                    Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig:       Jens Otto Jordt          
  Underskriftsberettiget:  Trine & Kurt
 5. Budgetopfølgning og kvartalsrapport for 3. kvartal, ved Trine.
  Gennemgået & godkendt. Vi ansøger om at bruge det resterende anlægsbudget på 20.000 til dækning af uforudsete udgifter og projektering af graverhus.
 6. MR’s udtalelse til revisionsrapport vedr. arbejde udført af MR-medlem, ved Trine.
  Redegørelse om revisionsrapport underskrevet af menighedsrådet.
 7. Takster for organist- og kirkesangervikarer 2018.
  Nye takster vedtaget.
 8. Forslag om nedlæggelse af den ene gravermedhjælperstilling
  begrundelse: det er yderst svært at finde egnede til jobbet p.gr.a. det lave timetal. I stedet flyttes lønkronerne for stillingen, 58000 kr, over til konto for fremmede arbejde, og hjælp til blomsterplanting, grandækning og hækklipning søges via et vikarbureau. Græsklipning i præstegården foretages i 2019 af robot!
  Vi udskyder beslutningen til foråret 2019.
 9. Skal budget 2019 ændres vedr. gravermedhjælperstilling? ved Trine.
  Vi udskyder beslutningen til foråret 2019
 10. Behandling og godkendelse af budget 2019.
  Budget afsendt den 6/11 2018 kl. 21.20.18
 11. Nyt fra udvalgene.
  Kirkegårdsudvalget: Mangler vil blive ordnet inden jul.
  Et fint sangarrangement og orientering fra menighedsrådet den 1/11.
  De 9 læsninger: arrangement i konfirmandstuen efter arrangementet.
 12. Sognepræsten orienterer.
  Orientering om tjenester året ud og kirkebladet for november og december.
 13. Eventuelt
 14. Næste møder husk kalender. Vi mødes normalt kl. 19.
  16/1, 6/3; 2/4; Syn 15/5 18.30; 12/6; 21/8; Udflugt 15/9; 2/10 og 6/11

 

Møde: onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 173.

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen, Trine Aaløkke (deltog fra kl. 20 – punkt 5); personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Inge.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Klokkeringning i forbindelse med 11.11. kl. 11 – markering for 100 året for 1. verdenskrigs afslutning. Ringning i eller efter gudstjenesten.
 4. Budgetopfølgning, ved Trine.
  udsat til næste møde.
 5. PVC – Revisionsprotokollat, årsregnskab 2017 til godkendelse.
  Gennemgået og godkendt. Vi har valgt at fortsætte med gældende praksis.
 6. Fordeling af høstoffer.
  Fordeles ligeligt mellem Kirkens Korshær og Danmission
 7. Vederlagsfri erhvervelse og fornyelse af gravsteder samt gravning og tilkastning af grave for folkekirkemedlemmer. Hvad synes vi om det i Abild menighedsråd?
  Vores indstilling er at det skal være gratis at komme i jorden for Folkekirkemedlemmer.
 8. Mjoldens frustration over tung sagsgang ved renovering og ombygning af kirke og kirkegårde.
  Drøftet – Det er vigtigt at kirken også kan fungere med de behov, der er i år 2018.
 9. Nyt fra udvalgene.
  Fin tilslutning til høstgudstjenesten.
  Kirkegårdsudvalget skal gennemgå om der er gravsten, der kan være risikere at vælte og om der er gravsten, som er bevaringsværdige.
 10. Sognepræsten orienterer.
  Gudstjenester resten af året gennemgået
 11. Eventuelt
  LED-lys købes til kirkens juletræ.
  Vi mangler en gravermedhjælper til grandækning. Vi undersøger flere muligheder.
  Angående udvidelse af graverhuset nedsættes et udvalg bestående af: Kurt, Erik fra menighedsrådet og byggesagkyndig Sotto og graveren.
 12. Næste møder; tirsdag den 6/11.

Møde: tirsdag den 21. august 2018 kl 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 172

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Trine Aaløkke

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Renate Osterholz.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning” – Uformelle hierakier
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, 
  gennemgået
 5. Uddeling af legater, ved Erling.
  Margrethe Jensens legat uddeles 15. januar med 1/3 hvert år de næste 3 år. Én legatportion på 5000 er uddelt.
  Carsten Christian Hansens legat. De skal gives til mission og vi tænker over hvad det evt, kan bruges til og uddeler det i januar.
 6. Nyt fra udvalgene.
  Spil dansk-aften. Henriette, Renate, Erik og Erling sammensætter et program. Mette og Inge laver mad.
  Høstgudstjeneste: Pyntes lørdag fra kl. 7.30; spisning efter gudstjenesten.
 7. Sognepræsten orienterer.
  Kirkekaffe 26/8 Inge; 7/ Erik; 4/11 Mette; 2/12 Inge
 8. Eventuelt
 9. Næste møder; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 171.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. Personalerepræsentanten Renate Osterholst
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Kurt.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 ved Trine.
  Budget behandlet og afleveret 06-06-2018 kl. 21:16
 5. Nyt fra udvalgene.
  Aktivitetsudvalget vil lave spiseaften;
  Torsdag den 1. november: Syng dansk-aften og årsmøde med menighedsrådet.
  BUSK-dagen den 28.10 kommer Josefat Mushemba + én mere og spiller på trommer.
  Forslag om gospelkoncert omkring kyndelmisse.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 1.7. Erik; 5.8.Inge
  Børnehavegudstjenesten tirsdag den 18.9.
 7. Eventuelt
 8. Næste møder; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

Møde: tirsdag den 24. april 2018 kl 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 170

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. (Renate var med til punkt 7-11)
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erik.
 1. Debatoplæg: ”Visioner”
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 1. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået, men lønnen er ikke ført i formål pga lønsystem.
 1. Gravermedhjælperstilling ved Anne Mette.
  Vagn Pedersen, Møgeltønder er ansat som gravermedhjælper 10.4.
 1. Nyt fra personalemøde, ved Anne Mette.
  Budgetønsker fra personalet: timer til besøg i børnehaven for organist; fingerbækkener, rasler og tæppe til musikalsk legestue. undervisning
  Poul: ny stor plæneklipper, mere plads i graverhuset, måtte i våbenhuset.
 1. Algebehandling og kalkning af kirken?
  sydsiden og syd- og vestsiden tårnet kalkes
 1. Nyt fra udvalgene.
 2. Sognepræsten orienterer.
  Kastanjetræet er fældet og træer studset ind over naboen græsplæne. Hegn mangler nogle nye stolper. Det tages op til synet.
  Gudstjeneste flyttet til Ubjerg den 29.4., da præsten skal konfirmere en konfirmand. Menigheden er inviteret med.
 3. Eventuelt:
  Ved strejke eller lockout holdes gudstjenesten i konfirmandstuen eller i kirken uden klokkeringning, varme og altergang med bægre. Dvs. på et minimum.
 1. Næste møder; tirsdag den 1/5 kl 9.00-11.30 provstesyn; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 7. marts 2018 kl 19,15 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 169

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling.
 2. Debatoplæg: ”Visioner” (det sprang vi over)
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Syn over kirke, kirkegård og præstegård ved provst den 1/5 kl. 9-11.30
  mulighed for en tur med DSUK til Kiel, Rensborg Flensborg mm. 9/6
 4. Fremlæggelse, behandling og afsendelse af årsregnskab 2017, ved Trine.
  Årsregnskab for 2017 afleveret 07-03-2018 20:08:19
 5. Gravermedhjælperstilling ved Anne Mette.
  Stilling er slået op. Ansøgningsfrist 18/3/2018
 6. Algebehandling af kirken
  Kurt vil høre nærmere om tilbudspris.
 7. Nyt fra udvalgene.
  Kastanjetræet i præstegårdshaven er fældet og træerne ind til Oksevej er stynet nederst i haven.
 8. Sognepræsten orienterer.
  våbenhuskaffe 25/3 Mette; 1/4 Trine; 15/4 konfirmanderne; 20/5 Erik.
  vagt ved telegrammer 13/5 Inge;
  Konfirmanderne tager til København på Blå mandag og menighedsrådet giver et tilskud til turen.
 9. Eventuelt:
  Vi giver tilskud til morgenkaffen ved byfesten.
 10. Næste møder: tirsdag den 24/4; tirsdag den 1/5 kl. 9.00-11.30 syn; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

 

Møde: onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.15 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 168

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. Personalerepræsentant Renate Osterholz

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Anne Mette
 2. Debatoplæg: ”Visioner” – udskudt
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. (Renate er blevet valgt som medarbejder rep)
  Inger og Kurt deltager i strukturmøde den 27. januar i Tønder. (Erling og Renate er tilmeldt)
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine
  Kvartalsrapport ikke klar, men problemer med det nye lønprogram.
 5. Administration af postkassen.
  Postkassen inddeles i fakturaer, dagsordener, reklamer og en indbakke
 6. Gravermedhjælperstillingen og ringeregulativ for graveren.
  Gravermedhjælperstillingen slås op på 400 timer + ferie mm. Inden vi slår den op hører vi om der kan etableres et samarbejde med Hostrup.
  Ringeregulativ vedtaget.
 7. Godkendelse af regnskab for Carsten C. Hansen og hustrus legat og for Margrethe Jensens legat.
  Regnskaberne for 2001 – 2016 forelagt menighedsrådet og godkendt. Obligationerne er solgt og Legatkapitalerne er dags dato på henholdsvis 55.393,05 kr. og 43.715,95 kr
 8. Skal vi søge om nedlæggelse af Carsten C. Hansen og hustrus legat og for Margrethe Jensens legat og uddele legatkapitalen?
  Menighedsrådet ønsker nedlæggelse af legaterne og kapitalen uddelt i overensstemmelse med legatfundatsen. Vi søger først Civilretsdirektoratet om nedlæggelse og uddeler legaterne på et senere møde.
 9. Kastanjetræet! Hvad gør vi ved det, hvem skal fælde det og hvem spørger?
  Kurt indhenter tilbud på nedskæring af kastanjetræet og det er hænger ind over naboens græsplæne på Oksevej. (Hans have)
 10. 2 el radiatorer i kirken er defekte.
  Inge bestiller 2 nye radiatorer til våbenhus og præsteværelse
 11. Kirkegårdslågen ved graverhuset (den hænger for lavt) – åbningsautomatik.
  Erik, Mette og Kurt snakker med Michael Bøje om kirkegårdslågens placering.
  Den lille låge ved graverhuset sandblæses og galvaniseres
  Lågerne males ikke i første omgang.
 12. Nyt fra udvalgene.
  Landudvalget: kontrakterne godkendt
 13. Sognepræsten orienterer.
  Kaffe den 21.1 ved Erik; den 11.2. ved Inge; 4.3. ved Mette.
  Mad ved afslutning for minikonfirmander den 16.3. ved Inge og Mette.
  Der arbejdes videre på arrangementer 2. påskedag og 2. pinsedag.
 14. eventuelt
 15. Næste møder: onsdag den 7/3 kl. 19,15; tirsdag den 24/4; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

 

Møde: onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Graveren Poul og Inge Rahr har fået udleveret kort til Kvickly.
 3. Valg af:
  Formand                         Kurt Nissen                 
  Næstformand                 Erik Larsen
  Kirkeværge                     Inger Rahr
  Kasserer                          Trine Aaløkke
  Kontaktperson                Anne Mette Rathcke
  Sekretær                         Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig             Jens Otto Jordt
  Underskriftsberettiget    Trine Aaløkke
 4. Budgetopfølgning og godkendelse af kvartalsrapport, ved Trine.
  godkendt
 5. Behandling og godkendelse af budget 2018.
  Godkendelsen af budget sendt den 15.11.2017 kl. 20.07
 6. Behandling af revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 og påtegning.
  Protokollatet er behandlet. Der er udarbejdet et gaveregulativ i overensstemmelse med revisionsprotokollat.
  Vi har drøftet manglende funktionsadskillelse.
 7. Forslag til gaveregulativ.
  Regulativ vedtaget.
 8. Fordeling af høstoffer.
  Indsamlet 910 kr. 450 kr. til Danmission og 460 kr. til Kirkens Korshær
 9. Brev fra Tove og Hans.
  Brevet er behandlet og Mette svarer.
 10. Betalings bestemmelse for vedligeholdelse af gravsteder ved Trine.
  Regninger for årlig vedligeholdelse sendes ud i starten af januar fra 2018.
 11. Carsten S. Hansens legat – bilag fra Sydbank.
  Hvis Sydbank fortsat vil have vi skal have en LEI-kode, sælges obligationerne og vi tager stilling til legatet på næste møde
 12. Nyt fra udvalgene.
  Vi holder medarbejdermøde fredag den 24.
 13. Sognepræsten orienterer.
  våbenhuskaffe den 19.11. Erik; 10.12. Inge; 26.12. Mette; 1.1. Trine; 21.1. Erik
  Dåbsklude er strikket og de samles igen den 8.1.
 14. Eventuelt:
  Der uddeles et lille beløb af Margrethe Jensens legat til Januar.
 15. Næste møder: Husk kalender.
  onsdag den 17/1 kl. 19.15; onsdag den 7/3 kl. 19.15; tirsdag den 24/4; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt 2/9; onsdag den 3/10; Tirsdag den 6/11.
 16. Søndag den 3. december – Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.
  Arrangementsudvalget orienterer.

Møde tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

 Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Inge. (Trine, Anne Mette, Erling, Erik, Kurt)
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Åbningsgudstjeneste til Folkemødet tilmeldes to mand.
  Ny graver er fundet, men vi mangler svar fra FAK om indplacering inden ansættelseskontrakt kan underskrives.
  Medhjælpertimer i efteråret søges udført med hjælp fra Tønder kirkegård.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået
 5. Nyt fra udvalgene.
  Tilbud på lågerne til kirkegården. Vi har accepteret det billigste og forhører os om prisen på montering.
  Vi inddrager den sidste plæne nærmest graverhuset til urnegravsteder.
  Ændringer på kirkegården gøres færdig af kirkegårdsudvalget.Spisning efter høstgudstjeneste den 17/9 aftalt.
  Pyntning af kirke: Erik og Trine kl. 10.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Højskoledag + spisning den 8/10 – Mette og Inge laver frokost.
  De 9 læsninger. Vi hører om Skærbækkoret kan.
  Dåbsklude. Der inviteres til en strikkeaften i efteråret.
 7. Næste møder: søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Møde onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 165

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud:

 Dagsorden /Referat 

 1. Indledning 
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
  udsat til næste møde
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  september kl. 19 budgetsamråd; 23. august valg til provstiudvalg;
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 ved Trine.
  Budget afleveret den 7.6.2017 kl. 20.18
 5. Nyt fra udvalgene.
  Præstegårdsjorden udlejes den 21. juni kl. 18 i konfirmandstuen.
  Graver: Stilling er ledig pr. 1.8. og er opslået med frist den 15. juni.
  Tilbud på maling af væg i kapel, toilet og vinduer i præstegård blev fremlagt og vi accepterede det billigste tilbud 16.806,25 kr.
 6. Sognepræsten orienterer
  Nyt kirkeblad, Lutherfejring den 12-15. oktober i Ribe.
  Våbenhuskaffe den 18.6 Trine og 6.8. Inge.
  Orientering om pinsevandring og gudstjenester.
 7. Landudlejning. Vi serverer møllehjul + drikkelse (20 mand)
 8. Næste møder: onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Referat fra 2.5.2017

Møde onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 163

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Erling. 
 2. Debatoplæg: Samtalekort om fællesskab
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Provstisamråd den 6. april i Skærbæk fritidscenter kl. 19. Alle kan deltage
 4. Årsregnskab 2016 til godkendelse ved Trine.
  Momsberegningen er godkendt med arealberegning model 1.
  Regnskabet er behandlet og afleveret 08-03-2017 kl. 20.13.37 og menighedsrådet har godkendt det.
 5. Nyt fra udvalgene.
  Kontrakter for landudlejning sendes forlods til godkendelse i provstiudvalget.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 26/3 Mette; 16/4 Inge og 28/5 Kurt
  Mad til miniafslutning ved Inge og Mette; Inge sidder ved telegrammerne ved konfirmationen.
 7. Eventuelt.
 8. Næste møder: tirsdag den 2.maj kl. 18.00; onsdag den 7. juni; onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

                                                         

Møde onsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 162

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. 
 5. PWC beholdningseftersyn den 25.10.2016.
  Underskrevet 
 6. Kirkegårdstakster 2017
  omregningsfaktor 41,174 fra provstiet bliver indregnet i oversigten.  
 7. Fastsættelse af vedtægter og honorarer for menighedsrådsmedlemmerne.
  Honorarer og vedtægter uforandret. 
 8. Skal vi have en RAMS repræsentant?
  Ingen meldte sig som repræsentant. 
 9. Gennemgang af synsudsat arbejde.
  Gennemgået 
 10. Mobiltelefonaftale iflg. tilbud fra TDC
  Trine arbejder videre på at få en aftale. 
 11. Nyt fra udvalgene.
  Spiseaften den 29/1 kl. ca 12; Holger Lissner til en sangaften; Inger Lauridsen fortælle personer på kirkegård og bevaringsværdige gravsten. 
 12. Sognepræsten orienterer.
  Ansat i Hostrup og Højst i januar og februar; Våbenhuskaffe den 26/2 Erik
  Hjemmeside skal fornys inden 1. marts – nyt domæne købt 
 13. Eventuelt.
  Forespørgsel om at lægge en ekstra gravsten på gravsted 403-404, fra et nedlagt gravsted andet sted. Det så vi ikke noget problem i, hvis han selv ordner det. 
 14. Næste møder
  Onsdag den 8/3; tirsdag den 2/5 kl. 18; onsdag den 7/6; onsdag den 21/6 kl. 18 Landudlejning; Tirsdag den 12/9; søndag den 15/10 Udflugt; onsdag den 15/11; Jubilæum for præsten den 3/12 efter gudstjenesten
Print Friendly, PDF & Email