Menighedsrådsmøder Referat og dagsorden

Næste møde.  Se referatet

Møde: onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.15 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. Personalerepræsentant Renate Osterholz

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Anne Mette
 2. Debatoplæg: ”Visioner” – udskudt
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. (Renate er blevet valgt som medarbejder rep)
  Inger og Kurt deltager i strukturmøde den 27. januar i Tønder. (Erling og Renate er tilmeldt)
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine
  Kvartalsrapport ikke klar, men problemer med det nye lønprogram.
 5. Administration af postkassen.
  Postkassen inddeles i fakturaer, dagsordener, reklamer og en indbakke
 6. Gravermedhjælperstillingen og ringeregulativ for graveren.
  Gravermedhjælperstillingen slås op på 400 timer + ferie mm. Inden vi slår den op hører vi om der kan etableres et samarbejde med Hostrup.
  Ringeregulativ vedtaget.
 7. Godkendelse af regnskab for Carsten C. Hansen og hustrus legat og for Margrethe Jensens legat.
  Regnskaberne for 2001 – 2016 forelagt menighedsrådet og godkendt. Obligationerne er solgt og Legatkapitalerne er dags dato på henholdsvis 55.393,05 kr. og 43.715,95 kr
 8. Skal vi søge om nedlæggelse af Carsten C. Hansen og hustrus legat og for Margrethe Jensens legat og uddele legatkapitalen?
  Menighedsrådet ønsker nedlæggelse af legaterne og kapitalen uddelt i overensstemmelse med legatfundatsen. Vi søger først Civilretsdirektoratet om nedlæggelse og uddeler legaterne på et senere møde.
 9. Kastanjetræet! Hvad gør vi ved det, hvem skal fælde det og hvem spørger?
  Kurt indhenter tilbud på nedskæring af kastanjetræet og det er hænger ind over naboens græsplæne på Oksevej. (Hans have)
 10. 2 el radiatorer i kirken er defekte.
  Inge bestiller 2 nye radiatorer til våbenhus og præsteværelse
 11. Kirkegårdslågen ved graverhuset (den hænger for lavt) – åbningsautomatik.
  Erik, Mette og Kurt snakker med Michael Bøje om kirkegårdslågens placering.
  Den lille låge ved graverhuset sandblæses og galvaniseres
  Lågerne males ikke i første omgang.
 12. Nyt fra udvalgene.
  Landudvalget: kontrakterne godkendt
 13. Sognepræsten orienterer.
  Kaffe den 21.1 ved Erik; den 11.2. ved Inge; 4.3. ved Mette.
  Mad ved afslutning for minikonfirmander den 16.3. ved Inge og Mette.
  Der arbejdes videre på arrangementer 2. påskedag og 2. pinsedag.
 14. eventuelt
 15. Næste møder: onsdag den 7/3 kl. 19,15; tirsdag den 24/4; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

 

Møde: onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Graveren Poul og Inge Rahr har fået udleveret kort til Kvickly.
 3. Valg af:
  Formand                         Kurt Nissen                 
  Næstformand                 Erik Larsen
  Kirkeværge                     Inger Rahr
  Kasserer                          Trine Aaløkke
  Kontaktperson                Anne Mette Rathcke
  Sekretær                         Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig             Jens Otto Jordt
  Underskriftsberettiget    Trine Aaløkke
 4. Budgetopfølgning og godkendelse af kvartalsrapport, ved Trine.
  godkendt
 5. Behandling og godkendelse af budget 2018.
  Godkendelsen af budget sendt den 15.11.2017 kl. 20.07
 6. Behandling af revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 og påtegning.
  Protokollatet er behandlet. Der er udarbejdet et gaveregulativ i overensstemmelse med revisionsprotokollat.
  Vi har drøftet manglende funktionsadskillelse.
 7. Forslag til gaveregulativ.
  Regulativ vedtaget.
 8. Fordeling af høstoffer.
  Indsamlet 910 kr. 450 kr. til Danmission og 460 kr. til Kirkens Korshær
 9. Brev fra Tove og Hans.
  Brevet er behandlet og Mette svarer.
 10. Betalings bestemmelse for vedligeholdelse af gravsteder ved Trine.
  Regninger for årlig vedligeholdelse sendes ud i starten af januar fra 2018.
 11. Carsten S. Hansens legat – bilag fra Sydbank.
  Hvis Sydbank fortsat vil have vi skal have en LEI-kode, sælges obligationerne og vi tager stilling til legatet på næste møde
 12. Nyt fra udvalgene.
  Vi holder medarbejdermøde fredag den 24.
 13. Sognepræsten orienterer.
  våbenhuskaffe den 19.11. Erik; 10.12. Inge; 26.12. Mette; 1.1. Trine; 21.1. Erik
  Dåbsklude er strikket og de samles igen den 8.1.
 14. Eventuelt:
  Der uddeles et lille beløb af Margrethe Jensens legat til Januar.
 15. Næste møder: Husk kalender.
  onsdag den 17/1 kl. 19.15; onsdag den 7/3 kl. 19.15; tirsdag den 24/4; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt 2/9; onsdag den 3/10; Tirsdag den 6/11.
 16. Søndag den 3. december – Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.
  Arrangementsudvalget orienterer.

Møde tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

 Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Inge. (Trine, Anne Mette, Erling, Erik, Kurt)
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Åbningsgudstjeneste til Folkemødet tilmeldes to mand.
  Ny graver er fundet, men vi mangler svar fra FAK om indplacering inden ansættelseskontrakt kan underskrives.
  Medhjælpertimer i efteråret søges udført med hjælp fra Tønder kirkegård.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået
 5. Nyt fra udvalgene.
  Tilbud på lågerne til kirkegården. Vi har accepteret det billigste og forhører os om prisen på montering.
  Vi inddrager den sidste plæne nærmest graverhuset til urnegravsteder.
  Ændringer på kirkegården gøres færdig af kirkegårdsudvalget.Spisning efter høstgudstjeneste den 17/9 aftalt.
  Pyntning af kirke: Erik og Trine kl. 10.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Højskoledag + spisning den 8/10 – Mette og Inge laver frokost.
  De 9 læsninger. Vi hører om Skærbækkoret kan.
  Dåbsklude. Der inviteres til en strikkeaften i efteråret.
 7. Næste møder: søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Møde onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 165

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud:

 Dagsorden /Referat 

 1. Indledning 
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
  udsat til næste møde
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  september kl. 19 budgetsamråd; 23. august valg til provstiudvalg;
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 ved Trine.
  Budget afleveret den 7.6.2017 kl. 20.18
 5. Nyt fra udvalgene.
  Præstegårdsjorden udlejes den 21. juni kl. 18 i konfirmandstuen.
  Graver: Stilling er ledig pr. 1.8. og er opslået med frist den 15. juni.
  Tilbud på maling af væg i kapel, toilet og vinduer i præstegård blev fremlagt og vi accepterede det billigste tilbud 16.806,25 kr.
 6. Sognepræsten orienterer
  Nyt kirkeblad, Lutherfejring den 12-15. oktober i Ribe.
  Våbenhuskaffe den 18.6 Trine og 6.8. Inge.
  Orientering om pinsevandring og gudstjenester.
 7. Landudlejning. Vi serverer møllehjul + drikkelse (20 mand)
 8. Næste møder: onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Referat fra 2.5.2017

Møde onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 163

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Erling. 
 2. Debatoplæg: Samtalekort om fællesskab
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Provstisamråd den 6. april i Skærbæk fritidscenter kl. 19. Alle kan deltage
 4. Årsregnskab 2016 til godkendelse ved Trine.
  Momsberegningen er godkendt med arealberegning model 1.
  Regnskabet er behandlet og afleveret 08-03-2017 kl. 20.13.37 og menighedsrådet har godkendt det.
 5. Nyt fra udvalgene.
  Kontrakter for landudlejning sendes forlods til godkendelse i provstiudvalget.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 26/3 Mette; 16/4 Inge og 28/5 Kurt
  Mad til miniafslutning ved Inge og Mette; Inge sidder ved telegrammerne ved konfirmationen.
 7. Eventuelt.
 8. Næste møder: tirsdag den 2.maj kl. 18.00; onsdag den 7. juni; onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

                                                         

Møde onsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 162

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. 
 5. PWC beholdningseftersyn den 25.10.2016.
  Underskrevet 
 6. Kirkegårdstakster 2017
  omregningsfaktor 41,174 fra provstiet bliver indregnet i oversigten.  
 7. Fastsættelse af vedtægter og honorarer for menighedsrådsmedlemmerne.
  Honorarer og vedtægter uforandret. 
 8. Skal vi have en RAMS repræsentant?
  Ingen meldte sig som repræsentant. 
 9. Gennemgang af synsudsat arbejde.
  Gennemgået 
 10. Mobiltelefonaftale iflg. tilbud fra TDC
  Trine arbejder videre på at få en aftale. 
 11. Nyt fra udvalgene.
  Spiseaften den 29/1 kl. ca 12; Holger Lissner til en sangaften; Inger Lauridsen fortælle personer på kirkegård og bevaringsværdige gravsten. 
 12. Sognepræsten orienterer.
  Ansat i Hostrup og Højst i januar og februar; Våbenhuskaffe den 26/2 Erik
  Hjemmeside skal fornys inden 1. marts – nyt domæne købt 
 13. Eventuelt.
  Forespørgsel om at lægge en ekstra gravsten på gravsted 403-404, fra et nedlagt gravsted andet sted. Det så vi ikke noget problem i, hvis han selv ordner det. 
 14. Næste møder
  Onsdag den 8/3; tirsdag den 2/5 kl. 18; onsdag den 7/6; onsdag den 21/6 kl. 18 Landudlejning; Tirsdag den 12/9; søndag den 15/10 Udflugt; onsdag den 15/11; Jubilæum for præsten den 3/12 efter gudstjenesten
Print Friendly, PDF & Email